ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ НА РІВНЕНЩИНІ

Y. S. Kushniruk, M. S. Yakovyshyna

Анотація


Статтю присвячено проблемам медичного туризму та рекреації в Рівненській області. Розглядаються аспекти використання й екологічний стан рекреаційних ресурсів Рівненської області. За показниками індексу конкурентоспроможності в сфері подорожей і туризму у 2017 році Україна найвищу оцінку отримала у групі показників «здоров’я і гігієна» – 8 місце, що дозволяє розглядати туристичні подорожі в Україну з метою лікування та оздоровлення найбільш
перспективними. У статті визначається оздоровча функція територіально-рекреаційної системи Рівненщини. Ефективне використання рекреаційних ресурсів пов’язується із зміцненням здоров’я людей, зниженням захворюваності населення.

Ключові слова


медичний туризм; лікувально-оздоровчий туризм; природні рекреаційні ресурси; природні лікувальні ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Кушнірук Ю. С. Рекреалогія. Рівне : ФОП Рожков М.М., 2015. 148 с.

Кушнірук Ю. С. Актуальні аспекти використання рекреаційних ресурсів на Рівненщині. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. Рівне : НУВГП, 2009. № 4 (48). С. 60–66.

Кушнирук Ю. C. Оценка рекреационно-туристического потенциала природных ресурсов Ривненской области. Materiály ХIII mezinárodní vědeckopraktická konference «Aplikovaně vědeckě novinky – 2017». 22-30 cervencu 2017 roku. Volume 3: Geografie a geologie: Praha. Publishing House «Education and Science», 2017. S. 37–40.

Кушнірук Ю. С. Рекреація та курортологія : навч. посібник. Рівне : НУВГП, 2012. 146 с.

Кушнірук Ю. С., Яковишина М. Медичний туризм у Рівненській області: можливості та перспективи розвитку. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Географічні науки. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. № 9

(358). С. 112–119.

The Travel & Tourіsm Competitiveness Report 2017. URL: https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitivenessreport-2017 (дата звернення : 01.10.2018).

Medical Tourism Index. URL: https://www.medicaltourismindex.com/research-knowledge (дата звернення : 01.10.2018).

REFERENCES :

Kushniruk Yu. S. Rekrealohiia. Rivne : FOP Rozhkov M.M., 2015. 148 s.

Kushniruk Yu. S. Aktualni aspekty vykorystannia rekreatsiinykh resursiv na Rivnenshchyni. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Tekhnichni nauky. Rivne : NUVHP, 2009. № 4 (48). S. 60–66.

Kushnyruk Yu. C. Otsenka rekreatsyonno-turystycheskoho potentsyala pryrodnыkh resursov Ryvnenskoi oblasty. Materiály ХIII mezinárodní vědeckopraktická konference «Aplikovaně vědeckě novinky – 2017». 22-30 cervencu 2017 roku. Volume 3: Geografie a geologie: Praha. Publishing House «Education and Science», 2017. S. 37-40.

Kushniruk Yu. S. Rekreatsiia ta kurortolohiia : navch. posibnyk. Rivne : NUVHP, 2012. 146 s.

Kushniruk Yu. S., Yakovyshyna M. Medychnyi turyzm u Rivnenskii oblasti: mozhlyvosti ta perspektyvy rozvytku. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Heohrafichni nauky. Lutsk : Vezha-Druk, 2017. № 9 (358). S. 112–119.

The Travel & Tourіsm Competitiveness Report 2017 https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitivenessreport-2017 (data zvernennia : 01.10.2018).

Medical Tourism Index. URL: https://www.medicaltourismindex.com/research-knowledge (data zvernennia : 01.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve120186

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.