ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

V. V. Koval, V. O. Kotlubai, V. A. Bondar

Анотація


У статті розкриті засади розвитку фондового ринку та розуміння сутності інфраструктура фондового ринку на основі дослідження існуючих  підходів до державне регулювання діяльності з надання фінансових  послуг, зокрема на фондовому ринку. Зазначено умови розвитку  інфраструктура фондового ринку та заходи впливу з боку держави на  учасників фінансових відносин, що буде включати  достатнє інституціональне, організаційне, технічне, фінансове забезпечення для їх взаємодії на ринку. Зазначено, що ключовим у розвитку фондового ринку виступає механізм державного регулювання та саморегулювання.
Визначено напрями державного регулювання у розвитку фондового ринку, що передбачає реалізація заходів щодо удосконалення діяльності інфраструктури ринків капіталу з метою залучення додаткових інвестиційних ресурсів в економіку країни та зменшити бар’єри доступу до фондового ринку.


Ключові слова


державне регулювання; управління; інфраструктури; фондовий ринок.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гарбар Ж. В. Форми та інструменти державного регулювання фінансового ринку. Економіка та держава. 2014. № 10. С. 18–21.

Калюга О. О. Державне регулювання фондового ринку в Україні: проблеми і шляхи вирішення. Теорія та практика державного управління. 2012. № 2. С. 270–276.

Панасюк О. В., Плотникова Г. Л., Сідоренко М. Л. Особливості державного регулювання та контролю фондового ринку України. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2014. № 1. С. 154–161.

Лупенко Ю. В. Вдосконалення державного регулювання фондового ринку України у відповідності до європейських стандартів. Облік і фінанси. 2018. № 1. С. 99–103.

Яковенко Г. С. Фондовий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку. Магістеріум. Економічні студії. 2014. Вип. 56. С. 105–108.

Кіктенко О. В. Удосконалення ринкової інфраструктури фондового ринку та її державне регулювання. Держава та регіони. 2012. № 4. С. 118–121.

Німкович А. Основні тенденції розвитку інститутів інфраструктури фондового ринку України. Економічний дискурс. 2019. Т. 1. № 3. С. 86–94.

Шкодіна І. В. Проблеми розвитку інфраструктури фондового ринку України в посткризовий період. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2012. № 1 (13). С. 31–35.

Полюхович В. І. Державне регулювання фондового ринку України: господарсько-правовий механізм : монографія. Київ : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. 337 с.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/ (дата звернення: 15.04.2021).

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12 лип. 2001 р. № 2664-IІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14. (дата звернення: 15.04.2021).

Коваль В. В., Квач Я. П., Грималюк. А. В. Економічні перспективи світової інвестиційної системи. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 1 (96). С. 49–60.

Koval, V. Pukała, R. Implementation of Regulatory Policy in Economic Activity: Development of the Institute Regulatory Impact Assessment. Economics. Ecology. Socium. 2017. Vol. 1. No. 1. Pp. 24–32.

Nazarova, K., Hordopolov, V., Kopotiienko, T., Miniailo, V., Koval, V., & Diachenko, Y. Audit in the state economic security system. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. № 41(3). Р. 419–430.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve220218

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.