ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНІСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

V. Н. Onokalo

Анотація


У статті комплексно висвітлюються теоретичні аспекти різних підходів до оцінки ефективності інвестицій у розвиток персоналу підприємства. Показано, що у зв'язку з тим, що існує велика кількість показників для оцінки ефективності інвестицій в персонал підприємства, слід у кожному випадку вивчити конкретні умови, визначити найкращий інвестиційний критерій, який може бути успішно застосований лише в системі взаємопов'язаних показників.


Ключові слова


інвестиції; людський капітал; персонал підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / пер. с англ. К. : Хагар-Демос, 1993. 785 с.

Кирьянов А. В. Виды инвестиций в человеческий капитал и их эффективность. URL: http://www.cfіn.ru/bandurіn/artіcle/sbrn07/08.shtml. (дата звернення: 15.01.2019).

Добрынин А. И., Дятлов С. А., Цыренова Е. Д. Человеческий капитал в транзитивной экономике: формирование, оценка, эффективность использования. СПб. : Наука, 1999. 421 с.

Малыхина М. Сотрудники – основной капитал компании. Управление персоналом. 2006. № 2(132). С. 18–19.

Киркпатрик, DL и Киркпатрик JD (2006). Оценка учебных программ. 3-е изд. Сан-Франциско, Калифорния : Berrett-Келер.

Базарова Т. Ю., Еремена Б. Л. Концепция «человеческого капитала». URL: http://www.aup.ru/books/m152/4 _4.htm (дата звернення: 15.01.2019).

Невров В. Семь вопросов про инвестиции в персонал. URL: http://www.ou-link.ru/publ/region/2008-orel-prr-24.htm. (дата звернення: 15.01.2019).

Яковлева Н. Инвестиции в развитие персонала – как оценить эффективность. URL: http://www.master-class.spb.ru/art-investrazvit/. (дата звернення: 15.01.2019).

Матвеева Н. С., Нестеренко О. С. Методы оценки и критерии экономической эффективности человеческого капитала. URL: http://creativeconomy.ru/library/prd31.php. (дата звернення:

01.2019).

Юданова А. Л. Оценка эффективности инвестиций в высшее образование. Финансы. 2007. № 1. С. 84–85.

REFERENCES:

Makkonell K. R., Briu S. L. Еkonomіks: prіntsіpу, problemу і polіtіka / per. s anhl. K. : Khahar-Demos, 1993. 785 s.

Kіrianov A. V. Vіdу іnvestіtsyi v chelovecheskіi kapіtal і іkh еffektіvnost. URL: http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn07/08.shtml. (data zvernennia: 15.01.2019).

Dobrуnіn A. І., Diatlov S. A., Tsуrenova E. D. Chelovecheskіi

kapіtal v tranzіtіvnoi еkonomіke: formіrovanіe, otsenka, еffektіvnost іspolzovanіia. SPb. : Nauka, 1999. 421 s.

Malуkhіna M. Sotrudnіkі – osnovnoi kapіtal kompanіі. Upravlenіe personalom. 2006. № 2(132). S. 18–19.

Kіrkpatrіk, DL і Kіrkpatrіk JD (2006). Otsenka uchebnуkh prohramm. 3-e іzd. San-Frantsysko, Kalyfornyia : Berrett-Keler.

Bazarova T. Yu., Eremena B. L. Kontseptsіia «chelovecheskoho kapіtala». URL: http://www.aup.ru/books/m152/4 _4.htm (data zvernennia: 15.01.2019).

Nevrov V. Sem voprosov pro іnvestіtsіі v personal. URL: http://www.oulink.ru/publ/region/2008-orel-prr-24.htm. (data zvernennia: 15.01.2019).

Yakovleva N. Іnvestіtsіі v razvіtіe personala – kak otsenіt еffektіvnost. URL: http://www.master-class.spb.ru/art-investrazvit/. (data zvernennia: 15.01.2019).

Matveeva N. S., Nesterenko O. S. Metodу otsenkі і krіterіі еkonomіcheskoi еffektіvnostі chelovecheskoho kapіtala. URL: http://creativeconomy.ru/library/prd31.php. (data zvernennia: 15.01.2019).

Yudanova A. L. Otsenka еffektіvnostі іnvestіtsіi v vуsshee obrazovanіe. Fynansу. 2007. № 1. S. 84–85.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3201814

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.