РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

N. M. Bilous, A. V. Peleshanko

Анотація


У статті досліджено сутність процесу рейтингової оцінки страхових компаній зі страхування життя, як інструменту виявлення їх фінансової надійності та стійкості на страховому ринку. Охарактеризовано та узагальнено підходи щодо визначення поняття «рейтинг», «рейтингова оцінка» та «рейтингування». Виділено ознаки об’єктивної рейтингової оцінки об’єкта оцінки. Рейтингові оцінки вельми складні і неоднозначні. Крім того, можливі різноманітні підходи до оцінки діяльності страхових компаній. З погляду на це, виникає питання який для нас є найбільш придатним Досліджено нормативно-правову базу щодо здійснення рейтингової оцінки страховиків на основі чого зроблено висновок, що на сьогоднішній день в Україні існує система нормативно-правових актів, що закріплюють статус та порядок рейтингування. Наведено методику оцінки діяльності страхової компанії, яка затверджена Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3755 «Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків». Відповідно до цієї методики за даними 2017 року розрахували показники тестів раннього попередження для обраних страхових компаній зі страхування життя різних корпоративних моделей: ПрАТ «Страхова компанія «PZU Україна страхування життя» – іноземний капітал, ПАТ СК «Блакитний Поліс» – кептивна страхова компанія та ПрАТ «Страхова Група «ТАС – страхування життя» – вітчизняний капітал та розробили рейтингування за цими даними. Інтегральна рейтингова оцінка кожної компанії визначена шляхом порівняння розрахованого значення із шкалою нормативних показників відповідно до методики. Зроблено висновок, що рейтинг оцінює відносну фінансову безпеку страхувальників, які уклали договір із страховиком, і є зручним інструментом для диференціації кредитної якості страхових компаній, а також дозволяють констатувати, що вітчизняний страховий ринок, демонструючи досить високі темпи розвитку, не посідають чільних позицій у рейтингу світового страхового ринку і майже не впливають на результати його функціонування.


Ключові слова


страхування життя; рейтинг; рейтингування; рейтингова оцінка; страхувальник; надійність; тести раннього попередження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова М. М., Полчанов А. Ю. Порядок здійснення рейтингової оцінки страховика. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2008. № 1. С. 227–233.

Андрианова Л. Н. Кредитный рейтинг: теоретические аспекты. Банковские услуги. 2010. № 1. C. 13–24.

Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення : монографія / О. І. Барановський, В. Г. Барановська, Є. О. Бублик та ін. ; за ред. д-ра екон. наук О. І. Барановського. НАН України; Інститут економіки та прогнозування. К. : 2010. 492 с.

Буздалин А. В. Как построить рейтинг стратегической надежности банков. Банковское дело. 2011. № 11. C. 2–9.

Батковський В. А. Рейтингова оцінка діяльності банків. Фінанси України. 2014. № 5. C. 145–151.

Войтович Л. М. Рейтингова оцінка страхових компаній в Україні: сутність та особливості. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 4. С. 801–805.

Білоус Н. М. Фактори фінансової стійкості страхових компаній зі страхування життя. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону : фінансова політика та інвестиції. 2013. № 3. С. 15–24.

Готовчиков И. Ф. Новые технологии взвешивания рейтингов. Банковские услуги. 2015. № 11. C. 2–11.

Про страхування : Закон України від 01.04.2015, підстава 246-19 85/96-ВР (з внесеними змінами). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/85/96-вр (дата звернення: 15.01.2019).

Козьменко О. В. Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів : монографія. Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. 95 с.

Курельчук М. В. Напрямки покращення рейтингових оцінок у страхуванні. Молодий вчений. 2015. № 12 (27). С. 59–63.

Банківський нагляд : навч. посіб. / В. І. Міщенко, А. П. Яценюк, В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва. К. : Знання, 2014. 406 c.

Методичні рекомендації щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності для страхових компаній в Україні. URL: http://nfp.gov.ua/files/MSFZ/metod_msfz_l.pdf. (дата звернення: 15.01.2019).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://nfp.gov.ua (дата звернення: 15.01.2019).

Підсумки діяльності страхових компаній за 2017 рік. URL: http://forinsurer.com/files/file00552.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

Про затвердження Рекомендацій щодо аналізу діяльності страховиків – тести раннього попередження : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.03.2015 р. № 3755. Документи. 2015. № 13.

Романенко Є. Дискантне (публічне) рейтингування суб’єктів страхового бізнесу. Персонал. 2007. № 3. С. 24–27.

Рубцов Б. Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования. М. : ИНФРА-М, 2009. 410 с.

Ткаченко Н. В. Удосконалення методики рейтингової оцінки стану фінансової стійкості страховиків. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2010. № 2. С. 48–60.

Rating: Oxford living dictionaries. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/rating (дата звернення: 15.02.2019).

Шірінян Л. Рейтингова система і рейтинг оцінка фінансової стійкості страхових компаній України. Світ фінансів. 2011. Вип. № 2 (11). С. 152–163.

REFERENCES:

Aleksandrova M. M., Polchanov A. Yu. Poriadok zdiisnennia reitynhovoi otsinky strakhovyka. Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky. 2008. № 1. S. 227–233.

Andrіanova L. N. Kredіtnуi reitіnh: teoretіcheskіe aspektу. Bankovskіe usluhі. 2010. № 1. C. 13–24.

Stiikist finansovykh rynkiv Ukrainy ta mekhanizmy yii zabezpechennia : monohrafiia / O. I. Baranovskyi, V. H. Baranovska, Ye. O. Bublyk ta in. ; za red. d-ra ekon. nauk O. I. Baranovskoho. NAN Ukrainy; Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia. K. : 2010. 492 s.

Buzdalіn A. V. Kak postroіt reitіnh stratehіcheskoi nadezhnostі bankov. Bankovskoe delo. 2011. № 11. C. 2–9.

Batkovskyi V. A. Reitynhova otsinka diialnosti bankiv. Finansy Ukrainy. 2014. № 5. C. 145–151.

Voitovych L. M. Reitynhova otsinka strakhovykh kompanii v Ukraini: sutnist ta osoblyvosti. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2015. № 4. S. 801–805.

Bilous N. M. Faktory finansovoi stiikosti strakhovykh kompanii zi strakhuvannia zhyttia. Problemy ratsionalnoho vykorystannia sotsialno-ekonomichnoho ta pryrodno-resursnoho potentsialu rehionu : finansova polityka ta investytsii. 2013. № 3. S. 15–24.

Hotovchіkov І. F. Novуe tekhnolohіі vzveshіvanіia reitіnhov. Bankovskіe usluhі. 2015. № 11. C. 2–11.

Pro strakhuvannia : Zakon Ukrainy vid 01.04.2015, pidstava 246-1985/96-VR (z vnesenymy zminamy). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-vr (data zvernennia: 15.01.2019).

Kozmenko O. V. Reitynhuvannia strakhovykh kompanii i roz-rakhunok strakhovykh taryfiv na bazi vykorystannia ekonomiko-matematychnykh metodiv : monohrafiia. Sumy : DVNZ “UABS NBU”, 2008. 95 s.

Kurelchuk M. V. Napriamky pokrashchennia reitynhovykh otsinok u strakhuvanni. Molodyi vchenyi. 2015. № 12 (27). S. 59–63.

Bankivskyi nahliad : navch. posib. / V. I. Mishchenko, A. P. Yatseniuk, V. V. Kovalenko, O. H. Korenieva. K. : Znannia, 2014. 406 c.

Metodychni rekomendatsii shchodo zastosuvannia mizhnarodnykh standartiv finansovoi zvitnosti dlia strakhovykh kompanii v Ukraini. URL: http://nfp.gov.ua/files/MSFZ/metod_msfz_l.pdf. (data zvernennia: 15.01.2019).

Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh. URL: https://nfp.gov.ua (data zvernennia: 15.01.2019).

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2017 rik. URL: http://forinsurer.com/files/file00552.pdf (data zvernennia: 15.01.2019).

Pro zatverdzhennia Rekomendatsii shchodo analizu diialnosti strakhovykiv – testy rannoho poperedzhennia : Rozporiadzhennia Derzhavnoi komisii z rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh Ukrainy vid 17.03.2015 r. № 3755. Dokumenty. 2015. № 13.

Romanenko Ye. Dyskantne (publichne) reitynhuvannia subiektiv strakhovoho biznesu. Personal. 2007. № 3. S. 24–27.

Rubtsov B. B. Zarubezhnуe fondovуe rуnky: іnstrumentу, struktura, mekhanіzm funktsі-onіrovanіia. M. : ІNFRA-M, 2009. 410 s.

Tkachenko N. V. Udoskonalennia metodyky reitynhovoi otsinky stanu finansovoi stiikosti strakhovykiv. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu. 2010. № 2. S. 48–60.

Rating: Oxford living dictionaries. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/rating (data zvernennia: 15.02.2019).

Shirinian L. Reitynhova systema i reitynh otsinka finansovoi stiikosti strakhovykh kompanii Ukrainy. Svit finansiv. 2011. Vyp. № 2 (11). S. 152–163.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve320181

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.