ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПЕРЕХІД ТА ЕВОЛЮЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

I. L. Sazonets, A. S. Salenko

Анотація


У статті проаналізовано еволюцію підприємницької діяльності в рамках аграрної, індустріальної та постіндустріальної систем соціально-економічних відносин. Визначено зародження корпоративного підприємництва в індустріальній системі та розвиток високотехнологічного підприємництва на основі його корпоративних форм в постіндустріальних країнах та країнах постіндустріального переходу. Надана порівняльна характеристика традиційного, корпоративного та високотехнологічного підприємництва.


Ключові слова


підприємництво; аграрна;, індустріальна; постіндустріальна; система; перехід; корпоративне; високотехнологічне.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сазонець О. М., Пінчук О. Л., Куницький С. О. Глобальні інформаційні та наукометричні системи науково-технологічного розвитку України. Рівне : Волин. обереги, 2015. 184 с.

Гладченко А. Ю. Інституційне забезпечення діяльності корпорацій в процесі формування глобальної рівноваги. Рівне : Волин. обереги, 2018. 244 с.

Валіулліна З. В. Концептуалізація діяльності корпорацій в інформаційно-інституційному середовищі. Рівне : Волин. обереги, 2018. 232 с.

Господарський кодекс України № 436-IV, прийнятий 16.01.2003 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.11.2018).

Сімків Л. Є., Побігун С. А. Тенденції розвитку малого підприємництва в Україні в умовах диспропорційності економічного зростання. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. 2015. Вип. 3. С. 560–564.

Жигірь А. А. Організаційно-правові форми підприємництва.

Ефективна економіка. 2014. URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=950 (дата звернення:

11.2018).

Сіпайло Л. Г., Сіпайло Н. А. Організаційно-економічні засади

лібералізації інноваційного підприємництва : монографія. Рівне : НУВГП, 2018. 126 с.

Sazonets O. M., Pinchuk O. L., Kunytskyi S. O. Hlobalni informatsiini ta

naukometrychni systemy naukovo-tekhnolohichnoho rozvytku Ukrainy. Rivne : Volyn. oberehy, 2015. 184 s.

Hladchenko A. Yu. Instytutsiine zabezpechennia diialnosti korporatsii v protsesi formuvannia hlobalnoi rivnovahy. Rivne : Volyn. oberehy, 2018. 244 s.

Valiullina Z. V. Kontseptualizatsiia diialnosti korporatsii v informatsiino-instytutsiinomu seredovyshchi. Rivne : Volyn. oberehy, 2018. 232 s.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy № 436-IV, pryiniatyi 16.01.2003 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua (data zvernennia: 15.11.2018).

Simkiv L. Ye., Pobihun S. A. Tendentsii rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini v umovakh dysproportsiinosti ekonomichnoho zrostannia. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. Elektronne naukove fakhove vydannia. 2015. Vyp. 3. S. 560–564.

Zhyhir A. A. Orhanizatsiino-pravovi formy pidpryiemnytstva. Efektyvna ekonomika. 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=950 (data zvernennia: 15.11.2018).

Sipailo L. H., Sipailo N. A. Orhanizatsiino-ekonomichni zasady

liberalizatsii innovatsiinoho pidpryiemnytstva : monohrafiia. Rivne : NUVHP, 2018. 126 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.