УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

N. M. Kondratska, A. L. Нorbatіuk

Анотація


У статті розкрито теоретико-методичні підходи до визначення сутності термінів «прибуток» та «прибутковість». Визначено сутність, мету та завдання управління прибутком підприємства. Запропоновано структурну схему управління прибутком на стадіях формування та розподілу, а також виділено складові механізму управління прибутком. Проведено порівняльний аналіз концептуальних підходів до управління прибутком підприємства.


Ключові слова


підприємство; прибуток; прибутковість; управління прибутком; механізм управління прибутком.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк І. А. Управление прибылью. К. : «Ника-Центр», 2002 р. С. 544.

Ивашковский С. Н. Микроэкономика : учебник. М., 1998. 484 с.

Череп А. В. Економічний аналіз : навчальний посібник. К. : Кондор, 2005. 160 с.

Чернелевський Л. М., Овдій О. В. Бухгалтерський облік : курс (конспект) лекцій для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. К. : НУХТ, 2006. 61 с.

Скирпан О. П., Палюх М. С. Фінансо-вий облік : навчальний посібник. Тернопіль : ТНЕУ, 2008. 407 с.

Огійчук М. Ф. Суть прибутку та підходи до методики його визначення. Економіка АПК. 2009. № 6. С. 31–45.

Мелень О. В., Холондач Ю. Ю. Актуальні питання прибутковості підприємства та шляхи її збільшення. Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ». Темат. вип. Технічний прогрес і ефективність виробництва. 2015. № 25(1134). С. 123–126.

Мазаракі А. А., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства. К. : Хрещатик, 2009.

Пігуль Н. Г. Управління прибутком підприємства. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2010. № 28. С. 125–132.

Худа В. В. Управління прибутком підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. К. : Вид-во "Лібра", 2007. 22 с.

REFERENCES:

Blank I. A. Upravlenіe prybуliu. K. : «Nіka-Tsentr», 2002 r. S. 544.

Іvashkovskіi S. N. Mіkroеkonomіka : uchebnіk. M., 1998. 484 s.

Cherep A. V. Ekonomichnyi analiz : navchalnyi posibnyk. K. : Kondor, 2005. 160 s.

Chernelevskyi L. M., Ovdii O. V. Bukhhalterskyi oblik : kurs (konspekt) lektsii dlia studentiv spetsialnosti 7.050106 «Oblik i audyt» dennoi ta zaochnoi form navchannia. K. : NUKhT, 2006. 61 s.

Skyrpan O. P., Paliukh M. S. Finansovyi oblik : navchalnyi posibnyk. Ternopil : TNEU, 2008. 407 s.

Ohiichuk M. F. Sut prybutku ta pidkhody do metodyky yoho vyznachennia. Ekonomika APK. 2009. № 6. S. 31–45.

Melen O. V., Kholondach Yu. Yu. Aktualni pytannia prybutkovosti pidpryiemstva ta shliakhy yii zbilshennia. Visnyk Nats. tekhn. un tu «KhPI». Temat. vyp. Tekhnichnyi prohres i efektyvnist vyrobnytstva. 2015. № 25(1134). S. 123–126.

Mazaraki A. A., Ushakova N. M. Ekonomika torhovelnoho pidpryiemstva. K. : Khreshchatyk, 2009.

Pihul N. H. Upravlinnia prybutkom pidpryiemstva. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy. 2010. № 28. S. 125–132.

Khuda V. V. Upravlinnia prybutkom pidpryiemstv : avtoref. dys. … kand. ekon. nauk : 08.00.04. K. : Vyd-vo "Libra", 2007. 22 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve3201810

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.