МОДЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ГАЛУЗЬ ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

О. Р. Krуvoruchko

Анотація


В статтi проаналiзовано та визначено, що найбільш ефективний напрям розвитку транспортного сектору України може бути реалізований шляхом формування транспортно-логістичної системи країни, що потребує значних фінансових інвестицій. За допомогою побудови економіко-математичної регресійно лінійної модель взаємозв'язку одних чинників - обсягу інвестицій, на показники розвитку економіки, валовий внутрішній продукт, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиницьрезидентів у сфері матеріального і нематеріального виробництва у галузі транспорту, доведено, що інвестиції в транспорт мають: високий рівень ліквідності; короткий термін окупності; доступний інвесторам різного рівня. А зростання обсягу прямих іноземних інвестицій є необхідною умовою зростання вітчизняної економіки.


Ключові слова


регресійно лінійна модель; прямі іноземні інвестиції; метод найменших квадратів; коефіцієнт кореляції; коефіцієнт детермінації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Угода про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_076 (дата звернення: 15.01.2019).

Шиба О. А. Стратегія розвитку транспортної інфраструктури України в умовах євроінтеграції. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 8. С. 35–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_8_9 (дата звернення: 15.01.2019).

Інфраструктурне забезпечення розвитку транспортної системи регіону : колективна монографія. / І. В. Заблодська, І. Р. Бузько, О. О. Зеленко, І. О. Хорошилова. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. 193 с.

Савіна Н. Концептуальні засади інвестиційної логістики. Економічний вісник НТУУ «КПІ» : зб. наук. праць. 2011. Вип. 8. С. 300–305.

Брагінський В. В. Розвиток транспортно-логістичної системи як форма реалізації транзитного потенціалу України. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Braginskiy.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

Розвиток транспортної мережі в Україні / МІУ. URL: http://www.traceca.org.org/fileadmin/fmdam/Investment_Forum/3_TEN T_extension_Ukraine__eng.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

Міністерство інфраструктури України. Мережа міжнародних транспортних коридорів на території України. URL: http://www.mtu.gov.ua/uk/ show/transports.htm (дата звернення: 15.01.2019).

Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України URL: http://www.niss.gov.ua. (дата звернення: 15.01.2019).

Хорошилова І. О., Васильчук Н. О. Якісна інфраструктура транспортної системи Харківського регіону, як необхідна умова розвитку України. Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти : всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2015 р.: тези доповід. К. : Центр КНУКіМ. 2015. С. 65–68.

Никифорук О. І., Чмирьова Л. Ю. Зміна моделі фінансування дорожньої інфраструктури в Україні. Економіка і прогнозування. 2014. № 4. С. 38–56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2014_4_5 (дата звернення: 15.01.2019).

Орленко Я. Ю. Вдосконалення державного регулювання інвестиційних процесів у аграрному секторі економіки. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2012/38.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

Коденська М. Ю. Інтеграція як фактор активізації інвестиційної діяльності. Економіка АПК. 2006. № 6. С. 24–31.

Інформаційний бюлетень Міжнародного центру перспективних досліджень : Постанова № 139, від 11 лютого 2002 року. Вісник центру Модернізація транспорту сприятиме розвитку економіки. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/139-2002-%D0%BF (дата звернення: 15.01.2019).

Біліченко В. В. Передумови обґрунтування стратегічного розвитку виробничих систем автомобільного транспорту в Україні. Вісник ЖДТУ. 2014. № 2 (69). С. 33–42.

Тройнікова О. М. Підходи до управління безпекою транспортних процесів на залізниці. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. Вип. № 1 (132). 2015 р. С. 54–60.

Державна політика транспортної безпеки України: актуальні питання реалізації. URL: http://veche.kiev.ua/journal/1866/ (дата звернення: 15.01.2019).

Маловичко А. Експорт транспортних послуг у міжнародній і зовнішній торгівлі. Донецький національний університет економіки й торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Замлинський В. А. Стан та перспективи розвитку експортного потенціалу ринку послуг автомобільного транспорту. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/36.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

Каличева Н. Є. Стецюк М. І. Удосконалення системи управління персоналом в умовах розвитку підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. Вип. 49. С. 195–198.

Дикань В. Л. Перспективы развития экономики Украины в условиях формирования международных транспортных коридоров в системе мировой глобализации экономики. Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук.-практичних статей. Харків : УкрДАЗТ, 2013. Вип. 42. С. 144–149.

Каличева Н. Є., Маслова В. О. Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на підприємстві. Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук.-практичних статей. Харків : УкрДАЗТ, 2014. № 47. С. 83–86.

Концепція формування сталої національної транспортної політики розвитку всіх видів транспорту та засад (стратегії) транспортної політики. URL: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2017/02(91)/07.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80 (дата звернення: 15.01.2019).

Транспортна стратегія України на період до 2020 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyitransportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku (дата звернення: 15.01.2019).

Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу (ТДК) України до 2015 року і подальший період. URL: http://www.uchika.in.ua/koncepciya-rozvitku-transportno-dorojneogokompleksu-tdk-ukray.html (дата звернення: 15.01.2019).

REFERENCES:

Uhoda pro pozyku (Proekt rozvytku dorozhnoi haluzi) mizh Ukrainoiu ta Mizhnarodnym bankom rekonstruktsii ta rozvytku vid 19 lystopada 2015 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_076 (data zvernennia: 15.01.2019).

Shyba O. A. Stratehiia rozvytku transportnoi infrastruktury Ukrainy v umovakh yevrointehratsii. Prychornomorski ekonomichni studii. 2016. Vyp. 8. S. 35–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_8_9 (data zvernennia: 15.01.2019).

Infrastrukturne zabezpechennia rozvytku transportnoi systemy rehionu : kolektyvna monohrafiia / I. V. Zablodska, I. R. Buzko, O. O. Zelenko, I. O. Khoroshylova. Sievierodonetsk. Vyd-vo SNU im. V. Dalia, 2016. 193 s.

Savina N. Kontseptualni zasady investytsiinoi lohistyky. Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI» : zb. nauk. prats. 2011. Vyp. 8. S. 300–305.

Brahinskyi V. V. Rozvytok transportno-lohistychnoi systemy yak forma realizatsii tranzytnoho potentsialu Ukrainy. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Braginskiy.pdf (data zvernennia: 15.01.2019).

Rozvytok transportnoi merezhi v Ukraini / MIU. URL: http://www.traceca.org.org/fileadmin/fmam/Investment_Forum/3_TENT_extension_Ukraine__eng.pdf (data zvernennia: 15.01.2019).

Ministerstvo infrastruktury Ukrainy. Merezha mizhnarodnykh transportnykh korydoriv na terytorii Ukrainy. URL: http://www.mtu.gov.ua/uk/ show/transports.htm (data zvernennia: 15.01.2019).

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen pry Prezydenti Ukrainy. URL: http://www.niss.gov.ua. (data zvernennia: 15.01.2019).

Khoroshylova I. O., Vasylchuk N. O. Yakisna infrastruktura transportnoi systemy Kharkivskoho rehionu, yak neobkhidna umova rozvytku Ukrainy. Stanovlennia suchasnoho ukrainskoho suspilstva: politychni, upravlinski, ekonomichni ta pravovi aspekty : vseukr. nauk.-prakt. konf., 27 berez. 2015 r.: tezy dopovid. K. : Tsentr KNUKiM. 2015. S. 65–68.

Nykyforuk O. I., Chmyrova L. Yu. Zmina modeli finansuvannia dorozhnoi infrastruktury v Ukraini. Ekonomika i prohnozuvannia. 2014. № 4. S. 38–56. URL: ttp://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2014_4_5 (data zvernennia: 15.01.2019).

Orlenko Ya. Yu. Vdoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia investytsiinykh protsesiv u ahrarnomu sektori ekonomiky. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2012/38.pdf (data zvernennia: 15.01.2019).

Kodenska M. Yu. Intehratsiia yak faktor aktyvizatsii investytsiinoi diialnosti. Ekonomika APK. 2006. № 6. S. 24–31.

Informatsiinyi biuleten Mizhnarodnoho tsentru perspektyvnykh doslidzhen : Postanova № 139, vid 11 liutoho 2002 roku. Visnyk tsentru Modernizatsiia transportu spryiatyme rozvytku ekonomiky. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/139-2002-%D0%BF (data zvernennia: 15.01.2019).

Bilichenko V. V. Peredumovy obgruntuvannia stratehichnoho rozvytku vyrobnychykh system avtomobilnoho transportu v Ukraini. Visnyk ZhDTU. 2014. № 2 (69). S. 33–42.

Troinikova O. M. Pidkhody do upravlinnia bezpekoiu transportnykh protsesiv na zaliznytsi. Еnerhosberezhenіe. Еnerhetіka. Еnerhoaudіt. Vyp. № 1 (132). 2015 r. S. 54–60.

Derzhavna polityka transportnoi bezpeky Ukrainy: aktualni pytannia realizatsii. URL: http://veche.kiev.ua/journal/1866/ (data zvernennia: 15.01.2019).

Malovychko A. Eksport transportnykh posluh u mizhnarodnii i zovnishnii torhivli. Donetskyi natsionalnyi universytet ekonomiky y torhivli imeni Mykhaila Tuhan-Baranovskoho.

Zamlynskyi V. A. Stan ta perspektyvy rozvytku eksportnoho potentsialu rynku posluh avtomobilnoho transportu. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/36.pdf (data

zvernennia: 15.01.2019).

Kalycheva N. Ye. Stetsiuk M. I. Udoskonalennia systemy upravlinnia personalom v umovakh rozvytku pidpryiemstva. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. 2015. Vyp. 49. S. 195–198.

Dykan V. L. Perspektіvу razvіtіia еkonomіkі Ukraіnу v uslovіiakh formіrovanіia mezhdunarodnуkh transportnуkh korіdorov v sіsteme mіrovoi hlobalіzatsіі еkonomіkі. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti : zb. nauk.-praktychnykh statei. Kharkiv : UkrDAZT, 2013. Vyp. 42. S. 144–149.

Kalycheva N. Ye., Maslova V. O. Lohistychni pidkhody, yak osnova ratsionalnoi orhanizatsii vyrobnychoho protsesu na pidpryiemstvi. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti : zb.

nauk.-praktychnykh statei. Kharkiv : UkrDAZT, 2014. № 47. S. 83–86.

Kontseptsiia formuvannia staloi natsionalnoi transportnoi polityky rozvytku vsikh vydiv transportu ta zasad (stratehii) transportnoi polityky. URL: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2017/02(91)/07.pdf (data zvernennia: 15.01.2019).

Natsionalna transportna stratehiia Ukrainy na period do 2030 roku. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80 (data zvernennia: 15.01.2019).

Transportna stratehiia Ukrainy na period do 2020 roku. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyitransportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku (data zvernennia: 15.01.2019).

Kontseptsiia rozvytku transportno-dorozhnoho kompleksu (TDK) Ukrainy do 2015 roku i podalshyi period. URL: http://www.uchika.in.ua/koncepciya-rozvitku-transportno-dorojneogokompleksu-tdk-ukray.html (data zvernennia: 15.01.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3201818

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.