ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНІК ПОЛИВУ ТА РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ СУПУТНІХ РИСУ КУЛЬТУР РИСОВОЇ СІВОЗМІНИ НА ПРИДУНАЙСЬКИХ РЗС

Д. М. Сингаєвич, Н. В. Приходько, А. М. Рокочинський

Анотація


Обґрунтовано необхідність та шляхи оптимізації технік поливу та
режимів зрошення супутніх культур рисової сівозміни на Придунайських рисових зрошувальних системах, розміщених на територіях зі складними гідрогеологічними умовами з урахуванням необхідності створення та підтримання промивного водного режиму засолених ґрунтів.

Ключові слова


обґрунтування необхідності; шляхи оптимізації; техніка поливу; режим зрошення; супутні культури рисової сівозміни; Придунайські рисові зрошувальні системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Підвищення ефективності рисових зрошувальних систем України: науково-методичні рекомендації. − Херсон − Рівне, 2011. − 104 с.

Рис в Україні [колективна монографія] / за ред. д.т.н., професора, член.-кор. НААНУ В. А. Сташука, д.т.н., професора А. М. Рокочинського, д.е.н., професора Л. М. Грановської. − Херсон : Грінь Д.С., 2014. − 976 с.

Приходько Н. В. Оцінювання рівня промивності засолених ґрунтів рисових систем зі складними гідрогеологічними умовами / Н. В. Приходько // Вісник НУВГП. – 2016. – № 4(72). Технічні науки. – С. 3–11.

Приходько Н. В. Водний баланс як інструмент оцінювання ефективності технології водорегулювання на рисових зрошувальних системах / Н. В. Приходько, В. О. Турченюк, А. М. Роко-

чинський // Вісник НУВГП. – 2015. – № 3(71). Технічні науки. – С. 308–314.

Жовтоног О. І. Експертно-імітаційний метод оптимізації внутришньогосподарського водо розподілу / О. І. Жовтоног // Меліорація і водне господарство. – К. : Аграрна наука, 1998. – Вип. 84. – С. 25–28.

Приходько Н. В. Обґрунтування ресурсозберігаючих параметрів водокористування на рисових

зрошувальних систем при змінних кліматичних умовах (на прикладі Придунайських РЗС Одеської області): автореф. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук: спец. 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» / Н. В. Приходько. − Київ, 2016. − 20 с.

Про деякі завдання аграрної науки у зв’язку зі змінами клімату: [наукова доповідь-інформація] / М. І. Ромащенко, О. О. Собко, Д. П. Савчук, М. І. Кульбіда. – Київ : Інститут гідротехніки і меліорації УААН, 2003. – 46 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.