ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ ВИБОРІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ, ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

B. B. Stasiuk

Анотація


Розкрито суть та значення обґрунтування інвестицій у великі соціально-екологічні проєкти та проблеми оцінки ефективності таких проєктів. Різні інвестиційні проєкти, що фінансуються за рахунок коштів бюджету всіх рівнів підлягають державній експертизі, що здійснюється уповноваженими на те органами державної влади. Інвестиційні  проєкти незалежно від джерел фінансування і форм власності об’єктів капітальних вкладень підлягають експертизі до їх затвердження, зокрема екологічній експертизі. Рішення щодо оцінки інвестиційного проєкту  полягає у визначенні різних видів ефективності інвестиційного проєкту: суспільної, комерційної ефективності участі в проєкті. Ефективність участі в проєкті включає: ефективність для підприємствучасників, ефективність для акціонерів підприємств-учасників, бюджетну ефективність. При цьому, під «ефективністю» мається на увазі те, наскільки реалізація даного проєкту відповідає меті і інтересам його учасників, а також тих, кого безпосередньо стосується процес  реалізації. Отож, необхідно підібрати критерії оцінки інвестиційних проєктів, які будуть основою для прийняття управлінських рішень. Обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проєкту характеризується системою показників, що відображають співвідношення витрат і фінансових результатів реалізації проєкту. Витрати і інші результати проєкту в розрахунках економічної ефективності виражаються у вигляді грошового потоку. Проаналізовано основні методи оцінки інвестиційних проєктів їх суть, переваги і недоліки. Для визначення ціни ризику рекомендується використовувати показники, які враховують як можливість настання несприятливої події, так і величину збитку від нього. Такими показниками можуть бути  дисперсія, середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації. Для  можливості економічного тлумачення і порівняльного аналізу цих  показників рекомендується переводити їх в грошовий формат. Запропоновано комплекс показників для оцінки інвестиційних проєктів з мінімізацією ризиків.

Ключові слова


методи; управлінські рішення; інвестиційні проєкти; ефективність; інфляційний ризик; витрати; грошовий потік; експертиза; соціально-екологічний проєкт; рентабельність; фінансовий менеджмент.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк Й. А. Инвестиционный менеджмент. Киев : Ника-Центр, 2001.

Касаткина Е. В. Оценка эффективности инвестиционных проектов: методологические проблемы и направления их решения. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2010. № 126. С. 42–51.

Высоцкая Т. Р. Метод реальных опционов в оценке стоимости инвестиционных проектов. Финансовый менеджмент. 2006 № 2.

Габович Б. А., Данг А. З., Мищенко А. В. Стохастическая модель принятия инвестиционных решений в условиях риска. Финансовый менеджмент. 2009. № 2.

Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий менеджмент : підручник. 2-ге вид. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 520 с.

Мамотенко Д. Ю. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2008. № 628. С. 209–215.

Калугин В. А. Экспресс-оценка инвестиционного предложения. Финансовый менеджмент. 2006. № 3.

Крупка Я. Д., Литвин Б. М. Інвестиційний бізнес-план. К., 1997.

Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. Киев, 2008.

Холт Р. Основы финансового менеджмента. Москва : «Дело Ltd», 2005.

Холт Р. Планирование инвестиций. Москва : «Дело Ltd», 2005.

Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов : учеб. пособ. Киев : Абсолют-В, Эльга, 2009.

Федоренко В. Г. Інвестиції і капітальне будівництво в ринкових умовах. Київ : Міжнар. фінанс. агенція, 2008.

Положення про Міжвідомчу комісію з питань дердавних інвестиційних проектів : Постанова КМУ від 22.07.2015. № 571. URL:

https: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/571-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.09.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3202112

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.