РИЗИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД НА ЕТАПАХ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

S. О. Levytska, О. O. Osadcha

Анотація


У статті узагальнено: основні законодавчі правила, норми та принципи здійснення фінансового моніторингу вітчизняними суб’єктами господарювання; концептуальні визначення Закону України 361-IX; організацію та методику ризико-орієнтованого підходу на етапах первинного фінансового моніторингу та міжнародну практику його проведення. Розкрито класифікацію ризиків за результатами проведення фінансових операцій, що підлягають моніторингу, їх вплив на ефективність бізнесу. Обґрунтовано необхідність ретельного виявлення та перевірки ризиків за результатами операцій з активами, визначеними законом як «об’єкти фінансового моніторингу». Міжнародну практику ідентифікації ризиків за окремими фінансовими операціями наведено на прикладі аудиторської діяльності. Для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (на прикладі аудиторських фірм) запропоновано альтернативні підходи щодо внутрішнього регулювання системи управління ризиками як невід’ємної складової забезпечення якості
надання аудиторських послуг.

Ключові слова


фінансовий моніторинг; суб’єкт первинного фінансового моніторингу; профіль ризиків; підозріла фінансова операція; аудиторська фірма.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про запобігання та боротьбу з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих незаконно, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення : Закон України № 361-IX, редакція від 16.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text (дата звернення: 03.08.2021).

Акімова О. В. Дослідження можливостей адаптації та використання міжнародних типологій в системі фінансового моніторингу України. Technology audit and production reserves. 2016. № 5/4(31). URL: https://core.ac.uk/download/pdf/288836234.pdf (дата звернення: 12.08.2021).

INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION. The FATF Recommendations. URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatfrecommendations.html (дата звернення: 14.08.2021).

Внукова Н. М., Колодізєв О. М., Чмутова І. М. Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Гроші, фінанси і кредит. 2017. Вип. 17. URL: http://global-national.in.ua/issue-17-2017/26-vipusk-16-kviten-2017-r-2/3186-vnukova-n-m-kolodizev-o-m-chmutova-i-m-analiz-mizhnarodnogodosvidu-zastosuvannya-rizik-orientovanogo-pidkhodu-u-sferi-protidiji-vidmivannyu (дата звернення: 09.08.2021).

Risk-based Approach. Guidance for the Banking Sector. URL: http://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/risk-basedapproach-bankingsector.html (дата звернення: 22.07.2021).

Рекуненко І. І., Кобець Ж. О., Швидько І. О. Особливості формування та застосування системи фінансового моніторингу в Україні. Вісник СумДУ. Сер. Економіка. 2020. № 1.

Сосенко В. Внутрішні документи суб’єкта первинного фінансового моніторингу як джерела фінансового права. Підприємництво, господарство і право. Фінансове право. 2020. №4. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.4.36 (дата звернення: 10.07.2021).

Уткіна М. С. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Юридичний науковий електронний журнал. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-7/75 (дата звернення: 03.07.2021).

Часова Т. О. Використання фінансового моніторингу під час розслідування злочинів у сфері економіки. Часопис Київського університету права. 2020. Вип. 2. DOI: 10.36695/2219-5521.2.2020.74 (дата звернення: 25.07.2021).

Мельник О. П., Божук І. І. Тенденції розвитку фінансового моніторингу в Україні та світова практика. Правові новели. Науковий юридичний журнал. № 10/2020. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7391/1/7133_IR.pdf (дата звернення: 14.07.2021).

Сова О. Місце фінансового моніторингу в системі банківського нагляду. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2020. № 5. Том 1. URL: http://orcid.org/0000-0001-6386-6432 (дата звернення: 09.08.2021).

МСБО 24. Розкриття інформації про зв’язані сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_043find=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0#Text (дата звернення: 22.07.2021).

Постанова Правління НБУ за №65 від 19.05.2020 р. Редакція від 15.01.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text (дата звернення: 24.07.2021).

Рекомендації Держфінмоніторингу для СПФМ щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України. Документ n0003827-16. Прийняття від 13.06.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0003827-16#Text (дата звернення: 03.08.2021).

Д’яконова І. І. Формування системи фінансового моніторингу як складової ризик-орієнтованого банківського нагляду. Проблеми системного підходу в економіці : електронне наукове фахове видання. 2011. № 3. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreamdownload/123456789/57683/6/Diakonova_%20Formuvannia_systemy.pdf;jsessionid=9E7532A426B8C6F6AEC365D18C35132E (дата звернення: 28.07.2021).

Letty Maanan Ewool, Joyce Ama Quartey. Evaluation of the Effect of Risk Management Practices on the Performance of Microfinance Institutions. URL: https://hrmars.com/papers_submitted/8440/evaluation-of-the-effect-of-riskmanagement-practices-on-the-performance-of-microfinance-institutions.pdf (дата звернення: 22.07.2021).

Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України : Наказ МФУ від 22.12.2015 № 1160. Документ z0063-16. Прийняття від 22.12.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0063-16#Text (дата звернення: 28.07.2021).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.