ПОТЕНЦІАЛ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. Y. Нladchenko

Анотація


В статті обґрунтовано доцільність активізації співпраці з міжнародними банками регіонального розвитку як досить ефективної міжнародної інституції для забезпечення макроекономічної рівноваги української економіки.


Ключові слова


інтенсифікація; співпраця; міжнародні регіональні; банки розвитку; державне; управління; стабілізація; макроекономічна рівновага; економіка.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Войтович Р. Вплив глобалізації на систему державного управління. К. : Вид-во НАДУ. 2007.

Лук’яненко Д., Кальченко Т. Стратегії глобального управління. Міжнародна економічна політика. 2008. № 1-2. С. 5–43.

Організація об'єднаних націй. URL: http://www.un.org/ru/index.html (дата звернення: 15.01.2019).

Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" : Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 15.01.2019).

Світовий Банк (World Bank Open Data). URL: http://data.worldbank.org/ (дата звернення: 15.01.2019).

Insurance regulation for sustainable development. URL: http://www.cisl.cam.ac.uk/publications/publicationpdfs/insurance-regulation-report.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

Statistics of UNCTAD. URL: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/World-Investment-Report-(WIR)-Annex-Tables.aspx (дата звернення: 15.01.2019).

Insurance regulation for sustainable development. URL: http://www.cisl.cam.ac.uk/publications/publication-pdfs/insuranceregulation-report.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

The Role of Government Regulation and Leadership in Increasing Sustainability. URL: http://patimes.org/role-government-regulation-leadership-increasingsustainability/(дата звернення: 15.01.2019).

Сіцінський А. С. Історична наукова думка щодо сутності управлінської діяльності в органах державної влади. Вісник Академії митної служби України. Державне управління. 2009. № 1. С. 38–44.

Сазонець І. Л. Вплив державної політики високотехнологічного розвитку на національну та військову безпеку України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2016. Вип. 1(73). С. 120–126.

REFERENCES:

Voitovych R. Vplyv hlobalizatsii na systemu derzhavnoho upravlinnia. K. : Vyd-vo NADU. 2007.

Lukianenko D., Kalchenko T. Stratehii hlobalnoho upravlinnia. Mizhnarodna ekonomichna polityka. 2008. № 1-2. S. 5–43.

Orhanizatsiia obiednanykh natsii. URL: http://www.un.org/ru/index.html (data zver-nennia: 15.01.2019).

Pro Stratehiiu staloho rozvytku "Ukraina - 2020" : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12.01.2015 r. № 5/2015. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (data zvernennia: 15.01.2019).

Svitovyi Bank (World Bank Open Data). URL: http://data.worldbank.org/ (data zvernennia: 15.01.2019).

Insurance regulation for sustainable development. URL: http://www.cisl.cam.ac.uk/publications/publicationpdfs/insurance-regulation-report.pdf (data zvernennia: 15.01.2019).

Statistics of UNCTAD. URL: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/World-Investment-Report-(WIR)-Annex-Tables.aspx (data zvernennia: 15.01.2019).

Insurance regulation for sustainable development. URL: http://www.cisl.cam.ac.uk/publications/publication-pdfs/insuranceregulation-report.pdf (data zvernennia: 15.01.2019).

The Role of Government Regulation and Leadership in Increasing Sustainability. URL: http://patimes.org/role-government-regulation-leadership-increasingsustainability/ (data zvernennia: 15.01.2019).

Sitsinskyi A. S. Istorychna naukova dumka shchodo sutnosti upravlinskoi diialnosti v orhanakh derzhavnoi vlady. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Derzhavne upravlinnia. 2009. № 1. S. 38–44.

Sazonets I. L. Vplyv derzhavnoi polityky vysokotekhnolohichnoho rozvytku na natsionalnu ta viiskovu bezpeku Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Ekonomichni nauky. 2016. Vyp. 1(73). S. 120–126.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320185

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.