ЗАПОВНЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ МІЖ КАРКАСОМ ТА НЕНЕСУЧИМИ СТІНАМИ ПРИ СТИСКУЮЧОМУ НАВАНТАЖЕННІ

O. V. Murashko, V. V. Shevchenko, I. Benradі, M. Abdelhadі, M. I. Kubiіovуch

Анотація


Метою даної статті є вивчення поведінки різних видів заповнення
антисейсмічних швів між елементами каркаса і ненесучих стін на
роботу багатоповерхових будівель з залізобетонним безрігельним
каркасом при сейсмічних впливах. Вплив заповнення було проаналізовано на найбільш широко застосовуваних в Україні трьох видах заповнення: мінеральної вати, пінополістирола і вілатерм. Об'єктами дослідження є три газобетонні призми і одна призма з важкого бетону з матеріалом заповнення швів при стискаючих навантаженнях. Переміщення від вертикальних навантажень на випробуваних зразках – ключові параметри для визначення впливу утеплювача на поведінку будівель зі стіновим заповненням під час землетрусів.
Другим параметром, який також був проаналізований, є зміна  геометричної форми і повного руйнування заповнювача шва (утеплювача).

Ключові слова


сейсмостійкість; несуча здатність; заповнення деформаційних швів; малоциклове навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


ДБН В. 1.1-12:2006. Строительство в сейсмических районах Украины. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Киев, 2006. 84 с.

ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво у сейсмічних районах України. [Чинні від 2014-10-01]. К. : Мінрегіон України, 2014. VI, 84, 110 с. (Будівельні норми України).

ДСТУ ГОСТ 577:2009. Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия. [Действует с 2009-02-01]. М., 2002. 12 с.

ГОСТ 10180-90 (СТ СЭВ 3978-83). Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. М. : Изд-во стандартов, 1989.

ДСТУ Б В.2.6-7-95 (ГОСТ 8829-94). Конструкції будинків і споруд. Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантажуванням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості. [Чинний від 1996-04-01]. К. : Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1997. IV, 30 c. (Національний стандарт України).

EN 1998-1, Eurocode 8: Design of structures for earthquake

resistance Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings.

V. Dorofeev, K. Yegupov, A. Murashko, O. Adamov. A new approach to buildings seismic resistance assessment in Ukraine. Proceedings of the 2-nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, August 24-29, 2014, Istambul, Turkey pp. 138–143.

Shaochun Ma, Nan Jiang Seismic Experimental Study on New-Type Composite Exterior Wallboard with Integrated Structural Function and Insulation.

ANDREEA-TEREZIA MIRCEA, RUXANDRA CRUTESCU Research Contributions to the Seismic Performance of ICF Technology Wall Systems.

Vincenzo Manfredi, Angelo Masi. Seismic Strengthening and Energy Efficiency: Towards an Integrated Approach for the Rehabilitation of Existing RC Buildings.

REFERENCES:

DBN V. 1.1-12:2006. Stroіtelstvo v seismіcheskіkh raionakh Ukraіnу. Mіnіsterstvo stroіtelstva, arkhіtekturу і zhіlіshchno-kommunalnoho khoziaistva Ukraіnі. Kyev, 2006. 84 s.

DBN V.1.1-12:2014. Budivnytstvo u seismichnykh raionakh Ukrainy. [Chynni vid 2014-10-01]. K. : Minrehion Ukrainy, 2014. VI, 84, 110 s. (Budivelni normy Ukrainy).

DSTU HOST 577:2009. Іndіkatorу chasovoho tіpa s tsenoi delenіia 0,01 mm. Tekhnіcheskіe uslovіia. [Deistvuet s 2009-02-01]. M., 2002. 12 s.

HOST 10180-90 (ST SЭV 3978-83). Betonу. Metodу opredelenіia prochnostі po kontrolnуm obraztsam. M. : Іzd-vo standartov, 1989.

DSTU B V.2.6-7-95 (HOST 8829-94). Konstruktsii budynkiv i sporud. Vyroby budivelni betonni ta zalizobetonni zbirni. Metody vyprobuvan navantazhuvanniam. Pravyla otsinky mitsnosti,

zhorstkosti ta trishchynostiikosti. [Chynnyi vid 1996-04-01]. K. : Derzhavnyi komitet Ukrainy u spravakh mistobuduvannia i arkhitektury, 1997. IV, 30 c. (Natsionalnyi standart Ukrainy).

EN 1998-1, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings.

V. Dorofeev, K. Yegupov, A. Murashko, O. Adamov. A new approach to buildings seismic resistance assessment in Ukraine.

Proceedings of the 2-nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, August 24-29, 2014, Istambul, Turkey pp. 138–143.

Shaochun Ma, Nan Jiang Seismic Experimental Study on New-Type Composite Exterior Wallboard with Integrated Structural Function and Insulation.

ANDREEATEREZIA MIRCEA, RUXANDRA CRUTESCU Research Contributions to the Seismic Performance of ICF Technology Wall Systems.

Vincenzo Manfredi, Angelo Masi. Seismic Strengthening and Energy Efficiency: Towards an Integrated Approach for the Rehabilitation of Existing RC Buildings.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/vt3201913

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.