РОЗРОБКА МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ ПРОЦЕСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СТАНДАРТУ ISO 9001–2015

V. V. Netepchuk

Анотація


У статті розглянуто основні кроки методології моделювання бізнеспроцесу, проведено аналіз вимог міжнародного стандарту ISO 9001–2015 «Системи управління якістю. Вимоги» до побудови систем управління, змісту та послідовності основних робіт з розробки системи управління на прикладі моделі «Управляти вищим навчальним закладом». Розроблено авторську модель бізнес-процесу «Управляти вищим навчальним закладом» згідно вимог нотації IDEF0 у трьох рівнях декомпозиції, сформульовано зміст основних результуючих та проміжних продуктів бізнес-процесів, що описують зміст процесу «Управляти вищим навчальним закладом». Метою написання статті є візуалізація  процесу формування моделі системи управління закладом вищої освіти з використанням методики процесного менеджменту та стандарту ISO-9001–2015, ідентифікація та опис основних результуючих продуктів діяльності закладу вищої освіти, переліку бізнес-процесів та взаємозв’язків між ними. Запропонований автором алгоритм декомпозиції та візуалізація моделі управління закладом вищої освіти, як сукупністю бізнес-процесів у форматі IDEF0 створює можливості для подальшого дослідження і опису змісту проміжних процесів і їх продуктів, формування та опису документованих інформаційних потоків, стандартизованого опису бізнеспроцедур, визначення та опису вимог до ресурсного забезпечення процесів системи управління.

Ключові слова


освіта; цілі; компетентності; модель; бізнес-процес; система управління якістю; результуючий продукт діяльності; принципи менеджменту якості; графічна мова IDF0.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття») : Постанова Кабінету Міністрів України від 3.ХІ.1993 р. N 896. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF#Text. (дата звернення: 10.04.2021).

Каплінський В. В. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. Вінниця : ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015. 224 с.

Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі : курс лекцій. Вінниця : ВНТУ, 2019. 150 с.

Про вищу освіту : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 10.04.2021).

Стандарт вищої освіти України за галуззю знань «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-menedzhment-bakalavr.pdf. (дата звернення: 10.04.2021).

Авт.-уклад. Синявський В. В., Сергєєнкова О. П. Психологічний словник / за ред. Н. А. Побірченко. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5980/3/O_Serhieienkova_IL.pdf (дата звернення: 10.04.2021).

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text. (дата звернення: 10.04.2021).

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-vukraini-02-10-2020.pdf (дата звернення: 10.04.2021).

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT). Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016.

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, ID). Системи управління якістю. Вимоги. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016.

Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 977.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve2202111

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.