ОСОБЛИВОСТІ АЕРОДИНАМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ У КОМП’ЮТЕРНІЙ ПРОГРАМІ MAGICAD

S. B. Protsenko, O. S. Novytska, S. S. Perekhodko

Анотація


Методика визначення втрат тиску у програмі MagiCAD суттєво відрізняється від вітчизняної, що необхідно враховувати при виконанні аеродинамічного розрахунку в процесі проектування вентиляційних систем. У статті розглянуті математичні залежності, що використовуються програмою MagiCAD при виконанні аеродинамічного розрахунку мереж повітропроводів, і проведене їх порівняння
з тими, що застосовуються у вітчизняній практиці проектування.
Порівняння результатів розрахунків виконані для питомих значень
втрат тиску на тертя та на подолання місцевих опорів (відводів круглого та прямокутного перерізів, дифузорів та конфузорів, трійників тощо). Попри суттєві відмінності в методиках обчислені значення втрат тиску є доволі близькими, значна різниця результатів розрахунків спостерігалася лише для конфузорів.

Ключові слова


аеродинамічний розрахунок; вентиляційні системи; втрати тиску; коефіцієнти місцевих опорів

Повний текст:

PDF

Посилання


Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 2. / Б. В. Баркалов, Н. Н. Павлов, С. С. Амирджанов и др. ; под ред. Н. Н. Павлова и Ю. И. Шиллера. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Стройиздат, 1992. 416 с. (Справочник проектировщика).

MagiCAD Ventilation Technical Specification. Finland, Progman Oy, 2002. 20.

ВСН 353-86. Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей. Москва : Минмонтажспецстрой СССР, 1986. 24 с.

Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / под ред. М. О. Штейнберга. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Машиностроение, 1992. 672 с.

Справочник по расчетам гидравлических и вентиляционных систем / под ред. А. С. Юрьева. Санкт-Петербург : АНО НПО «Мир и семья», 2001. 1154 с.

REFERENCES:

Vnutrennіe sanіtarno-tekhnіcheskіe ustroistva. V 3 ch. Ch. 3. Ventyliatsyia y kondytsyonyrovanye vozdukha. Kn. 2. / B. V. Barkalov, N. N. Pavlov, S. S. Amyrdzhanov y dr. ; pod red. N. N. Pavlova і Yu. І. Shіllera. 4-e іzd., pererab. і dop. Moskva : Stroiіzdat, 1992. 416 s. (Spravochnіk proektіrovshchіka).

MagiCAD Ventilation Technical Specification. Finland, Progman Oy, 2002. 20.

VSN 353-86. Proektіrovanіe і prіmenenіe vozdukhovodov іz unіfіtsіrovannуkh detalei. Moskva : Mіnmontazhspetsstroi SSSR, 1986. 24 s.

Іdelchіk І. E. Spravochnіk po hіdravlіcheskіm soprotіvlenіiam / pod red. M. O. Shteinberha. 3-e іzd., pererab. і dop. Moskva : Mashіnostroenіe, 1992. 672 s.

Spravochnіk po raschetam hіdravlіcheskіkh і ventіliatsіonnуkh sіstem / pod red. A. S. Yureva. Sankt-Peterburh : ANO NPO «Mіr і semia», 2001. 1154 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/vt3201911

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.