МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ІПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУВАННІ АГРАРНОЇ СФЕРИ

L. V. Melnyk

Анотація


В статті визначено сутність ризиків іпотечного кредитування аграрної сфери. Виділено особливості ризиків земельно-іпотечного кредитування. Проведено класифікацію ризиків залежно від періодичності їх виникнення. Систематизовано методи управління ризиками іпотечного кредитування залежно від періоду досягнення поставлених цілей. Наголошено на важливості використання методу диверсифікації для мінімізації кредитних ризиків.


Ключові слова


кредитні ризики; земельно-іпотечне кредитування; застава; іпотека; аграрне виробництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


Холодна Ю. Є. Мінімізація ризиків іпотечного кредитування в сучасних умовах. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 17, Ч. 4. С. 122–126.

Андреева Э. А. Проблемы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов. Вестник Саратовского Государственного Технического университета. 2008. № 4 (36). С. 133–137.

Марченко А. Ю. Ризики іпотечного кредитування та особливості їх прояву в Україні. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. Суми : УАБС НБУ, 2007. Вип. 20. C. 234–243.

Стецюк П. А. Концептуальні основи управління ризикозахищеністю підприємства. Економіка АПК. 2014. № 11. С. 61–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2014_11_11. (дата звернення: 15.01.2019).

Ващик М. С. Кредитні ризики сільськогосподарських підприємств та можливості їх мінімізації. Інноваційна економіка. 2013. № 2. С. 334–337.

Груздєв Ю. В. Проблеми розвитку земельно-іпотечного кредитування сільського господарства України. Сталий розвиток економіки. 2014. № 3. С. 253–258.

Мамчур Р. М. Управління ризиками в сільському господарстві. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2013. Вип. 181(5). С. 125–129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013_181%285%29__21 (дата звернення: 15.01.2019).

Грищук Н. В. Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні. Інформаційно-аналітичні матеріали. К. : Центр наукових досліджень НБУ, 2004. С. 9–10.

Однорог М. А. Особливості інвестиційної діяльності в аграрному секторі. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2015. Вип. 126 (Ч. ІІ). С. 108–115.

Томілін О. О. Диверсифікація аграрних підприємств як дієва стратегічна орієнтація в агропромисловій сфері. Збірник наукових праць ВНАУ. Економічні науки. 2012. № 3(69). С. 205–211.

REFERENCES:

Kholodna Yu. Ye. Minimizatsiia ryzykiv ipotechnoho kredytuvannia v suchasnykh umovakh. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 2016. Vyp. 17, Ch. 4. S. 122–126.

Andreeva Е. A. Problemу analіza і otsenkі rіskov іnvestіtsіonnуkh proektov. Vestnyk Saratovskoho Hosudarstvennoho Tekhnycheskoho unyversyteta. 2008. № 4 (36). S. 133–137.

Marchenko A. Yu. Ryzyky ipotechnoho kredytuvannia ta osoblyvosti yikh proiavu v Ukraini. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy : zb. nauk. prats. Sumy : UABS NBU, 2007. Vyp. 20. C. 234–243.

Stetsiuk P. A. Kontseptualni osnovy upravlinnia ryzykozakhyshchenistiu pidpryiemstva. Ekonomika APK. 2014. № 11. S. 61–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2014_11_11.

(data zvernennia: 15.01.2019).

Vashchyk M. S. Kredytni ryzyky silskohospodarskykh pidpryiemstv ta mozhlyvosti yikh minimizatsii. Innovatsiina ekonomika. 2013. № 2. S. 334–337.

Hruzdiev Yu. V. Problemy rozvytku zemelno-ipotechnoho kredytuvannia silskoho hospodarstva Ukrainy. Stalyi rozvytok ekonomiky. 2014. № 3. S. 253–258.

Mamchur R. M. Upravlinnia ryzykamy v silskomu hospodarstvi. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes. 2013. Vyp. 181(5). S. 125–129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013_ 181%285%29__21 (data zvernennia: 15.01.2019).

Hryshchuk N. V. Ipotechne kredytuvannia: problemy ta perspektyvy rozvytku v Ukraini. Informatsiino-analitychni materialy. K. : Tsentr naukovykh doslidzhen NBU, 2004. S. 9–10.

Odnoroh M. A. Osoblyvosti investytsiinoi diialnosti v ahrarnomu sektori. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. 2015. Vyp. 126 (Ch. II). S. 108–115.

Tomilin O. O. Dyversyfikatsiia ahrarnykh pidpryiemstv yak diieva stratehichna oriientatsiia v ahropromyslovii sferi. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Ekonomichni nauky. 2012. № 3(69). S. 205–211.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3201812

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.