ПРОЯВИ НОВОГО МОДЕРНІЗМУ В ПРОЕКТАХ РІВНЕНСЬКИХ АРХІТЕКТОРІВ 1970-1990 РОКІВ

M. M. Sholudko, M. V. Sholudko

Анотація


Проведено короткий аналіз світового впливу на розвиток радянської та української архітектури останніх десятиліть минулого століття, визначено основні чинники індустріального виробництва, які дали поштовх до розвитку новітньої архітектури. Виявлено і охарактеризовано прояви нового модернізму в проектах архітектурних об’єктів Рівненських архітекторів 1970-1990 років.

Ключові слова


світовий вплив; радянська архітектура; індустріальне виробництво; типізація; новітня архітектура; новий модернізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Єфимов Д. Д., Фахрутдинова И. А. Истоки и направления советского модернизма. Известия Казанского государственного архитектурностроительного университета : журнал. 2018.

Иконников А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Том II. М. : Прогресс-Традиция, 2002.

Pevzner, Nicolaus. Pioneers of the Modern Movement. London, 1936.

Л. Шевченко. Сірі коробки. Бруталізм. UA NEWS 06.12.2017 р.

Смоленська С. О. Архітектура авангардного модернізму в Україні. Генеза та спадщина. ХНУБА, 2017.

Українська та зарубіжна культура. Художні форми модернізму, їх особливості. 2017.

REFERENCES:

Yefіmov D. D., Fakhrutdіnova І. A. Іstokі і napravlenіia sovetskoho modernіzma. Іzvestіia Kazanskoho hosudarstvennoho arkhіtekturno-stroіtelnoho unіversіteta : zhurnal. 2018.

Іkonnіkov A. V. Arkhіtektura XX veka. Utopіі і realnost. Tom II. M. : Prohress-Tradytsyia, 2002.

Pevzner, Nicolaus. Pioneers of the Modern Movement. London, 1936.

L. Shevchenko. Siri korobky. Brutalizm. UA NEWS 06.12.2017 r.

Smolenska S. O. Arkhitektura avanhardnoho modernizmu v Ukraini. Heneza ta spadshchyna. KhNUBA, 2017.

Ukrainska ta zarubizhna kultura. Khudozhni formy modernizmu, yikh osoblyvosti. 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/vt3201912

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.