ПРОФЕСІЙНА БУХГАЛТЕРСЬКА ОСВІТА ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

N. M. Poznіakovska

Анотація


У статті розглядаються питання навчання професійних бухгалтерів за Міжнародними стандартами освіти та основні положення бухгалтерської освіти за національним законодавством.


Ключові слова


Міжнародні стандарти освіти; професійний бухгалтер; професійна компетентність; технічна компетентність; професійні навики; професійні цінності; етичні принципи і підходи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» : Закон України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2164-19 (дата звернення: 15.01.2019).

Handbook of International Education Pronouncements 2017. URL: https://www.ifac.org/publications-resources/2017-handbook-internationaleducation-pronouncements (дата звернення: 15.01.2019).

Зубілевич С. Міжнародні стандарти освіти як основа єдиної національної програми професійної сертифікації бухгалтерів України. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 5. С. 8–15.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 року 1556-VII у ред. від 25.07.2018 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.01.2019).

Тимчасовий стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», затв. протоколом Вченої Ради НУВГП № 3 від 25.03.2016 р.

Тимчасовий стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування», затв. протоколом Вченої Ради НУВГП № 3 від 25.03.2016 р.

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України № 1260 від 19.11.2018 р.

REFERENCES:

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini» shchodo udoskonalennia deiakykh polozhen» : Zakon Ukrainy vid 05.10.2017 r. № 2164-VIII. URL:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2164-19 (data zvernennia: 15.01.2019).

Handbook of International Education Pronouncements 2017. URL: https://www.ifac.org/publications-resources/2017-handbook-internationaleducation-pronouncements (data zvernennia: 15.01.2019).

Zubilevych S. Mizhnarodni standarty osvity yak osnova yedynoi natsionalnoi prohramy profesiinoi sertyfikatsii bukhhalteriv Ukrainy. Bukhhalterskyi oblik i audyt. 2014. № 5. S. 8–15.

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 roku 1556-VII u red. vid 25.07.2018 roku. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (data zvernennia: 15.01.2019).

Tymchasovyi standart vyshchoi osvity pershoho (bakalavrskoho) rivnia za haluzziu znan 07 «Upravlinnia ta administruvannia», spetsialnist 071 «Oblik i opodatkuvannia», zatv. protokolom Vchenoi Rady NUVHP № 3 vid 25.03.2016 r.

Tymchasovyi standart vyshchoi osvity druhoho (mahisterskoho) rivnia za haluzziu znan 07 «Upravlinnia ta administruvannia», spetsialnist 071 «Oblik i opodatkuvannia», zatv. protokolom Vchenoi Rady NUVHP № 3 vid 25.03.2016 r.

Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 071 «Oblik i opodatkuvannia» dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 1260 vid 19.11.2018 r.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3201816

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.