ЗАДАЧА З ІМПУЛЬСНОЮ ДІЄЮ ДЛЯ ОДНОГО РІВНЯННЯ КОЛИВАНЬ СТРУНИ

M. V. Prokhorenko, S. V. Prokhorenko, M. V. Moroz, L. V. Solіak

Анотація


Досліджено процес коливання струни з імпульсною дією при досягненні енергії коливання струни заданого критичного рівня. Визначено умови існування розв’язків, для яких імпульсна дія відбувається нескінчену кількість разів та записано вигляд розв’язків.

Ключові слова


диференціальні рівняння; імпульсна дія; коливання зі зворотною дією

Повний текст:

PDF

Посилання


Мышкис А. Д. Процесс теплопроводности с авторегулируемой импульсной поддержкой. Автоматика и телемеханика. 1995. № 2. С. 35–43.

Myshkis A. D. Vibrations of the string with energy dissipation and impulsive feedback support. Nonlin. Anal., Theory, Meth Appl. 1996. Vol. 26, № 7. P. 1271–1278.

Мышкис А. Д. Автоколебания струны с импульсной обратной связью. Дифференц. уравнения. 1998. 34, № 12. С. 1640–1644.

Самойленко В. Г., Хомченко Л. В. Крайова задача Неймана для сингулярно збуреного рівняння теплопровідності з імпульсною дією. Нелінійні коливання. 2005. Т. 8, № 1. С. 89–123.

Елгондиев К. К., Хасанов М. Колебания струны с импульсным воздействием. Крайові задачі для диф. р-нь : зб. наук. пр. Чернівці : Прут, 2006. Вип. 13. С. 96–102.

Samoilenko A. М., Perestyuk N. А., Charovsky Y. Impulsive differential equations. Vol. 14. Singapore: World Scientific. 1995. 462 p.

Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. М. : Наука. 1966. 724 с.

REFERENCES:

Mуshkіs A. D. Protsess teploprovodnostі s avtorehulіruemoi іmpulsnoi podderzhkoi. Avtomatіka і telemekhanіka. 1995. № 2. S. 35–43.

Myshkis A. D. Vibrations of the string with energy dissipation and impulsive feedback support. Nonlin. Anal., Theory, Meth Appl. 1996. Vol. 26, № 7. P. 1271–1278.

Mуshkіs A. D. Avtokolebanіia strunу s іmpulsnoi obratnoi sviaziu. Dіfferents. uravnenіia. 1998. 34, № 12. S. 1640–1644.

Samoilenko V. H., Khomchenko L. V. Kraiova zadacha Neimana dlia synhuliarno zburenoho rivniannia

teploprovidnosti z impulsnoiu diieiu. Neliniini kolyvannia. 2005. T. 8, № 1. S. 89–123.

Elhondіev K. K., Khasanov M. Kolebanіia strunу s іmpulsnуm vozdeistvіem. Kraiovi zadachi dlia dyf. r-n : zb. nauk. pr. Chernivtsi : Prut, 2006. Vyp. 13. S. 96–102.

Samoilenko A. M., Perestyuk N. A., Charovsky Y. Impulsive differential equations. Vol. 14. Singapore: World Scientific. 1995. 462 p.

Tіkhonov A. N., Samarskіi A. A. Uravnenіia matematycheskoi fіzіkі. M. : Nauka. 1966. 724 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/vt3201910

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.