УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ

L. I. Beztelesna

Анотація


Доведено, що на сучасному етапі економічного розвитку суспільства конкуренція як рушійна сила змушує суб’єктів, що функціонують, змагатися між собою та вибудовувати стратегії підвищення конкурентоспроможності. Визнано, що університети є суб’єктами ринкових відносин і вимушені також будувати власні стратегії підвищення конкурентоспроможності. У роботі, на основі аналізу наукових праць, визначено фактори здобуття університетами конкурентоспроможності. Відображено світові моделі побудови національних стратегій здобуття конкурентоспроможності університетами. Рекомендовано для університетів з країн, що розвиваються, для підвищення конкурентоспроможності одночасно займатися передовими науковими дослідженнями і постійно вдосконалювати якість освітніх послуг. Доведено, що вітчизняні університети у свїй діяльності наразі стикаються з проблемою не лише скорочення підтримуючої ролі держави, але й налагодження чітких комунікацій зі студентами, що навчаються, та ведення дослідницької діяльності. Проаналізовані витрати держави на діяльність університетів в Україні. Відображено контингент студентів, їх розподіл за регіонами і формами навчання, вартість одного року навчання та їх рух.
Реалізація стратегії конкурентоспроможного університету вимагає розробки механізму, який базується на використанні цілої низки інструментів. Доведено, що в сучасних умовах пріоритет у  механізмі управління конкурентоспроможністю університетом, має  залежати соціально-психологічним методам. Визначено, що  задоволеність студентів навчанням в ЗВО є соціально-психологічним  інструментом управління конкурентоспроможністю університету. З цією  метою в роботі розроблено анкету опитування студентів, що передбачає оцінювання загального рівня задоволеності навчанням в університеті, знання цілей і стратегії розвитку університету, майбутніх намірів студентів і ще низки напрямків, таких як комунікація, інформація та зацікавленість; управління, співпраця та розвиток. Доведено, що рух студентів є реакцією на реалізацію внутрішньоуніверситетського менеджменту. Проаналізовано динаміку руху студентів України і США. Розраховано фінансові втрати університетів і держави від цього процесу в Україні та наведено дані по США. Запропоновано методичний підхід до підвищення конкурентоспроможності університетів, який передбачає співставлення коефіцієнтів плинності студентів і  задоволеності їх навчанням в університеті, прийняття відповідних  управлінських рішень, які сприятимуть реалізації конкурентної стратегії – управлінської диференціації. 

Ключові слова


конкурентоспроможність; університет; студенти; стратегія; соціально-психологічні методи; плинність; задоволеність; управлінський механізм; фінансові втрати; диференціація.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Бекетов Н. В. Понятие конкурентоспособности и его эволюция. Маркетинг в России и за рубежом. 2007. № 6. С. 83–86.

The Global Competitiveness Report 2014–2015 URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf (дата звернення: 01.09.2020).

Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції. К. : Основи, 1998. 390 с.

Сацик В. І. Ключові фактори становлення конкурентоспроможних університетів. Економіка України. 2013. №5 (618). C. 79–85.

Салми Дж. Создание университетов мирового класса / пер. с англ. М. : Издательство «Весь Мир», 2009. 132 с.

Altbach P. G. The costs and benefits of world-class universities. Academe. 2004. Vol. 90. № 1. Р. 20–23.

Teich A. H. Research Competitiveness and National Science Policy. Strategies for Competitiveness in Academic Research / Hauger J.S. & McEnaney C. eds. Washington, DC : American Association for the Advancement of Science, 2000.

Marginson S. Emerging countries need world-class universities. University World News. № 214. 2012. URL: http://www.universityworldnews.com/article.phpstory=20120320114704953&/query = marginson.

QS World University Rankings: Methodology. URL: https://www.topuniversities.com/subject-rankings/methodology (accessed: 22.08.2020).

Попович Л. О. Аналіз сучасного стану фінансування закладів вищої освіти в Україні. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2018. Вип. 2 (67). Т. 23. С. 37–41.

URL: https://www.mof.gov.ua/uk/the-reform-of-education (дата звернення: 01.09.2020).

Освіта 2015 : iлюстрований збірник від CEDOS. URL: https://www.cedos.org.ua/uk/articles/zvit-osvita-2015 (дата звернення: 01.09.2020).

Як американська освіта економить мільярди доларів завдяки Edtech та чи потрібні нам такі ж складні технологічні рішення? URL: https://ain.ua/2018/06/13/edtech-v-ssha (дата звернення: 01.09.2020).

Портер М. Е. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. К. : Основи, 1998. 390 с.

Безтелесна Л. І., Василів В. Б. Інтернет-маркетинг як ресурс формування іміджевої політики і конкурентоспроможності університету. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. 2016. Вип. 3(75). С. 17–29.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320202

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.