ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ШЛЯХОМ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ

I. A. Roshchyk

Анотація


Встановлено, що підвищення конкурентоспроможності визнається стратегічною ціллю як розвинених країн, так і України. Проаналізовано досвід економік, заснованих на знаннях, де ця ціль досягається внаслідок підвищення конкурентоспроможності національних підприємств, зокрема шляхом інвестування в інтелектуальний розвиток працівників. Внаслідок використання методів кореляційного та статистичного аналізу офіційних статистичних даних та даних проведеного соціологічного опитування в роботі доведено, що інвестиції українських підприємств на професійне навчання працівників не лише не підвищують, а й знижують їх конкурентоспроможність. Разом з тим встановлено, що при фінансуванні підприємствами хоча б короткострокових програм навчання працівників, шанси отримати прибуток зростають в рази. Встановлено причини негативного впливу витрат з метою професійного навчання в Україні на конкурентоспроможність українських підприємств: малі порівняно з європейськими обсяги витрат та недостатні інвестиції в основні засоби. Отож, в результаті дослідження зроблено висновок, що держава, яка дбає про розвиток економіки знань і підвищення національної конкурентоспроможності, разом із запровадженням механізмів стимулювання національних підприємств до здійснення витрат на професійне навчання одночасно має розвивати механізми стимулювання підприємств покращувати технологічну оснащеність робочих місць.

Ключові слова


конкурентоспроможність; економіка знань; рентабельність; продуктивність праці; витрати на професійне навчання працівників; інтелектуальний потенціал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34id=&pf3511=64508&pf35401=462260 (дата звернення: 10.12.2019).

Schwab K. The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitiveness Report2019.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Федулова Л. І., Корнєєва Т. М. Державна політика розбудови економіки знань: особливості реалізації антикризової стратегії. Фінанси України. 2009. № 10. С. 3–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_10_2 (дата звернення: 10.12.2019).

Porter M. The Competitive Advantage of Nations, States and Regions. Harvard Business School, 2011. URL: http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/2011-0707_Malaysia_vcon_b3574e10-758b-483f-b6c5-f7439d7c58e9.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Scott B., Lodge G. eds. U.S. Competitiveness in the World Economy. Boston : Harvard Business School Press, 1985. 543 р. URL: http://www.amazon.com/ CompetitivenessWorld-Economy-BruceScott/dp/0071032665 (дата звернення: 10.12.2019).

Полунеев Ю. Конкурентоспособность страны как национальная идея. Зеркало недели. 18 марта 2005. URL: https://zn.ua/ECONOMICS/konkurentosposobnost_strany_kak_natsionalnaya_ideya.html (дата звернення: 10.12.2019).

Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. Львів : Видавництво ЛКА, 2016. 484 с. URL: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/Konkurentospromozhnist_p-va_Lupak__Vasilciv.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Николюк О. М. Формування конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства: теорія, методологія, практика : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04. Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2017. URL: http://znau.edu.ua/images/data2/nauka_innovation/specializovana_vchena_rada/d_14_083_02/2017/Nikolyuk/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BA.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Колот А. М., Герасименко О. О. Інноваційна праця та її інтелектуалізація як стратегічні вектори становлення нової економіки. Економiка i органiзацiя управлiння. 2018. № 1 (29). С. 6–23. URL: http://jeou.donnu.edu.ua/article/download/5732/5758 (дата звернення: 10.12.2019).

Бондар І. К., Сологуб О. П., Антошкіна Л. І., Бідак В. Я., Ільїч Л. М., Кичко І. І. Інтелектуалізація людського капіталу : монографія. К. : Корпор, 2008. 264 c.

Грішнова О., Козловський А. Інтелектуальний капітал України: інтегральна оцінка й порівняльний аналіз. Україна: аспекти праці. № 1. 2014. С. 3–9.

Ситник Й. С. Інтелектуалізація систем менеджменту промислових підприємств : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04. Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2018. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/39519/3/dis_sytnyk.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Самолюк Н. М., Юрчик Г. М. Інвестування підприємств у розвиток персоналу: особливості, віддача та інструменти стимулювання. Вісник Хмельницького національного університету. 2017, № 2, Том 1. С. 64–68.

Porter M. The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Rewiew. March-April 1990. P. 73–91. URL: http://static.elmercurio.cl/Documentos/Campo/2011/08/17/20110817114643.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Competitiveness (in international trade). Glossary of statistical terms. URL: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=399 (дата звернення: 10.12.2019).

Завадський Й. С., Осовська Т. В., Юшкевич О. О. Економічний словник. К. : Кондор, 2006. 356 с. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/EKONOMIC_SL_2006.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Wilson R. A., Briscoe G. The impact of human capital on economic growth: a review. In: Descy, P.; Tessaring, M. (eds) Impact of education and training Third report on vocational training research in Europe: background report. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Cedefop Reference series, 54. URL: https://www.cedefop.europa.eu/files/BgR3_Wilson.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Zoran T. Analysis of the Impact of Public Education Expenditure on Economic Growth of European Union and BRICS. Economic Analysis. 2015, Vol. 48, No. 1-2. Р. 19–38. URL: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/333/1/2015_1-22.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

The impact of vocational education and training on company performance. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. Cedefop research paper № 19. URL: http://www.cedefop.europa.eu/files/5519_en.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Sectoral perspectives on the benefits of vocational education and training. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. Cedefop research paper. № 22. URL: https://www.cedefop.europa.eu/files/5522_en.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Hoeckel K. Costs and Benefits in Vocational Education and Training. OECD. EDU/EDPC/CERI(2008)3. URL: https://www.oecd.org/education/innovation-education/41538706.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Continuing vocational training in EU enterprises: developments and challenges ahead. Luxembourg: Publications Office, 2019. Cedefop research paper; No 73. URL: http://data.europa.eu/doi/10.2801/70458369 р. (дата звернення: 10.12.2019).

Витрати на робочу силу за 2018 рік. Статистичний збірник. К. : Державна служба статистики України, 2019. 74 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.12.2019).

Labour cost levels by NACE Rev. 2 activity. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do dataset=lc_lci_lev〈=en (дата звернення: 22.11.2019).

Average number of usual weekly hours of work in main job, by sex, professional status, full-time/part-time and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) – hours [lfsa_ewhun2]. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do dataset=lfsa_ewhun2〈 =en (дата звернення 22.11.2019).

Витрати на робочу силу за 2014 рік. Статистичний бюлетень. К. : Державна служба статистики України, 2015. 65 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.12.2019).

Витрати на робочу силу за 2010 рік. Статистичний бюлетень. К. : Державна служба статистики України, 2011. 75 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.12.2019).

Статистичний щорічник України за 2018 рік. Житомир : Бук-Друк, 2019. 482 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.12.2019).

Міщук Г. Ю., Самолюк Н. М. Ризики в забезпеченні гідної оплати праці найманих працівників малих та середніх підприємств. Ринок праці та зайнятість населення. 2019. № 1-2 (58). С. 5–11. URL: https://ipkeducation.com/wp-content/uploads/2019/11/1-2-do-druku2.pdf#page=5 (дата звернення: 10.12.2019).

Employment and activity by sex and age - annual data [lfsi_emp_a]. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset= lfsi_emp_a〈=en (дата звернення: 22.11.2019).

Gross fixed capital formation by AN_F6 asset type [nama_10_an6]. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_an6〈=en (дата звернення: 22.11.2019).

Balance sheets for non-financial assets [nama_10_nfa_bs]. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_nfa_bs〈=en (дата звернення: 22.11.2019).

REFERENCES:

Stratehiia staloho rozvytku Ukrainy do 2030 roku (proekt). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34id=&pf3511=64508&pf35401=462260 (data zvernennia: 10.12.2019).

Schwab K. The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Fedulova L. I., Kornieieva T. M. Derzhavna polityka rozbudovy ekonomiky znan: osoblyvosti realizatsii antykryzovoi stratehii. Finansy Ukrainy. 2009. № 10. S. 3–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_10_2 (data zvernennia: 10.12.2019).

Porter M. The Competitive Advantage of Nations, States and Regions. Harvard Business School, 2011. URL: http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/2011-0707_Malaysia_vcon_b3574e10-758b-483f-b6c5-f7439d7c58e9.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Scott B., Lodge G. eds. U.S. Competitiveness in the World Economy. Boston : Harvard Business School Press, 1985. 543 r. URL: http://www.amazon.com/CompetitivenessWorld-Economy-BruceScott/dp/0071032665 (data zvernennia: 10.12.2019).

Poluneev Yu. Konkurentosposobnost stranу kak natsіonalnaia іdeia. Zerkalo nedelі. 18 marta 2005. URL: https://zn.ua/ECONOMICS/konkurentosposobnost_strany_kak_

natsionalnaya_ideya.html (data zvernennia: 10.12.2019).

Lupak R. L. Konkurentospromozhnist pidpryiemstva : navch. posib. Lviv : Vydavnytstvo LKA, 2016. 484 s. URL: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/Konkurentospromozhnist_p-va_Lupak__Vasilciv.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Nykoliuk O. M. Formuvannia konkurentospromozhnosti silskohospodarskoho pidpryiemstva: teoriia, metodolohiia, praktyka : dys. … dra ekon. nauk : 08.00.04. Zhytomyr : Zhytomyrskyi natsionalnyi ahroekolohichnyi universytet, 2017. URL: http://znau.edu.ua/images/data2/nauka_innovation/specializovana_vchena_rada/d_14_083_02/2017/Nikolyuk/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BA.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Kolot A. M., Herasymenko O. O. Innovatsiina pratsia ta yii intelektualizatsiia yak stratehichni vektory stanovlennia novoi ekonomiky. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia. 2018. № 1(29). S. 6–23. URL: http://jeou.donnu.edu.ua/article/ download/5732/5758 (data zvernennia: 10.12.2019).

Bondar I. K., Solohub O. P., Antoshkina L. I., Bidak V. Ya., Ilich L. M., Kychko I. I. Intelektualizatsiia liudskoho kapitalu : monohrafiia. K. : Korpor, 2008. 264 c.

Hrishnova O., Kozlovskyi A. Intelektualnyi kapital Ukrainy: intehralna otsinka y porivnialnyi analiz. Ukraina: aspekty pratsi. № 1. 2014. S. 3–9.

Sytnyk Y. S. Intelektualizatsiia system menedzhmentu promyslovykh pidpryiemstv : dys. … d-ra ekon. nauk : 08.00.04. Lviv : Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika», 2018. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/39519/3/dis_sytnyk.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Samoliuk N. M., Yurchyk H. M. Investuvannia pidpryiemstv u rozvytok personalu: osoblyvosti, viddacha ta instrumenty stymuliuvannia. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2017, № 2, Tom 1. S. 64–68.

Porter M. The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Rewiew. March-April 1990. P. 73–91. URL: http://static.elmercurio.cl/Documentos/Campo/2011/08/17/20110817114643.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Competitiveness (in international trade). Glossary of statistical terms URL: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=399 (data zvernennia: 10.12.2019).

Zavadskyi Y. S., Osovska T. V., Yushkevych O. O. Ekonomichnyi slovnyk. K. : Kondor, 2006. 356 s. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/EKONOMIC_SL_2006.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Wilson R. A., Briscoe G. The impact of human capital on economic growth: a review. In: Descy, P.; Tessaring, M. (eds) Impact of education and training Third report on vocational training research in Europe: background report. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Cedefop Reference series, 54. URL: https://www.cedefop.europa.eu/files/BgR3_Wilson.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Zoran T. Analysis of the Impact of Public Education Expenditure on Economic Growth of European Union and BRICS. Economic Analysis. 2015, Vol. 48, No. 1-2. R. 19–38. URL: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/333/1/2015_1-22.pdf (data zvernennia:

12.2019).

The impact of vocational education and training on company performance. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. Cedefop research paper № 19. URL: http://www.cedefop.europa.eu/files/5519_en.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Sectoral perspectives on the benefits of vocational education and training. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. Cedefop research paper. № 22. URL: https://www.cedefop.europa.eu/files/5522_en.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Hoeckel K. Costs and Benefits in Vocational Education and Training. OECD. EDU/EDPC/CERI(2008)3. URL: https://www.oecd.org/education/innovation-education/41538706.pdf (data zvernennia: 10.12.2019).

Continuing vocational training in EU enterprises: developments and challenges ahead. Luxembourg: Publications Office, 2019. Cedefop research paper; No 73. URL: http://data.europa.eu/doi/10.2801/70458369 r. (data zvernennia: 10.12.2019).

Vytraty na robochu sylu za 2018 rik. Statystychnyi zbirnyk. K. : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2019. 74 s. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia: 10.12.2019).

Labour cost levels by NACE Rev. 2 activity. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.dodataset=lc_lci_lev〈=en (data zvernennia: 22.11.2019).

Average number of usual weekly hours of work in main job, by sex, professional status, full-time/part-time and economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2) – hours [lfsa_ewhun2]. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.doataset=lfsa_ewhun2〈=en (data zvernennia 22.11.2019).

Vytraty na robochu sylu za 2014 rik. Statystychnyi biuleten. K. : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2015. 65 s. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia: 10.12.2019).

Vytraty na robochu sylu za 2010 rik. Statystychnyi biuleten. K. : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2011. 75 s. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia: 10.12.2019).

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2018 rik. Zhytomyr : Buk-Druk, 2019. 482 s. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia: 10.12.2019).

Mishchuk H. Yu., Samoliuk N. M. Ryzyky v zabezpechenni hidnoi oplaty pratsi naimanykh pratsivnykiv malykh ta serednikh pidpryiemstv. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia. 2019. № 1-2 (58). S. 5–11. URL: https://ipk-education.com/wp-content/uploads/2019/11/1-2-dodruku2.pdf#page=5 (data zvernennia: 10.12.2019).

Employment and activity by sex and age - annual data [lfsi_emp_a]. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=

lfsi_emp_a〈=en (data zvernennia: 22.11.2019).

Gross fixed capital formation by AN_F6 asset type [nama_10_an6]. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_an6〈=en (data zvernennia: 22.11.2019).

Balance sheets for non-financial assets [nama_10_nfa_bs]. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_nfa_bs〈=en (data zvernennia: 22.11.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve4201922

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.