ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Н. M. Yurchуk, A. Koval

Анотація


Конкретизовано критерії ідентифікації малого бізнесу в Україні та іноземних державах. Проаналізовано основі тенденції розвитку малого бізнесу в національній економіці. Визначено значимість малого бізнесу в економічному та соціальному розвитку держави. Запропоновано пріоритетні напрями стимулювання малого бізнесу в Україні.


Ключові слова


бізнес; малий бізнес; підприємництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики : монографія. 3-тє вид. К. : Товариство «Знання», КОО, 2005. 302 с.

Денега О. З. Особливості функціонування і розвитку малих підприємств в умовах конкуренції : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01. Хмельницький, 2004. 25 с.

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва : статистичний зібрник (2017). Державна служба статистики України. Київ, 2018. С. 343.

Індекс настроїв малого бізнесу. Спільне дослідження ЛІГА:ЗАКОН та ЕВА в рамках проекту Unlimit Ukraine. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/Indeks-nastroyiv-malogobiznesu.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

Статистична служба Європейського Союзу. URL: http://ec.europa.eu/eurostat (дата звернення: (20.01.2019).

Уманець Т. В., Ольвінська Ю. О., Лучакова О. В. Методи і моделі оцінювання розвитку малого бізнесу: мезо- і макрорівень : монографія. Донецьк : «ВІК», 2010. 250 с.

Хурса М. М. Мале підприємництво: економіко-організаційні аспект діяльності : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. 220 с.

REFERENCES:

Varnalii Z. S. Male pidpryiemnytstvo: osnovy teorii i praktyky : monohrafiia. 3-tie vyd. K. : Tovarystvo «Znannia», KOO, 2005. 302 s.

Deneha O. Z. Osoblyvosti funktsionuvannia i rozvytku malykh pidpryiemstv v umovakh konkurentsii : avtoref. dys. … kand. ekon. nauk : 08.06.01. Khmelnytskyi, 2004. 25 s.

Diialnist subiektiv velykoho, serednoho, maloho ta mikropidpryiemnytstva : statystychnyi zibrnyk (2017). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv, 2018. S. 343.

Indeks nastroiv maloho biznesu. Spilne doslidzhennia LIHA:ZAKON ta EVA v ramkakh proektu Unlimit Ukraine. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/Indeks-nastroyivmalogo-biznesu.pdf (data zvernennia: 15.01.2019).

Statystychna sluzhba Yevropeiskoho Soiuzu. URL: http://ec.europa.eu/eurostat (data zvernennia: (20.01.2019).

Umanets T. V., Olvinska Yu. O., Luchakova O. V. Metody i modeli otsiniuvannia rozvytku maloho biznesu: mezo- i makroriven : monohrafiia. Donetsk : «VIK», 2010. 250 s.

Khursa M. M. Male pidpryiemnytstvo: ekonomiko-orhanizatsiini aspekt diialnosti : monohrafiia. Poltava : RVV PUSKU, 2009. 220 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3201821

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.