ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

О. А. Stakhiv

Анотація


Проблема управління товарними запасами є однією з ключових в системі управління оборотними активами підприємств роздрібної торгівлі. Вона спрямована на вирішення ряду задач, серед основних з яких є задоволення попиту покупців та збільшення прибутковості підприємства. В статті досліджуються основні питання оцінки стану управління товарними запасами на підприємствах роздрібної торгівлі.

Ключові слова


торговельне підприємство; товарні запаси; товарооборот; чистий прибуток; управління товарними запасами

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакунов О., Крещенко О. Формування стратегії управління товарними запасами торговельного підприємства на засадах категорійного менеджменту. Торгівля і ринок України : зб. наук. праць. 2012. Вип. 33. С. 119–127.

Білик В. М., Закусілов О. А. До питання про вживання термінів «товарні ресурси» і «товарні запаси». Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. Львів, 2011. Вип. 21.2. С. 171–175.

Олініченко К. С. Управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі : монографія. Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2017. 211 с.

REFERENCES :

Bakunov O., Kreshchenko O. Formuvannia stratehii upravlinnia tovarnymy zapasamy torhovelnoho pidpryiemstva na zasadakh katehoriinoho menedzhmentu. Torhivlia i rynok Ukrainy: zb. nauk. prats. 2012. Vyp. 33. S. 119–127.

Bilyk V. M., Zakusilov O. A. Do pytannia pro vzhyvannia terminiv «tovarni resursy» i «tovarni zapasy». Naukovyi visnyk Natsionalnoho

lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy : zb. nauk.-tekhn. pr. Lviv, 2011. Vyp. 21.2. S. 171–175.

Olinichenko K. S. Upravlinnia tovarnymy zapasamy pidpryiemstv rozdribnoi torhivli : monohrafiia. Kh. : Vydavnytstvo Ivanchenka I. S.,

211 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve120188

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.