СУТНІСТЬ, ПЕРЕДУМОВИ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

N. B. Kushnir, O. I. Kondratіuk, M. O. Dzhaman

Анотація


В статті досліджено сутність рекреаційного підприємництва, окреслено коло його суб’єктів в сучасних умовах та систематизовано основні чинники їх розвитку. Метою даної статті є визначення сутності, передумов та характерних рис розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва. Рекреаційне підприємництво розглядається як самостійна ініціативна діяльність суб’єктів господарювання. Визначено основні завдання щодо становлення сучасних форм рекреаційного підприємництва.


Ключові слова


рекреаційне підприємництво; спеціалізовані рекреаційні підприємства; суб’єкти сільського туризму; чинники розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончар О. І. Інформаційні ресурси у забезпеченні конкурентоспроможності потенціалу туристичного підприємства. Моделювання регіональної економіки. 2013. № 1. С. 455–465.

Забуранний С. В. Розвиток туристичної діяльності у сільській місцевості України. Економіка АПК. 2014. № 4. С. 100–

Малік М. Й., Забуранна Л. Сільський аграрний туризм як чинник роз

витку сільських територій. Економіка АПК. 2012. № 5. С. 110–115.

Мостенець О. В., Черчик Л. М. Теоретичні основи формування конкурентного потенціалу рекреаційної системи регіону. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Харків : НТУ «ХПІ», 2014. № 34

(1077). С. 199–206.

Надворняк Я. М. Тенденція розвитку економіки туризму Івано-Франківської області. Економіка АПК. 2012. № 1. С. 84–89.

Тарасюк Г. М. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в рекреаційній сфері. Управління підприємствами в умовах трансформації економіки : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г. М. Житомир : ЖДТУ, 2014. С. 295–301. 7. Черчик Л. М., Мостенець О. В. Сутність та складові механізму забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону. Регіональна економіка. 2014. № 4. С. 147–154.

Honchar O. I. Informatsiini resursy u zabezpechenni konkurentospromozhnosti potentsialu turystychnoho pidpryiemstva. Modeliuvannia rehionalnoi ekonomiky. 2013. № 1. S. 455–465.

Zaburannyi S. V. Rozvytok turystychnoi diіalnosti u silskii mistsevosti Ukrainy. Ekonomika APK. 2014. № 4. S. 100–106.

Malik M. Y., Zaburanna L. Silskyi ahrarnyi turyzm yak chynnyk rozvytku silskykh terytorii. Ekonomika APK. 2012. № 5. S. 110–115.

Mostenets O. V., Cherchyk L. M. Teoretychni osnovy formuvannia konkurentnoho potentsialu rekreatsiinoi systemy rehionu. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho uni-versytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut». Kharkiv : NTU «KhPI», 2014. № 34 (1077). S. 199–206.

Nadvorniak Ya. M. Tendentsiia rozvytku ekonomiky turyzmu Ivano-Frankivskoi oblasti. Ekonomika APK. 2012. № 1. S. 84–89.

Tarasiuk H. M. Problemy ta perspektyvy rozvytku maloho pidpryiemnytstva v rekreatsiinii sferi. Upravlinnia pidpryiemstvamy v umovakh transformatsii ekonomiky : kolektyvna monohrafiia /

za zah. red. d.e.n., prof. Tarasiuk H. M. Zhytomyr : ZhDTU, 2014. S. 295–301.

Cherchyk L. M., Mostenets O. V. Sutnist ta skladovi mekhanizmu

zabezpechennia konkurentospromozhnosti rekreatsiinoi systemy rehionu.

Rehionalna ekonomika. 2014. № 4. S. 147–154.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve2201810

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.