ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОЩОВОГО СТОКУ НА МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

O. A. Tkachuk, Y. V. Yaruta

Анотація


На основі аналізу процесу формування дощового стоку на міських територіях визначено зони зростання та спадання площ збору дощових вод. Отримано формули для розрахунків відносних витрат та об’ємів дощових вод, що формуються у кожній зоні площ їх збору та на окремих ділянках колектора, а також регулювальних об’ємів, які необхідно затримувати спорудами регулювання дощового стоку.

Ключові слова


гідрограф; метод граничних інтенсивностей; пропускна спроможність колектора; модель стоку; дощові води

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев М. И., Курганов А. М. Организация отведения поверхностного (дождевого и талого) стока с урбанизированных территорий : учеб. пособие. М. : Изд-во АСВ; СПб. : СПбГАСУ. 2000. 352 с.

Дикаревский В. С., Курганов А. М., Нечаєв А. П., Алексеев М. И. Отведение и очистка поверхностных сточных вод : учеб. пособие для вузов. Л. : Стройиздат, 1990. 224 с.

Ткачук С. Г., Жук В. М. Регулювання дощового стоку в системах водовідведення : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. 216 с.

ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. К. : Мінрегіонбуд та ЖКГ України, 2012. 211 с.

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012. Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення. Київ : Мінрегіон України, 2012. 30 с.

Матлай І. І. Удосконалення методів розрахунку гідрографів притоку дощових стічних вод : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.16. Рівне : НУВГП, 2013. 20 с.

Ткачук О. А., Шевчук О. В. Умови формування дренажних витрат, що поступають у систему дощового водовідведення після інфільтраційних майданчиків. Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. Рівне : НУВГП, 2016. Вип. 1(73). С. 100–105.

REFERENCES:

Alekseev M. Y., Kurhanov A. M. Orhanyzatsyia otvedenyia poverkhnostnoho (dozhdevoho y taloho) stoka s urbanyzyrovannыkh terrytoryi : ucheb. posobye. M. : Yzd-vo ASV; SPb. : SPbHASU. 2000. 352 s.

Dykarevskyi V. S., Kurhanov A. M., Nechaiev A. P., Alekseev M. Y. Otvedenye y ochystka poverkhnostnыkh stochnыkh vod : ucheb. posobye dlia vuzov. L. : Stroiyzdat, 1990. 224 s.

Tkachuk S. H., Zhuk V. M. Rehuliuvannia doshchovoho stoku v systemakh vodovid-vedennia : monohrafiia. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2012. 216 s.

DBN V.2.5-75:2013. Kanalizatsiia. Zovnishni merezhi ta sporudy. Osno-vni polozhennia proektuvannia. K. : Minrehionbud ta ZhKH

Ukrainy, 2012. 211 s.

DSTU-N B V.2.5-61:2012. Nastanova z ulashtuvannia system poverkhnevoho vodovidvedennia. Kyiv : Minrehion Ukrainy, 2012. 30 s.

Matlai I. I. Udoskonalennia metodiv rozrakhunku hidrohrafiv prytoku doshchovykh stichnykh vod : avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk : 05.23.16. Rivne: NUVHP, 2013. 20 s.

Tkachuk O. A., Shevchuk O. V. Umovy formuvannia drenazhnykh vytrat, shcho postupaiut u systemu doshchovoho vodovidvedennia pislia infiltratsiinykh maidanchykiv. Visnyk NUVHP. Tekhnichni nauky : zb. nauk. prats. Rivne : NUVHP, 2016. Vyp. 1(73). S. 100–105.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.