ФОРМУВАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗА МСФЗ 15 «ДОХІД ВІД ДОГОВОРІВ З КЛІЄНТАМИ»

S. Y. Zubilevych

Анотація


Визначено основні елементи облікової політики стосовно доходу, до яких віднесено основу ведення обліку і подання звітності, суттєвість, згортання, робочий план рахунків, об’єкт обліку, визначення, визнання, класифікацію, оцінку, розкриття та інші. Запропоновано розрізняти такі складові облікової політики: для потреб складання регламенту з облікової політики та приміток до фінансових звітів; загальні та такі, які безпосередньо стосуються окремого елемента фінансової звітності; постійні та тимчасові, призначені для переходу на нові (переглянуті) стандарти. Проведено порівняння вимог МСБО 18 «Дохід», МСБО 11 «Будівельні контракти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» щодо термінології і переліку основних елементів облікової політики та оцінки. Запропонований підхід до формування наказу про облікову політику в частині доходу з урахуванням вимог МСФЗ 15. Проведений аналіз фінансових звітів підприємств щодо визнання, оцінки та розкриття доходу у проміжній фінансовій звітності за 2018 рік відповідно до вимог МСФЗ 15. Узагальнені підходи до розкриття облікової політики в
розділах приміток «Облікова політика», «Прийняття нових і переглянутих стандартів і тлумачень», «Суттєві судження, оцінки та припущення».


Ключові слова


договір; дохід; облікова політика; визнання; розкриття; фінансові звіти; МСФЗ.

Повний текст:

PDF

Посилання


МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» URL: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr_2016.pdf (дата звернення 01.07.2018).

Применение МСФО. Подробное рассмотрение нового стандарта по признанию выручки. Эрнст энд Янг, 2016. 235 с. URL: https://www.ey.com/Publication/ vwLUAssets/ey-applying-ifrs-revenueifrs-15-rus/$FILE/ey-applying-ifrs-revenue-ifrs-15-rus.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

Revenue from contracts with customers. A guide to IFRS 15. March 2018. Deloitte. URL: https://www.iasplus.com/en/publications/global/guides/a-guide-to-ifrs-15/file (дата звернення 01.07.2018).

Выручка по договорам с покупателями. КРМГ. Июнь 2016. URL: https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2017/02/ first-impression-revenue-2014.html (дата звернення 01.07.2018).

IFRS 15 – Revenue from contracts with customers. PWC, 2018. URL: https://inform.pwc.com/inform2/s/Revenue_from_contracts_with_customers_IFRS_15/informContent/1449262206139404 (дата звернення 01.10.18).

Про затвердження методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України : Наказ Мінфіну України від 27 червня 2013 р. N 635. URL: www.Financeforyou.com.ua/wp-content/uploads/2015/11/ minfinna635-1.doc (дата звернення 01.07.2018).

Conceptual Framework for Financial Reporting. IASB, 2018. URL: https://www.ifrs.org/-/media/project/conceptualframework/fact-sheet-project-summary-and-feedback-tatement/conceptualframework-project-summary.pdf (дата звернення 01.07.2018)

Кулик В. А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. 373 с.

Чорнявська Т. М. Облікова політика підприємства як фактор управління доходами і фінансовими результатами діяльності. Облік і фінанси АПК : бухгалтерський портал. URL:

http://magazine.faaf.org.ua/oblikova-politika-pidpriemstva-yak-faktorupravlinnya-dohodami-i-finansovimi-rezultatami-diyalnosti.html (дата звернення 01.07.2018)

IFRS 15. Thematic Review: Review of Interim Disclosures in the First Year of Application. November 2018. FRC. URL: https://www.frc.org.uk/getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/ IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf (дата звернення 01.09.2018).

REFERENCES:

MSFZ 15 «Dokhid vid dohovoriv z kliientamy» URL: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr_2016.pdf (data zvernennia 01.07.2018).

Prіmenenіe MSFO. Podrobnoe rassmotrenіe novoho standarta po prіznanіiu vуruchkі. Еrnst еnd Yanh, 2016. 235 s. URL: https://www.ey.com/Publication/ vwLUAssets/ey-applying-ifrs-revenue-ifrs-15-rus/$FILE/ey-applying-ifrs-revenue-ifrs-15-rus.pdf (data zvernennia: 15.01.2019).

Revenue from contracts with customers. A guide to IFRS 15. March 2018. Deloitte. URL: https://www.iasplus.com/en/publications/global/guides/a-guide-to-ifrs-15/file (data zvernennia 01.07.2018).

Vуruchka po dohovoram s pokupateliamі. KRMH. Іiun 2016. URL: https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2017/02/ first-impression-revenue-2014.html (data zvernennia 01.07.2018).

IFRS 15 – Revenue from contracts with customers. PWC, 2018. URL: https://inform.pwc.com/inform2/s/Revenue_from_contracts_with_customers_IFRS_15/informContent/1449262206139404 (data zvernennia 01.10.18).

Pro zatverdzhennia metodychnykh rekomendatsii shchodo oblikovoi polityky pidpryiemstva ta vnesennia zmin do deiakykh nakaziv Ministerstva finansiv Ukrainy : Nakaz Minfinu Ukrainy vid 27 chervnia 2013 r. N 635. URL: www.Financeforyou.com.ua/wp-content/uploads/2015/11/ minfinna635-1.doc (data zvernennia 01.07.2018).

Conceptual Framework for Financial Reporting. IASB, 2018. URL: https://www.ifrs.org/-/media/project/conceptualframework/fact-sheet-project-summary-and-feedback-tatement/conceptualframework-project-summary.pdf (data zvernennia 01.07.2018).

Kulyk V. A. Oblikova polityka pidpryiemstva: nabutyi dosvid ta perspektyvy rozvytku : monohrafiia. Poltava : RVV PUET, 2014. 373 s.

Chorniavska T. M. Oblikova polityka pidpryiemstva yak faktor upravlinnia dokhodamy i finansovymy rezultatamy diialnosti. Oblik i finansy APK : bukhhalterskyi portal. URL: http://magazine.faaf.org.ua/oblikova-politika-pidpriemstva-yak-faktorupravlinnya-dohodami-i-finansovimi-rezultatami-diyalnosti.html (data zvernennia 01.07.2018).

IFRS 15. Thematic Review: Review of Interim Disclosures in the First Year of Application. November 2018. FRC. URL: https://www.frc.org.uk/getattachment/1d8558b8-73bf-4a13-bec7-9c350bfcc1ba/ IFRS-15-thematic-report-2-November-2018-v2.pdf (data zvernennia 01.09.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320188

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.