ПРОЕКТУВАННЯ ГРЕБЕЛЬ ЗА КОМПЛЕКСАМИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ТА СТАНДАРТІВ З УРАХУВАННЯМ СЕЙСМІЧНИХ ВПЛИВІВ

M. M. Khlapuk, V. D. Shuminskyi, Y. I. Dombrovskyi

Анотація


В статті розглянуто основні комплекси нормативних актів та стандартів щодо проектування гребель і напірних дамб з ґрунтових матеріалів. Основним документом комплексу нормативних актів щодо
проектування гідротехнічних споруд різних типів на сьогоднішній
день є ДБН В.2.4-3:2010 «Гідротехнічні споруди. Основні положення». Існує система нормативних документів, що включає ДБН В.2.4-20:2014 «Греблі з ґрунтових матеріалів. Основні положення». У цих державних будівельних нормах визначено принципи (загальні положення) і вимоги до проектування, будівництва, експлуатації й
реконструкції гребель і напірних дамб з ґрунтових матеріалів при
новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті гідротехнічних споруд для об’єктів водного господарства, гідроенергетики, захисту територій від підтоплення і затоплення, складування рідких відходів промислових підприємств тощо, споруд усіх видів і класів наслідків (відповідальності), в тому числі з урахуванням сейсмічних впливів.
Використання комплексу щодо гребель і напірних дамб з ґрунтових
матеріалів державних будівельних норм дозволяє здійснювати їх
проектування, будівництво, експлуатацію і реконструкцію в складних інженерно-геологічних умовах з врахуванням сейсмічних
впливів, спостереження за спорудами та охорону довкілля.

Ключові слова


гідротехнічні споруди; греблі з ґрунтових матеріалів; клас наслідків (відповідальності) споруд; сейсмічні впливи; проектування; будівництво; реконструкція; експлуатація

Повний текст:

PDF

Посилання


ДБН В.2.4-20:2014. Греблі з ґрунтових матеріалів. Основні положення. (Чинні згідно до Наказу Мінрегіонбуду від 30.06.2015 № 149). К. : Мінрегіонбуд України, 2015. 124 с. (Державні будівельні норми України).

ДБН А.2.2-1:2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. (Чинні від 2004-01-01). К. : Держбуд України, 2004. 23 с. (Державні будівельні норми України).

ДБН А.2.1-1-2008. Інженерні вишукування для будівництва. (Чинні від 2008-01-01). К. : Мінрегіонбуд України, 2008. 76 с.

(Державні будівельні норми України).

СНиП 2.02.02-85. Основания гидротехнических сооружений. (Чинні від 1987-01-01). М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1986. 45 с. (Строительные нормы и правила).

ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016. Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення. (Чинні від 2017-04-01). К. : Мінрегіон України, 2016. 135 с. (Державний стандарт України).

ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016. Настанова щодо інженерної підготовки ґрунтової основи будівель і споруд. (Чинні від 2017-04-01). К. : Мінрегіон України, 2008. 71 с. (Державний стандарт України).

СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). (Чинні від 1984-01-01). М. : Стройиздат, 1983. 38 с. (Строительные нормы и правила).

ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016. Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд. (Чинні від 2017-04-01). К. : Мінрегіон України, 2016. 38 с. (Державний стандарт України).

ДБН В.1.1-46:2017. Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення. (Чинні від 2017-

-01). К. : Мінрегіонбуд України, 2017. 43 с. (Державні будівельні норми України).

ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах. (Чинні від 2017-04-01). К. : Мінрегіонбуд України, 2017. 66 с. (Державний стандарт України).

ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на підроблюваних територіях. (Чинні від 2017-04-01). К. : Мінрегіонбуд України, 2017. 68 с. (Державний стандарт України).

ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016. Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах. (Чинні від 2017-04-01). К. : Мінрегіонбуд України, 2017. 95 с. (Державний стандарт України).

ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво у сейсмічних районах України. (Чинні від 2014-10-01). К. : Мінрегіонбуд України, 2014. 110 с. (Державні будівельні норми України). 14. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. (Чинні від 2007-01-01). К. : Мінрегіонбуд України, 2017. 59 с. (Державні будівельні норми України).

REFERENCES:

DBN V.2.4-20:2014. Hrebli z gruntovykh materialiv. Osnovni polozhennia. (Chynni zghidno do Nakazu Minrehionbudu vid 30.06.2015 № 149). K. : Minrehionbud Ukrainy, 2015. 124 s. (Derzhavni budivelni normy Ukrainy).

DBN A.2.2-1:2003. Sklad i zmist materialiv otsinky vplyviv na navkolyshnie sere-dovyshche (OVNS) pry proektuvanni i budivnytstvi pidpryiemstv, budynkiv i sporud. (Chynni vid 2004-01-01). K. : Derzhbud Ukrainy, 2004. 23 s. (Derzhavni budivelni normy Ukrainy).

DBN A.2.1-1-2008. Inzhenerni vyshukuvannia dlia budivnytstva. (Chynni vid 2008-01-01). K. : Minrehionbud Ukrainy, 2008. 76 s. (Derzhavni budivelni normy Ukrainy).

SNіP 2.02.02-85. Osnovanіia hydrotekhnycheskykh sooruzhenyi. (Chynni vid 1987-01-01). M. : TsYTP Hosstroia SSSR, 1986. 45 s. (Stroytelnуe normу y pravyla).

DSTU-N B V.1.1-38:2016. Nastanova shchodo inzhenernoho zakhystu terytorii, budivel i sporud vid pidtoplennia ta zatoplennia. (Chynni vid 2017-04-01). K. : Minrehion Ukrainy, 2016. 135 s. (Derzhavnyi standart Ukrainy).

DSTU-N B V.1.1- 39:2016. Nastanova shchodo inzhenernoi pidhotovky gruntovoi osnovy budivel i sporud. (Chynni vid 2017-04-01). K. : Minrehion Ukrainy, 2008. 71 s. (Derzhavnyi standart Ukrainy).

SNіP 2.06.04-82*. Nahruzky y vozdeistvyia na hydrotekhnycheskye sooruzhenyia (volnovуe, ledovуe y ot sudov). (Chynni vid 1984-01-01). M. : Stroiyzdat, 1983. 38 s. (Stroytelnуe normу y pravyla).

DSTU-N B V.1.2-17:2016. Nastanova shchodo naukovotekhnichnoho monitorynhu budivel i sporud. (Chynni vid 2017-04-01). K. : Minrehion Ukrainy, 2016. 38 s. (Derzhavnyi standart Ukrainy).

DBN V.1.1-46:2017. Inzhenernyi zakhyst terytorii, budivel i sporud vid zsuviv ta obvaliv. Osnovni polozhennia. (Chynni vid 2017-11-01). K. : Minrehionbud Ukrainy, 2017. 43 s. (Derzhavni budivelni normy Ukrainy).

DSTU-N B V.1.1-40:2016. Nastanova shchodo proektuvannia budivel i sporud na slabkykh gruntakh. (Chynni vid 2017-04-01).

K. : Minrehionbud Ukrainy, 2017. 66 s. (Derzhavnyi standart Ukrainy).

DSTU-N B V.1.1-42:2016. Nastanova shchodo proektuvannia budivel i sporud na pidrobliuvanykh terytoriiakh. (Chynni vid 2017-04-01). K. : Minrehionbud Ukrainy, 2017. 68 s. (Derzhavnyi standart Ukrainy).

DSTU-N B V.1.1-44:2016. Nastanova shchodo proektuvannia budivel i sporud na prosidaiuchykh gruntakh. (Chynni vid 2017-04-01). K. : Minrehionbud Ukrainy, 2017. 95 s. (Derzhavnyi standart Ukrainy).

DBN V.1.1-12:2014. Budivnytstvo u seismichnykh raionakh Ukrainy. (Chynni vid 2014-10-01). K. :Minrehionbud Ukrainy, 2014. 110 s. (Derzhavni budivelni normy Ukrainy).

DBN V.1.2-2:2006. Navantazhennia i vplyvy. Normy proektuvannia. (Chynni vid 2007-01-01). K. : Minrehionbud Ukrainy, 2017. 59 s. (Derzhavni budivelni normy Ukrainy).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/vt320191

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.