ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

D. V. Nikytenko

Анотація


В статті досліджується сутність інвестицій та їх суб’єктивізація в інвестиційному процесі для побудови дієвого механізму забезпечення інвестиційної безпеки держави. Визначено, що багатосуб’єктність в реалізації інвестиційного процесу зумовлює потребу в інституціоналізації умов забезпечення стійких взаємовідносин між ними в умовах загальної невизначеності та суперечливості в
реалізації інтересів. Зазначено, що на формування відповідної структури підприємницької діяльності, домінування на вітчизняному ринку тих чи інших мотивів інвестування та рівень добросовісності поведінки інвестора залежить від встановлення та дотримання правил гри та ефективності функціонування забезпечувальних безпекових інститутів.


Ключові слова


інвестиції; інвестиційна безпека; капітал; мотивація; продуктивне підприємництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. Сер. Антологія економічної думки. М. : Ексмо, 2007. 960 с.

Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування. К. : Каравела, 2012. 432 с.

Маркс К., Енгельс Ф. Твори. Т. 23. 529 с. 4. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. Н. Н. Любимова ; под ред. Л. П. Куракова. М., 2000. С. 54.

Самуельсон П. А. Экономика. Вводный курс. М., 1993, Т.

С. 259.

Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и

политика : в 2 т. / пер. с англ. 11-го изд. М., 1992. Т. 1. С. 133–137. 7. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель / пер. с англ.; под общ. ред. Б. С. Лисовика и В. В. Лукашевича. СПб., 1992. С. 13.

Инвестиции / сост. У. Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Дж. В. Бэйли / пер. с англ. М., 1997. С. 1.

Гитман Лоренс Дж, Джонк Майкл Д. Основы инвестирования /

пер. с англ. М. : Дело, 1997. С. 10.

Пластун В. Л., Пластун О. Л. Інституційні інвестори : роль у розвитку фондового ринку : монографія. Суми : ТОВ

Друкарський дом «Папірус», 2012. 215 с.

Chaubey D. S., Aggrawal Ritika, Gurung Manish. Analysis of Motives Influencing Investors in Favour of Different Financial Instruments : An Emperical Study. Management Convergence. VNo. 1. Jan–2013. URL: http://web.inflibnet.ac.in/ojs/index.php/MC/article/view/3151 (дата звернення: 20.08.2018).

Нікитенко Д. В. Роль поведінки приватних суб’єктів інвестування в забезпеченні інвестиційної безпеки держави. Актуальные научные исследования в современном мире : сб. научных трудов ХХХІ : Междунар. научн. конф., 26-27 ноября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. Переяслав-Хмельницкий, 2017.

Вып. 11(31). Ч. 5. С. 109–115.

Нікитенко Д. В. Мотивація інвесторів як чинник інвестиційної безпеки. International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, region, Enterprise : Conference proceedings, Part 1,

November 17th, 2017. Le Mans, France: Baltija Publishing. Р. 104–107. 14. Baumol William J. Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and

Destructive. Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98, No. 5. PP. 893–921.

Smit A. Doslidzhennia pro pryrodu i prychyny bahatstva narodiv. Ser.

Antolohiia ekonomichnoi dumky. M. : Eksmo, 2007. 960 s.

Duka A. P. Teoriia ta praktyka investytsiinoi diialnosti. Investuvannia. K. : Karavela, 2012. 432 s.

Marks K., Enhels F. Tvory. T. 23. 529 s.

Keins Dzh. Obshchaia teorіia zaniatostі, protsenta і deneh / per. s anhl. N. N. Liubіmova ; pod red. L. P. Kurakova. M., 2000. S. 54.

Samuelson P. A. Еkonomіka. Vvodnуi kurs. M., 1993, T. 1. S. 259.

Makkonnell K. R., Briu S. L. Еkonomіks: prіntsypу,

problemу і polіtіka : v 2 t. / per. s anhl. 11-ho іzd. M., 1992. T. 1. S. 133–137.

Dolan Е. Dzh., Lіndsei D. Rуnok: mіkroеkonomіcheskaia model / per. s anhl.; pod obshch. red. B. S. Lіsovіka і V. V. Lukashevіcha. SPb., 1992. S. 13.

Іnvestіtsіі / sost. U. F. Sharp, H. Dzh. Aleksander, Dzh. V. Bеilі / per. s anhl. M., 1997. S. 1.

Hytman Lorens Dzh, Dzhonk Maikl D. Osnovу іnvestіrovanіia /

per. s anhl. M. : Delo, 1997. S. 10.

Plastun V. L., Plastun O. L. Instytutsiini investory : rol u rozvytku fondovoho rynku : monohrafiia. Sumy : TOV Drukarskyi dom «Papirus», 2012. 215 s.

Chaubey D. S., Aggrawal Ritika, Gurung Manish. Analysis of Motives Influencing Investors in Favour of Different Financial Instruments : An Emperical Study. Management Convergence. Vol. 4 No. 1. Jan–2013. URL: http://web.inflibnet.ac.in/ojs/

index.php/MC/article/view/3151 (data zvernennia: 20.08.2018).

Nikytenko D. V. Rol povedinky pryvatnykh subiektiv investuvannia v zabezpechenni investytsiinoi bezpeky derzhavy. Aktualnуe nauchnуe іssledovanіia v sovremennom mіre : sb. nauchnуkh trudov ХХХІ : Mezhdunar. nauchn. konf., 26-27 noiabria 2017 h., Pereiaslav-Khmelnіtskіi. Pereiaslav-Khmelnіtskіi, 2017. Vуp. 11(31). Ch. 5. S. 109–115.

Nikytenko D. V. Motyvatsiia investoriv yak chynnyk investytsiinoi bezpeky. International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, region, Enterprise : Conference proceedings, Part 1,

November 17th, 2017. Le Mans, France: Baltija Publishing. R. 104–107.

Baumol William J. Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and

Destructive. Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98, No. 5. PP. 893–921.ol. 4


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.