ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ БІЗНЕСУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ПІДПРИЄМНИЦТВА

V. А. Petruk, I. R. Petruk

Анотація


У статті розкрито сутність стратегій бізнесу та їх альтернатив, запропоновано алгоритм вибору стратегії бізнесу торговельного підприємства відповідно до його цілей та можливостей в контексті забезпечення конкурентоспроможності та ефективності функціонування в сучасних умовах господарювання.


Ключові слова


зовнішнє середовище; внутрішнє середовище; цілі; стратегія бізнесу; інтеграція; конкурентні переваги.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление / сокр. пер. с англ. М. : Экономика, 1989. 519 с.

Бурак І. О. Галузеві особливості торговельних підприємств. Економіка. Управління. Інновації. 2014. № 1(11). С. 23–29.

Рильська Н. В. Бізнес-стратегії підприємства роздрібної торгівлі: особливості та підходи до формування. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2009. Вип. 2. С. 353–361. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2009_2_52. (дата звернення: 15.01.2019).

Основні показники роздрібної торгівлі підприємств Рівненської обл. URL: www.rv.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.01.2019).

REFERENCES:

Ansoff І. Stratehіcheskoe upravlenіe / sokr. per. s anhl. M. : Еkonomіka, 1989. 519 s.

Burak I. O. Haluzevi osoblyvosti torhovelnykh pidpryiemstv. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. 2014. № 1(11). S. 23–29.

Rylska N. V. Biznes-stratehii pidpryiemstva rozdribnoi torhivli: osoblyvosti ta pidkhody do formuvannia. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh. 2009. Vyp. 2. S. 353–361. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2009_2_52. (data zvernennia: 15.01.2019).

Osnovni pokaznyky rozdribnoi torhivli pidpryiemstv Rivnenskoi obl. URL: www.rv.ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia: 15.01.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3201815

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.