МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВОДНОЇ ЕРОЗІЇ НА ҐРУНТИ

І. М. Шквир

Анотація


Наведено результати дослідження щодо оцінювання території на рахунок прояву водної ерозії. Розглянуто фактори, які на основі попередніх досліджень мають найбільший вплив на утворення водної ерозії. Наведено приклад стандартизації розрізнених факторів до спільної шкали вимірювання та на основ методу зваженого лінійного комбінування отримано картограму ерозійного потенціалу території.

Ключові слова


багатокритеріальний аналіз; фактор; залежність

Повний текст:

PDF

Посилання


Розробка наукових основ моніторингу земель і методів його ведення. Розробка науково-методичних основ районування і картографування стану земельних ресурсів за показниками моніторингу земель. Розробка критеріїв оцінки стану земельного фонду, нормативи кризових ситуацій, параметри стійкості земельних ресурсів: звед. звіт по НДР 1/94 1995; Наук.-вир. центр по сільськогосп. технол. та агроекології / кер. В. В. Медведєв; викон.: С. Ю. Булигін [та ін.]. – Х., 1995. – 95 с.

Тараріко О. Г. Каталог заходів з оптимізації структури агроландшафтів та захисту земель від ерозії / О. Г. Тараріко, В. М. Москаленко. – К. : Фітосоціоцентр, 2002. – 60 с.

Светличный А. А. Принципы совершенствования эмпирических моделей смыва почв / А. А. Светличный // Почвоведение. – № 8. – 1999. – С. 1015-1023.

Швебс Г. И. Формирование водной эрозии, стока наносов и их оценка / Г. И. Швебс. – Л. : Гидрометеоиздат, 1974. – 184 с.

П’яткова А. В. Просторове моделювання водної ерозії ґрунту як основа наукового обґрунтування раціонального використання ерозійно-небезпечних земель [Текст] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / А. В. П’яткова; Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2011. – 20 с.

Проблема верификации пространственно-распределенных математических моделей водной эрозии почв [Текст] / А. А. Светличный, А. В. Пяткова, С. В. Плотницкий, В. Н. Голосов, А. П. Жидкин // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. – 2013. – Том 18. – Вип. 3. – С. 38–48.

Пяткова А. В. Проблеми кількісної оцінки ерозійних втрат ґрунту / А. В. Пяткова // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. – 2014. – Т. 19, Вип. 4. – С. 28–37.

Ачасов А. Б. Картографічне забезпечення процесу математичного моделювання водної ерозії / А. Б. Ачасов, Р. В. Куришко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2012. – № 3-4. – С. 13–17.

Верифікація WEPP-моделі ерозії ґрунтів / Булигін С. Ю., Ачасов А. Б., Терновий Р. В.,

Котова М. М., Тімченко Д. О. // Вісник аграрної науки. – 2004. – № 2. – С. 54–56.

Москаленко А. А. Геоінформаційне забезпечення оцінювання стану земельних ресурсів / А. А. Москаленко // Вісник геодезії та картогра-фії. – 2012. – № 3. – С. 38–46.

Kokhan S. GIS Mapping for Soil Quality Evaluation / S. Kokhan, A. Moskalenko, I. Shkvir // The 2nd International Virtual Conference. – 2013. – С. 287–291.

Кривов В. М. Екологічно безпечне земле-користування лісостепу України. Проблема охорони ґрунтів / В. М. Кривов. – К. : Урожай, 2006. – 304 с.

Джамаль В. А. Захист ґрунтів від ерозії / В. А. Джамаль, М. М. Шелякін, В. О. Білолипський; за ред.: В. А. Джамаля, М. М. Шелякіна. ¬ – К. : Урожай, 1986. – 240 с.

Охорона ґрунтів : навч. по-сібник / М. К. Шикула [та ін.]. – К. : Знання, 2001. - 398 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.