ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЕКОСИСТЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. P. Myskovets

Анотація


В статті здійснено ідентифікацію сутності поняття «фінансовий механізм». Автором проведено порівняльний аналіз важливих складових фінансового механізму, що визначають пріоритетність у діяльності підприємств. Розкрито фінансові важелі, які впливають на
розвиток екосистемних підприємств.

Ключові слова


екосистемні підприємства; фінансові механізми; фінансові важелі; лісогосподарські; сільськогосподарські та рибогосподарські підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Дідик Л. М. Фінансовий механізм управління діяльністю сучасного підприємства. Економічний вісник НГУ. 2011. № 2. 92–93.

Власова Н. О., Круглова О. А., Безгінова Л. І. Фінанси підприємств : навч. посібник. К. : Центр учбової літератури, 2007. 272 с.

Артус М. М. Фінансовий механізм в умовах ринкової економіки. Фінанси України. 2005. № 5. С. 54–59.

Бандурка О. М., Коробов М. Я. Фінансова діяльність підприємства : підруч. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освітньо-проф. програмою спеціаліста зі спец. «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит». 2-ге вид., перероб. і доп. К. : Либідь, 2003. 384 с.

Зятковський І. В. Теоретичні засади фінансів підприємств. Фінанси України. 2000. № 4. С. 17–26.

Балабанов А. И., Балабанов И. Т. Финансы: учеб. пособие. СПб. : Питер, 2002. 188 с.

Фінанси (теоретичні основи) : підручник / Грідчіна М. В. та ін. ; під. кер-вом і за наук. ред. М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. К. : МАУП, 2002. С. 312.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : навч. посібник. 2-ге вид., доп. і перероб. К. : КНЕУ, 2001. 240 с.

Райзенберг Б., Лозовський Л., Стародубцев Є., Комарецька П. Управління фінансовим потенціалом підприємств. URL: // avtoreferat.net/content/view/13888/46/ (дата звернення : 01.10.2018).

Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Финансы предприятий: учеб. пособие. М. : ИНФРА-М, 1999. 343 с.

Финансы предприятий : учебник для вузов / Колчина Н. В., Поляк Т. Б., Павлова Л. П. и др. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2001. 447 с.

Семенов Г. А. Фінансове планування і управління на підприємствах : навч. посібник. К. : Центр учбової літератури, 2007. 432 с.

Москаленко В. П., Шипунова О. В. Финансово-экономический механизм промышленного предприятия : монографія. Суми : Довкілля, 2003. 176 с. 14. Національна економічна енциклопедія. URL: http://vocable.ru/ (дата звернення : 01.10.2018)

Войтенко Т. С., Гнатенко О. А. Місце фінансових важелів у функціонуванні фінансового механізму підприємства. URL: http://www.rusnauka.com (дата звернення : 01.10.2018)

Богомолова Н. І. Фінансові важелі в системі формування показників діяльності підприємства. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Економіка і управління. 2014. Вип. 27. С. 277–281.

Чернодубов Е. В. Інструменти адаптивного фінансового механізму забезпечення прибутковості підприємств. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2013. № 3. С. 44–49.

Комарова І. В. Фінансові важелі державного регулювання фінансового сектору. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2013. № 1. С. 80–84.

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями. URL: http://zakon0.rada.gov.ua (дата звернення : 01.10.2018).

REFERENCES :

Didyk L. M. Finansovyi mekhanizm upravlinnia diialnistiu suchasnoho pidpryiemstva. Ekonomichnyi visnyk NHU. 2011. № 2. 92–93.

Vlasova N. O., Kruhlova O. A., Bezghinova L. I. Finansy pidpryiemstv : navch. posibnyk. K. : Tsentr uchbovoi literatury, 2007. 272 s.

Artus M. M. Finansovyi mekhanizm v umovakh rynkovoi ekonomiky. Finansy Ukrainy. 2005. № 5. S. 54–59.

Bandurka O. M., Korobov M. Ya. Finansova diialnist pidpryiemstva : pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakl., shcho navch. za osvitno-prof. prohramoiu

spetsialista zi spets. «Finansy», «Bankivska sprava», «Oblik i audyt». 2-he vyd., pererob. i dop. K. : Lybid, 2003. 384 s.

Ziatkovskyi I. V. Teoretychni zasady finansiv pidpryiemstv. Finansy Ukrainy. 2000. № 4. S. 17–26.

Balabanov A. Y., Balabanov Y. T. Fynansy: ucheb. posobie. SPb. : Piter, 2002. 188 s.

Finansy (teoretychni osnovy) : pidruchnyk / Hridchina M. V. ta in. ; pid. ker-vom i za nauk. red. M. V. Hridchinoi, V. B. Zakhozhaia. K. : MAUP, 2002. S. 312. 8. Oparin V. M. Finansy (zahalna teoriia) : navch. posibnyk. 2-he vyd., dop. i pererob. K. : KNEU, 2001. 240 s.

Raizenberh B., Lozovskyi L., Starodubtsev Ye., Komaretska P. Upravlinnia finansovym potentsialom pidpryiemstv. URL: // avtoreferat.net/content/view/13888/46/ (data zvernennia : 01.10.2018).

Sheremet A. D., Saifulyn R. S. Fynansу predprіiatіi: ucheb. posobye. M. : ІNFRA-M, 1999. 343 s.

Fynansу predprіiatіi : uchebnіk dlia vuzov / Kolchіna N. V., Poliak T. B., Pavlova L. P. y dr. 2-e yzd., pererab. y dop. M. : YuNІTІ–DANA, 2001. 447 s.

Semenov H. A. Finansove planuvannia i upravlinnia na pidpryiemstvakh : navch. posibnyk. K. : Tsentr uchbovoi literatury, 2007. 432 s.

Moskalenko V. P., Shypunova O. V. Fіnansovo-еkonomycheskіi mekhanіzm promуshlennoho predprіiatіia : monohrafiia. Sumy : Dovkillia, 2003. 176 s.

Natsionalna ekonomichna entsyklopediia. URL: http://vocable.ru/ (data zvernennia : 01.10.2018).

Voitenko T. S., Hnatenko O. A. Mistse finansovykh vazheliv u funktsionuvanni finansovoho mekhanizmu pidpryiemstva. URL: http://www.rusnauka.com (data zvernennia : 01.10.2018).

Bohomolova N. I. Finansovi vazheli v systemi formuvannia pokaznykiv diialnosti pidpryiemstva. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnoho universytetu transportu. Ekonomika i upravlinnia. 2014. Vyp. 27. S. 277–281.

Chernodubov E. V. Instrumenty adaptyvnoho finansovoho mekhanizmu zabezpechennia prybutkovosti pidpryiemstv. Naukovyi visnyk: Finansy, banky,

investytsii. 2013. № 3. S. 44–49.

Komarova I. V. Finansovi vazheli derzhavnoho rehuliuvannia finansovoho sektoru. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu. 2013. № 1. S. 80–84.

Podatkovyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI zi zminamy ta dopovnenniamy. URL: http://zakon0.rada.gov.ua (data zvernennia : 01.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve120189

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.