ПОВЕДІНКА КЛІЄНТІВ В УМОВАХ ІНТЕГРОВАНОГО БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

M. V. Malchyk, N. A. Hontarenko, D. V. Khomenchuk

Анотація


Розроблено класифікацію чинників поведінки корпоративних та індивідуальних клієнтів комерційних банків. Обґрунтовано основні положення інтегрованого банківського маркетингу. Запропоновано підходи до впливу на поведінку клієнтів в контексті інтегрованого маркетингу.


Ключові слова


комерційний банк; індивідуальний клієнт; корпоративний клієнт; зовнішні та внутрішні чинники поведінки корпоративних клієнтів; зовнішні та внутрішні чинники поведінки індивідуальних клієнтів; концепція інтегрованого банківського маркетингу; ...

Повний текст:

PDF

Посилання


Окландер М. А., Жарська І. О. Поведінка споживача : навч. посібник. К. : «Центр учбової літератури», 2014. 208 с.

Мальчик М. В., Хоменчук Д. В. Застосування концепції інтегрованого маркетингу на виробничому підприємстві. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовтня 2018 р). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. С. 277–279. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25999/1/збірник матеріалів Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

Гонтаренко Н. А. Інструменти інтерактивного банківського маркетингу. Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. Вип. 1(65). Рівне, 2014. С. 84–91. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/1501/1/Ve659.pdf. (дата звернення: 15.01.2019).

Гонтаренко Н. А. Аналіз застосування інтерактивного маркетингу в Приватбанку. Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. Рівне : НУВГП, 2017. Вип. 4(80). С. 275–282. URL:

http://ep3.nuwm.edu.ua/12426/1/Ve8026%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

REFERENCES:

Oklander M. A., Zharska I. O. Povedinka spozhyvacha : navch. posibnyk. K. : «Tsentr uchbovoi literatury», 2014. 208 s.

Malchyk M. V., Khomenchuk D. V. Zastosuvannia kontseptsii intehrovanoho marketynhu na vyrobnychomu pidpryiemstvi. Marketynh v umovakh rozvytku tsyfrovykh tekhnolohii : materialy vseukr. nauk.-prakt. internet-konf. (5 zhovtnia 2018 r). Lutsk : IVV Lutskoho NTU, 2018. S. 277–279. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25999/1/zbirnyk materialiv Marketynh v umovakh rozvytku tsyfrovykh tekhnolohii.pdf (data zvernennia: 15.01.2019).

Hontarenko N. A. Instrumenty interaktyvnoho bankivskoho marketynhu. Visnyk NUVHP. Ekonomichni nauky : zb. nauk. prats. Vyp. 1(65). Rivne, 2014. S. 84–91. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/1501/1/Ve659.pdf. (data zvernennia: 15.01.2019).

Hontarenko N. A. Analiz zastosuvannia interaktyvnoho marketynhu v Pryvatbanku. Visnyk NUVHP. Ekonomichni nauky :

zb. nauk. prats. Rivne : NUVHP, 2017. Vyp. 4(80). S. 275–282. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/12426/1/Ve8026%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf (data zvernennia: 15.01.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3201811

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.