МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

L. M. Melnyk, Olha Yakovchuk

Анотація


В статті розглянуто теоретико-методологічні та практичні аспекти організації системи фінансування вищої освіти. Досліджено джерела та механізм фінансового забезпечення закладів вищої освіти. Виявлено головні проблеми фінансового механізму. Проаналізовано сучасний стан фінансування вишів. Надано пропозиції щодо підвищення якості фінансування закладів вищої освіти.


Ключові слова


фінансування вищої освіти; заклад вищої освіти; джерела фінансування; видатки на вищу освіту; фінансовий механізм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Боголіб Т. М. Фінансування вищої освіти України: проблеми і перспективи їх вирішення. American Scientific Journal. 2017. № 1 (9). С. 70–78.

Варналій З. С. Фінансування державних вищих навчальних закладів України. Київ : Знання України, 2017. 231 с.

Вахович І. М. Фінансове забезпечення вищої освіти: методологія та механізм реалізації в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки. Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. 286 с.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556 Л/ІІ. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (дата звернення: 15.01.2019).

Касич А. О., Циган В. А. Особливості фінансування вищої освіти в Україні та інших країнах світу. Ефективна економіка. 2013. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2587.

Освіта в Україні: Базові індикатори. Інформаційно-статистичний бюлетень результатів діяльності галузі освіти у 2017/2018 н.р. 2018 р. 209 с. : URL: https://base.kristti.com.ua/?p=7325 (дата звернення: 15.01.2019).

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2016/17 навчального року : статистичний бюллетень. URL: http://www.ukrstat. gov.ua/metaopus/2016/1-1_03_00_03_2016.htm. (дата звернення: 15.01.2019).

Красільник О. В. Проблеми та перспективи фінансування вищих навчальних закладів України. Вісник Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. № 2 (167). С. 110–117.

Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні: монографія / за ред. чл.-кор. НАПНУ І. М. Грищенка. Хмельницький : ХНУ, 2010. 478 с.

REFERENCES:

Boholib T. M. Finansuvannia vyshchoi osvity Ukrainy: problemy i perspektyvy yikh vyrishennia. American Scientific Journal. 2017. № 1 (9). S. 70–78.

Varnalii Z. S. Finansuvannia derzhavnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy. Kyiv : Znannia Ukrainy, 2017. 231 s.

Vakhovych I. M. Finansove zabezpechennia vyshchoi osvity: metodolohiia ta mekhanizm realizatsii v umovakh formuvannia sotsialno oriientovanoi rynkovoi ekonomiky. Lutsk : RVV LNTU, 2010. 286 s.

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556 L/II. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (data zvernennia: 15.01.2019).

Kasych A. O., Tsyhan V. A. Osoblyvosti finansuvannia vyshchoi osvity v Ukraini ta inshykh krainakh svitu. Efektyvna ekonomika. 2013. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2587. (data zvernennia: 15.01.2019).

Osvita v Ukraini : Bazovi indykatory. Informatsiino-statystychnyi biuleten rezultativ diialnosti haluzi osvity u 2017/2018 n.r. 2018 r. 209 s. : URL: https://base.kristti.com.ua/?p=7325 (data zvernennia: 15.01.2019).

Osnovni pokaznyky diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy na pochatok 2016/17 navchalnoho roku : statystychnyi biulleten. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2016/1-1_03_00_03_2016.htm. (data zvernennia: 15.01.2019).

Krasilnyk O. V. Problemy ta perspektyvy finansuvannia vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho un-tu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. 2015. № 2 (167). S. 110–117.

Ekonomichni aspekty problem rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini: monohrafiia / za red. chl.-kor. NAPNU I. M. Hryshchenka. Khmelnytskyi : KhNU, 2010. 478 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3201813

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.