МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНТАКТНОГО ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ДЛЯ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

В. О. Орлов, С. Ю. Мартинов, С. О. Куницький

Анотація


В статті описаний процес контактного знезалізнення води з подальшим його математичним моделюванням. Розроблена математична модель фільтрування на зернистих фільтрах, що включає рівняння матеріального балансу, кінетику протікання процесів та зміну втрат напору в засипці. На основі математичної моделі можна визначити потрібну висоту шару засипки, її структурні показники (мінімальний, максимальний, еквівалентний діаметри, коефіцієнт форми зерна, поруватість), швидкість фільтрування, температуру води.

Ключові слова


математична модель; фільтрування; кінетика процесу; пористе середовище; втрати напору; контактне знезалізнення води; швидкість фільтрування; осад; каталітична плівка; висхідне фільтрування; пористість засипки; пінополістирол

Повний текст:

PDF

Посилання


Держсанпін «Вода питна, гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання» – 2010 рік.

«Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення України» – На-каз Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 302 від 27.11.2015.

ДБН В.2.5 – 74:2013 Водопостачання: зовнішні мережі та споруди. – Київ, 2013 р.

Знезалізнення підземних вод спрощеною аерацією та фільтруванням. Монографія / Орлов В. О. та ін. – Рівне : НУВГП, 2008. – 158 с.

Куницький С. О. Обґрунтування параметрів роботи пінополістирольних фільтрів з підвищеною крупністю гранул при контактному знезалізненні підземних вод: авто-реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.04 «Водо-постачання, каналізація» / С. О. Куницький. – Рівне, 2013. – 26 с.

Очищення природної води на пінополістирольних фільтрах / В. О. Орлов, С. Ю. Мартинов, А. М. Орлова, В. О. Зощук, Н. Л. Мінаєва, С. О. Куницький та ін.; за заг. ред. В. О. Орлова. – Рівне : НУВГП, 2012. – 172 с.: іл.

Орлов В. О. Дослідження процесу знезалізнення підземної води на зернистих фільтрах з підвищеною крупністю гранул / В. О. Орлов, С. Ю. Мартинов, С. О. Куницький, М. М. Меддур // Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. – Рівне : НУВГП, 2012. – Випуск 4(60). – 268 с.

Куницький С. О. Математичне моделювання технологічних режимів фільтрування та промивання фільтрів у процесі контактного знезалізнення підземних вод / С. О. Куницький, М. М. Меддур // Щомісячний науковий журнал «Молодий вчений». –

№ 8(11). Частина 1. – 2014. – С. 23–27.

Орлов В. О. Контактное обежелезивание вод на пенополистирольных фильтрах. / В. О. Орлов, С. Ю. Мартинов. – LAP LAMBERT Academic Publisher ist ein., 2015 г. – 130 с.

Орлов В. О. Дослідження контактного знезалізнення на пінополістирольних фільтрах / В. О. Орлов, М. М. Меддур, В. В. Куницький, С. В. Гаврилюк // Вісник ОДАБА. – 2013. – Одеса. – Вип. 50. Ч 2. – С. 132–136.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.