РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОГО ТУРИЗМУ В РЕСПУБЛІЦІ БЕЛАРУСЬ

I. V. Gluhova

Анотація


У статті розглянуті методологічні основи управління виробничим
туризмом як фактором конкурентоспроможності організації, що
включають обґрунтування трактування поняття «виробничий туризм», класифікацію його учасників, їх цілей і видів туризму. Розглянуто тенденції та перспективи розвитку виробничого туризму в регіонах Республіки Білорусь.

Ключові слова


виробничий туризм; туристи; конкуренція; фактор конкурентоспроможності; промисловість; сільське господарство

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Александрова А. Ю. Международный туризм. М. : КноРус, 2016. 460 с.

Официальный сайт компании Майс Трэвэл Клаб. URL: http://mice.by (дата звернення: 04.02.2018).

Об утверждении Общегосударственного классификатора Республики Беларусь «Виды экономической деятельности»: постан. Гос-го ком-та по стандарт. Респуб. Беларусь от 5 дек. 2011 г. № 85 . Официальный сайт Национ. стат. ком-та Респуб. Беларусь. URL:http://www.mintrud.gov.by (дата звернення: 06.02.2018).

Экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. М. : Институт новой экономики, 2007. 1152 с.

Портер М. Конкуренция. М. : Издательский дом «Вильямс», 2010.592 с.

Регионы Республики Беларусь: стат. сб./ ред. кол.: И. В. Медведева и др. Минск : Нац. стат. ком-т Респуб. Беларусь, 2017. 292 с.

Топ 10. Промышленный туризм в Беларуси: пиво, трактора и мороженое. URL: http://planetabelarus.by (дата звернення: 10.02.2018).

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. URL: http://www.government.by (дата звернення: 10.02.2018).

REFERENCES :

Aleksandrova A. Yu. Mezhdunarodnуi turizm. M. : KnoRus, 2016. 460 s.

Ofytsyalnыi sait kompanyy Mais Trevel Klab. URL: http://mice.by (data zvernennia: 04.02.2018).

Ob utverzhdenii Obshchehosudarstvennoho klassifikatora Respubliki Belarus «Vidy ekonomycheskoi deiatelnosty»: postan.

Hos-ho kom-ta po standart. Respub. Belarus ot 5 dek. 2011 h. № 85. Ofytsyalnыi sait Natsyon. stat. kom-ta Respub. Belarus. URL:

http://www.mintrud.gov.by (data zvernennia: 06.02.2018).

Эkonomycheskyi slovar / pod red. A. N. Azrylyiana. M. : Іnstytut novoi эkonomyky, 2007. 1152 s.

Porter M. Konkurentsyia. M. : Yzdatelskyi dom «Viliams», 2010. 592 s.

Rehiony Respubliki Belarus: stat. sb./ red. kol.: Y. V. Medvedeva y dr. Minsk : Nats. stat. kom-t Respub. Belarus, 2017. 292 s.

Top 10. Promyshlennyi turizm v Belarusi: pyvo, traktora y morozhenoe. URL: http://planetabelarus.by (data zvernennia: 10.02.2018). 8. Prohramma sotsyalno-ekonomycheskoho razvytyia Respubliki Belarus na 2016–2020 hh. URL: http://www.government.by (data zvernennia: 10.02.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve120183

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.