БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ

K. M. Fedyna, M. M. Kolesnikova

Анотація


У статті розглянуто явище дефіциту бюджету загалом та вплив, який він здійснює, на економіку країни, а також основні причини, в результаті яких виникає бюджетний дефіцит. Проведено аналітичну оцінку дефіциту державного бюджету України. Проаналізовано рівень боргової безпеки в Україні. Надано рекомендації щодо оптимізації бюджетного менеджменту та боргової політики, застосування яких сприятиме подоланню боргової кризи в Україні та поліпшенню стану її боргової безпеки.


Ключові слова


бюджет; бюджетний дефіцит; доходи; витрати; податкова система; боргове фінансування бюджетного дефіциту; державний борг; боргова безпека держави; індикатори стану боргової безпеки держави.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 15.01.2019).

Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish. (дата звернення: 15.01.2019).

Матвійчук Н. М., Бурлачук Н. Ю., Маршук Л. М. Особливості бюджетного дефіциту України в сучасних умовах. Молодий вчений. Економічні науки. 2015. № 5(20). С. 31–34. URL:

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/5/45.pdf. (дата звернення: 15.01.2019).

Самсонова К. В. Проблеми фінансування бюджетного дефіциту в Україні. Кіровоградський національний технічний університет. 2011. С. 115–117.

Федосов В. М., Юрій С. І. Бюджетна система : підручник. К. : Центр учбової літератури; Тернопіль : Економ. думка. 2012. 871 с.

REFERENCES:

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (data zvernennia: 15.01.2019).

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish. (data zvernennia: 15.01.2019).

Matviichuk N. M., Burlachuk N. Yu., Marshuk L. M. Osoblyvosti biudzhetnoho defitsytu Ukrainy v suchasnykh umovakh. Molodyi vchenyi. Ekonomichni nauky. 2015. № 5(20). S. 31–34. URL:

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/5/45.pdf. (data zvernennia: 15.01.2019).

Samsonova K. V. Problemy finansuvannia biudzhetnoho defitsytu v Ukraini. Kirovohradskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet. 2011. S. 115–117.

Fedosov V. M., Yurii S. I. Biudzhetna systema : pidruchnyk. K. : Tsentr uchbovoi literatury; Ternopil : Ekonom. dumka. 2012. 871 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3201823

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.