ПІДСИСТЕМИ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИСТСЬКОГО БІЗНЕСУ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

S. I. Korotun, O. Р. Korotun, O. V. Vlasіuk

Анотація


В статті наведено підсистеми інфраструктури туристського бізнесу.
Розглянуто та охарактеризовано основні підсистеми інфраструктури туристського бізнесу в Рівненській області. Визначено проблеми
підсистем та надано загальні рекомендації щодо покращення інфраструктури туристського бізнесу в регіоні.

Ключові слова


інфраструктура; туристський бізнес; підсистеми; Рівненська область

Повний текст:

PDF

Посилання


Положення про управління інфраструктури та промисловості Рівненської обласної державної адміністрації, затверджене Розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 28.01.2013 № 50. URL: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/publication/content/4859 (дата звернення : 01.10.2018).

Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2020 року, затверджено рішенням обласної ради від 18.12.2014 року.

№ 1374. URL: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/4426.htm (дата звернення : 01.10.2018).

Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 14.03.2017 р. № 1923-VIII (1923-19), ВВР, 2017, № 17. С. 203.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (дата звернення :

10.2018).

Статистичний щорічник Рівненської області за 2016 рік / за ред. Ю. В. Мороз. Рівне : ГУСРО, 2017. 440 с.

Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні. К. : Вища школа, 2002. 195 с.

REFERENCES :

Polozhennia pro upravlinnia infrastruktury ta promyslovosti Rivnenskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii, zatverdzheno Rozporiadzhenniam holovy Rivnenskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii vid 28.01.2013 № 50. URL: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/publication/content/4859 (data zvernennia : 01.10.2018).

Stratehiia rozvytku Rivnenskoi oblasti na period do 2020 roku, zatverdzheno rishenniam oblasnoi rady vid 18.12.2014 roku.

№ 1374. URL: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/4426.htm (data zvernennia : 01.10.2018).

Pro mistsevi derzhavni administratsii : Zakon Ukrainy vid 14.03.2017 r. № 1923-VIII (1923-19), VVR, 2017, № 17. S. 203.

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 06.08.2014 r. № 385. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (data zvernennia : 01.10.2018).

Statystychnyi shchorichnyk Rivnenskoi oblasti za 2016 rik / za red. Yu. V. Moroz. Rivne : HUSRO, 2017. 440 s.

Fedorchenko V. K., Dorova T. A. Istoriia turyzmu v Ukraini. K. : Vyshcha shkola, 2002. 195 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve120185

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.