СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ПЕРСОНАЛУ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

L. I. Beztelesna, N. M. Prokopchuk

Анотація


Відображено соціально-економічну доцільність застосування маркетингу персоналу на одному із підприємств лісового господарства.
Проаналізовано витрати та шляхи покриття потреби у персоналі за рахунок власних джерел. Побудований практичний механізм реалізації маркетингу персоналу, що включає налагодження мережевої взаємодії підприємства і навчальних закладів, формування картки індивідуального професійного розвитку працівника, побудову планів професійного зростання персоналу.

Ключові слова


персонал; маркетинг; підприємство; картка індивідуального професійного розвитку; мережева взаємодія; кадровий потенціал; кадровий резерв; планування

Повний текст:

PDF

Посилання


Управление персоналом организации : учебник / под ред. А. Я. Кибанова. М. : ИНФРА-М, 1997. 512 с.

Кармазін В. А., Пермінова О. О., Маркетинг персоналу як фактор реалізації кадрової стратегії підприємства. URL:

http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_20(1)_ekon/stat_20_1/25.pdf (дата звернення: 01.11.2018).

Колпаков В. М. Маркетинг персоналу : навч. посіб. К. : МАУП, 2006. 408 с.

Бугалтерська звітність ДП «Березнівський лісгосп» за 2014- 2016 рр.

Статистична звітність ДП «Березнівський лісгосп» за 2014-2016 рр.

Головко А. С. Теоретико-методичний зміст категорій «трудовий потенціал», «кадровий потенціал» та «трудові ресурси». Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 3. Т. 2.

Гринкевич С. С., Гураль Н. Р. Дослідження взаємозв’язку трудового та кадрового потенціалів. Економічний форум. 2011. № 3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2011_3/54.pdf (дата звернення: 01.11.2018).

REFERENCES:

Upravlenye personalom orhanyzatsyy : uchebnyk / pod red. A. Ya. Kybanova. M. : YNFRA-M, 1997. 512 s.

Karmazin V. A., Perminova O. O., Marketynh personalu yak faktor realizatsii kadrovoi stratehii pidpryiemstva. URL:

http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_20(1)_ekon/stat_20_1/25.pdf (data zvernennia: 01.11.2018).

Kolpakov V. M. Marketynh personalu : navch. posib. K. : MAUP, 2006. 408 s.

Buhalterska zvitnist DP «Bereznivskyi lishosp» za 2014-2016 rr.

Statystychna zvitnist DP «Bereznivskyi lishosp» za 2014-2016 rr.

Holovko A. S. Teoretyko-metodychnyi zmist katehorii «trudovyi potentsial», «kadrovyi potentsial» ta «trudovi resursy». Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2010. № 3. T. 2.

Hrynkevych S. S., Hural N. R. Doslidzhennia vzaiemozviazku trudovoho ta kadrovoho potentsialiv. Ekonomichnyi forum. 2011. № 3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2011_3/54.pdf (data zvernennia: 01.11.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201827

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.