ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. M. Kostryschenko

Анотація


Розкрита сутність конкурентоспроможності підприємства, розглянуті критерії та система методів її оцінювання. Проведений ретроспективний аналіз факторів впливу на конкурентоспроможність підприємства хлібопекарської галузі. В процесі оцінювання конкурентоспроможності підприємства проведений SWOT-аналіз підприємства і розрахований її рівень на основі теорії ефективної конкуренції. Сформовано систему конкурентних стратегій для хлібопекарського підприємства. В рамках стратегій формування конкурентних переваг, забезпечення конкурентоспроможності підприємства, стратегії конкурентної поведінки обгрунтовані стратегічні і тактичні рішення. Проведене оцінювання зміни рівня конкурентоспроможності підприємства в результаті реалізації актуальних господарських рішень.


Ключові слова


конкуренція; конкурентоспроможність підприємства; методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства; конкурентні стратегії; стратегічні наступальні рішення; тактичні наступальні рішення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Васютіна І. О. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємств. Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. 2011. № 5. C. 114–118.

Кафлевська С. Г., Ганжа Т. І. Оцінка конкурентоспроможності підприємств за допомогою методики теорії ефективної конкуренції. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. Т. 2. № 4(70). С. 80–85. URL: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/831.pdf (дата звернення: 15.03.2019).

Левицька А. О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації. Mechanism of Economic Regulation. 2013. № 4. С. 155–163.

Ліщинська В. В. Аналіз конкурентного середовища хлібопекарської промисловості України. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/163.pdf (дата звернення: 15.03.2019).

Маркетинг : словарь / Г. Л. Азоев, П. С. Завь-ялов, Л. Ш. Лозовский, А. Г. Поршнев, Б. А. Райзберг. М. : ОАО «НПО «Экономика», 1999. 361 с.

Портер М. Стратегія конкуренції. К. : Основи, 1998. 390 с.

Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / С. М. Клименко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась, О. С. Дуброва, А. В. Вакуленко Київ : КНЕУ, 2008. 516 с. URL: http://gw.kneu.kiev.ua/bitstream/2010/20892/1/ klymenko.pdf (дата звернення: 15.03.2019).

Шумпетер Й. Теория экономического развития. М. : Прогресс, 1982. 456 c.

REFERENCES:

Vasiutina I. O. Teoretychni aspekty konkurentospromozhnosti pidpryiemstv. Derzhava ta rehiony. Ser. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. 2011. № 5. C. 114–118. [in Ukrainian].

Kaflevska S. H., Hanzha T. I. Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryiemstv za dopomohoiu metodyky teorii efektyvnoi konkurentsii. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. 2012. T. 2. № 4(70).

S. 80–85. URL: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/831.pdf (data zvernennia: 15.03.2019). [in Ukrainian].

Levytska A. O. Metody otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstva: vitchyzniani ta zakordonni pidkhody do klasyfikatsii. Mechanism of Economic Regulation. 2013. № 4. S. 155–163. [in

Ukrainian].

Lishchynska V. V. Analiz konkurentnoho seredovyshcha khlibopekarskoi promyslovosti Ukrainy. Efektyvna ekonomika. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/163.pdf (data zvernennia: 15.03.2019). [in Ukrainian].

Marketіnh : slovar / H. L. Azoev, P. S. Zavialov, L. Sh. Lozovskіi, A. H. Porshnev, B. A. Raizberh. M. : OAO «NPO «Еkonomіka», 1999. 361 s.

Porter M. Stratehiia konkurentsii. K. : Osnovy, 1998. 390 s.

Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva : navch. posib. / S. M. Klymenko, T. V. Omelianenko, D. O. Barabas, O. S. Dubrova, A. V. Vakulenko Kyiv : KNEU, 2008. 516 s. URL: http://gw.kneu.kiev.ua/bitstream/2010/20892/1/ klymenko.pdf (data zvernennia: 15.03.2019).

Shumpeter Y. Teorіia еkonomіcheskoho razvіtіia. M. : Prohress, 1982. 456 c.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201910

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.