Том 4, № 80 (2017)

Зміст

Y. V. Dovhalets
PDF
3-8
A. A. Podlevskyi, O. A. Sereda
PDF
9-22
R. V. Trach
PDF
23-31
О. O. Lіahovуch, V. I. Rudyk
PDF
32-40
V. V. Netepchuk
PDF
41-49
N. M. Poznіakovska
PDF
50-59
D. I. Malkov
PDF
60-67
О. M. Borovyk, V. M. Vovk, I. M. Samchuk
68-78
Z. V. Valiullina
PDF
79-89
Z. M. Skybinska, M. O. Kovalyk
90-101
О. R. Antonіuk, A. O. Sytnikova
PDF
102-123
M. V. Olshanska, K. R. Zirnyk
PDF
124-133
A. M. Ivanchenko
PDF
134-140
Irmina Florek
141-152
Agnieszka Gryglicka
153-163
A. A. Podlevskyi, V. I. Rudyk
PDF
164-169
P. M. Hrytsiuk, T. Y. Babych
PDF
170-179
О. І. Нrytsaі, M. O. Kmet
PDF
180-193
N. B. Savina, A. A. Podlevskyi
PDF
194-201
N. O. Lytvynenko, M. В. Blashchuk
PDF
202-214
О. S. Lemishovska, A. B. Petrushуna
PDF
215-227
Katarzyna Przytuła
228-238
N. M. Voskalo, V. O. Нarha
PDF
239-250
T. Hryniv, A. Zanіuk
PDF
251-261
A. І. Martiіenko, N. I. Khumarova
PDF
262-274
N. А. Hontarenko
PDF
275-282
N. E. Kovshun
PDF
283-299
V. M. Strilchuk
PDF
300-307
О. O. Osadcha, P. M. Hryshkevych
PDF
308-315
D. M. Sych
PDF
316-328
P. M. Skrypchuk
PDF
329-337
D. B. Zaitsev
PDF
338-350