ВІТЧИЗНЯНИЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ БАЗИС АДАПТАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

О. V. Popko

Анотація


Обґрунтовано доцільність та пріоритетні напрямки запровадження міжнародної системи контролю якості та безпечності харчової продукції вітчизняними операторами ринку. Проведено аналіз законодавчої бази України з питань якості та безпечності харчової продукції. Окреслено переваги від запровадження в практику вітчизняних промислових підприємств базових принципів системи ХАССП.


Ключові слова


продовольча безпека; експортна стратегія; оператори ринку; державне регулювання безпечності продукції; система ХАССП.

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Законодавство України. Відомості ВР України. URL: http: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15. (дата звернення: 15.01.2019).

Експортна стратегія України. URL: https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/2410968-eksportna-strategia-ukraini-mert-pocav-drugij-etaprozrobki.html. (дата звернення: 15.01.2019).

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 51. Законодавство України. ВР України. URL: http:// http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-0/ed19841207.

(дата звернення: 15.01.2019).

Про безпечність та якість харчових продуктів : Закон України від 28.12.2014 р. № 67-VIII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1602-18. (дата звернення: 15.01.2019).

Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції : Закон України від 14.01.2000 р. № 1393-XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-14. (дата звернення: 15.01.2019).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів : Закон України від 22.07.2014 р. № 1602-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-18. (дата звернення: 15.01.2019).

Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин : Закон України від 18.05.2017 р. № 2042-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19. (дата звернення: 15.01.2019).

Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції : Закон України від 09.07.2003 р. № 1046-ІV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1046-15. (дата звернення: 15.01.2019).

Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів : Закон України від 23.02.2012 р. № 4441-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4441-17. (дата звернення: 15.01.2019).

Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 01.10.2012 р. № 590. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12. (дата звернення:

01.2019).

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12. (дата звернення: 15.01.2019).

Про захист прав споживачів : Закон України від 12 травня 1991 р. № 1023-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1023-12. (дата звернення: 15.01.2019).

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів : Закон України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/771/97-%D0%B2%D1%80. (дата звернення: 15.01.2019).

Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності : Закон України від 18.12.2011 р. № 47. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17. (дата звернення: 15.01.2019).

Про стандартизацію : Закон України від 05.06.2014 р. № 1315-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18. (дата звернення: 15.01.2019).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 16.09.2014 р. URL: http:// http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011. (дата звернення: 15.01.2019).

Про схвалення Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Розпорядження КМУ від 24.02.2016 р. № 228-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2016-%D1%80 (дата звернення: 15.01.2019).

Совместное заявление по всемирной продовольственной безопасности. Аквильская инициатива по продовольственной безопасности (АИПБ). Документ принят главами государств и правительств «Группы восьми» 08-10.07. 2009 г. : пер. с англ. URL: http://archive.kremlin.ru/events/articles/2009/07/219334/219445.shtml/. (дата звернення: 15.01.2019).

Codex Alimentarius Internationsl Food Standart. URL: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/en/. (дата звернення: 15.01.2019).

HACCP. Questions & Answers / International HACCP Alliance. URL: http://www.haccpalliance.org/sub/qanda.html. (дата звернення: 15.01.2019).

JohansonLennart (2006). Trade Facilitation through Equivalenceand Mutual Recognition – Lessonslearnt: URL: http://www.cclac.org/seminarios/Equivalencia/ljohanson/06-10-30%20Johanson%20Equivalence%20and%20MRA.doc. (дата звернення: 15.01.2019).

REFERENCES:

Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 436-IV. Zakonodavstvo Ukrainy. Vidomosti VR Ukrainy. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15. (data zvernennia: 15.01.2019).

Eksportna stratehiia Ukrainy. URL: https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/2410968-eksportna-strategia-ukraini-mert-pocav-drugij-etaprozrobki.html. (data zvernennia: 15.01.2019).

Kodeks Ukrainy pro administra-tyvni pravoporushennia vid 07.12.1984 r. № 51. Zakonodavstvo Ukrainy. VR Ukra-yiny. URL: http://http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/ed19841207. (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro bezpechnist ta yakist kharchovykh produktiv : Zakon Ukrainy vid 28.12.2014 r. № 67-VIII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1602-18. (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro vyluchennia z obihu, pererobku, utylizatsiiu, znyshchennia abo podalshe vykorystannia neiakisnoi ta nebezpechnoi produktsii : Zakon Ukrainy vid 14.01.2000 r. № 1393-XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-14. (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo kharchovykh produktiv : Zakon Ukrainy vid 22.07.2014 r. № 1602-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-18. (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro derzhavnyi kontrol za dotrymanniam zakonodavstva pro kharchovi produkty, kormy, pobichni produkty tvarynnoho pokhodzhennia, zdorovia ta blahopoluchchia tvaryn : Zakon Ukrainy vid 18.05.2017 r. № 2042-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19. (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro derzhavne rehuliuvannia importu silskohospodarskoi produktsii : Zakon Ukrainy vid 09.07.2003 r. № 1046-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1046-15. (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro derzhavnu systemu biobezpeky pry stvorenni, vyprobuvanni, transportu-vanni ta vykorystanni henetychno modyfikovanykh orhanizmiv : Zakon Ukrainy vid 23.02.2012 r. № 4441-VI. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4441-17. (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro zatverdzhennia Vymoh shchodo rozrobky, vprovadzhennia ta zastosuvannia postiino diiuchykh protsedur, zasnovanykh na pryntsypakh Systemy upravlinnia bezpechnistiu kharchovykh produktiv (NASSR) : Nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva vid 01.10.2012 r. № 590. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12. (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro zabezpechennia sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchia naselennia : Zakon Ukrainy vid 24.02.1994 r. № 4004-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12. (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro zakhyst prav spozhyvachiv : Zakon Ukrainy vid 12 travnia 1991 r. № 1023-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1023-12. (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do bezpechnosti ta yakosti kharchovykh produktiv : Zakon Ukrainy vid 23.12.1997 r. № 771/97-VR. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/771/97-%D0%B2%D1%80. (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro Perelik dokumentiv dozvilnoho kharakteru u sferi hospodarskoi diialnosti : Zakon Ukrainy vid 18.12.2011 r. № 47. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17. (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro standartyzatsiiu : Zakon Ukrainy vid 05.06.2014 r. № 1315-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18. (data zvernennia: 15.01.2019).

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 16.09.2014 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011. (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro skhvalennia Vseokhopliuiuchoi stratehii implementatsii Hlavy IV (Sanitarni ta fitosanitarni zakhody) Rozdilu IV «Torhivlia i pytannia, poviazani z torhivleiu» Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym Spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony : Rozporiadzhennia KMU vid 24.02.2016 r. № 228-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2016-%D1%80 (data zvernennia: 15.01.2019).

Sovmestnoe zaiavlenіe po vsemіrnoi prodovolstvennoi bezopasnostі. Akvіlskaia іnіtsіatіva po prodovolstvennoi bezopasnostі (AІPB). Dokument pryniat hlavamі hosudarstv і pravіtelstv «Hruppу vosmі» 08-10.07. 2009 h. : per. s anhl. URL: http://archive.kremlin.ru/events/articles/2009/07/219334/219445.shtml/. (data zvernennia: 15.01.2019).

Codex Alimentarius Internationsl Food Standart. URL: http://www.fao.org/fao-whocodexalimentarius/home/en/. (data zvernennia: 15.01.2019).

HACCP. Questions & Answers / International HACCP Alliance. URL: http://www.haccpalliance.org/sub/qanda.html. (data zvernennia: 15.01.2019).

JohansonLennart (2006). Trade Facilitation through Equiva-lenceand Mutual Recognition – Lessonslearnt: URL: http://www.cclac.org/seminarios/Equivalencia/ljohanson/06-10-30%20Johanson%20Equivalence%20and%20MRA.doc. (data zvernennia: 15.01.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3201817

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.