МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СИСТЕМІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ

A. V. Antonov, N. B. Savina

Анотація


У статті розглянуто фактичну структуру організаційноекономічного механізму збереження природного капіталу. Узагальнено підходи щодо механізму міжнародного державного відшкодування збереження лісових екосистем за Кіотським протоколом, основні переваги та недоліки такого механізму для України. Здійснено попереднє економічне обґрунтування запропонованого у роботі відшкодування.

Ключові слова


природний капітал; економіка; організація; механізм; природного капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова А. Ю. Экономика и организация заповедников и национальных парков. М. : Турист, 1991. 112 с.

Аболин Р. И. Опыт эпигенологической классификации болот. Болотоведение. 1914. Вып. 3. С. 1–55. 3. Моткин Г. А. Страхование риска нарушения устойчивости средообразующих функций экосистем. Материалы ІІІ международной научнопрактической конференции «Эколого-экономический механизм сохранения биоразнообразия особо охраняемых природных территорий» (Беловежская пуща). Каменюки, 2008. С. 26–28.

James A. N., Green M. J. B. and Paine J. Financial indicators and targets for protected areas. Background paper for GBF6: Dialogue on Biodiversity Indicators and Targets. Unpublished draft for discussion only. 1997.

Р. 55.

Dixon J., Pagiola S. Local Costs, Global Benefits: Valuing Biodiversity in Developing Countries. Environmental Department. The World Bank, 2000. Р. 13.

Brink B. I. E. 2000. Biodiversity Indicators for the OECD Environmental Outlook and Strategy: a feasibility study. RIVN report, Bilthoven, The Netherlands. 52 p.

Butler R. W. 1991. Tourism, Environment, and Sustainable Development. Environmental Conservation, 18/3. Р. 201–208.

Статистичний щорічник України за 2014 р. / за ред. О. Г. Осауленка. Київ : Видавництво «Консультант», 2015 р. С. 522.

Сторони Кіотського протоколу затвердили другий період угоди. URL: http://www.ecolive.com.ua/content/blogs/storoni-kiotskogo-protokolu-zatverdili-drugiyperiod-ugodi (дата звернення: 10.10.2018).

Проскуряков О. Нову угоду на заміну Кіотського протоколу підпишуть у 2015 році. URL: http://uaenergy.org/post/32004 (дата звернення: 10.10.2018). 11. Кіотський протокол діятиме до 2020 р. URL: http://ipress.ua/news/ kiotskyy_protokol_diyatyme_do_2020_roku_12611.html (дата звернення:

10.2018).

REFERENCES:

Aleksandrova A. Yu. Еkonomіka y orhanіzatsyia zapovednіkov і natsyonalnуkh parkov. M. : Turіst, 1991. 12 s.

Abolіn R. Y. Opуt еpіhenolohycheskoi klassіfіkatsyі bolot. Bolotovedenііe. 1914. Vуp. 3. S. 1–55.

Motkіn H. A. Strakhovanіe rіska narushenіia ustoichyvosty sredoobrazuiushchykh funktsyi еkosystem. Materіalу III mezhdunarodnoi nauchnopraktycheskoi konferentsyі “Еkoloho-еkonomіcheskyi mekhanіzm

sokhranenіia bіoraznoobrazіia osobo okhraniaіemуkh prіrodnуkh terrіtoryi” (Belovezhskaia pushcha). Kameniuky, 2008. S. 26–28.

James A. N., Green M. J. B. and Paine J. Financial indicators and targets for protected areas. Background paper for GBF6: Dialogue on Biodiversity Indicators and Targets. Unpublished draft for discussion only. 1997. R. 55.

Dixon J., Pagiola S. Local Costs, Global Benefits: Valuing Biodiversity in Developing Countries. Environmental Department. The World Bank, 2000. R. 13.

Brink B. I. E. 2000. Biodiversity Indicators for the OECD Environmental Outlook and Strategy: a feasibility study. RIVN report, Bilthoven, The Netherlands. 52 p.

Butler R. W. 1991. Tourism, Environment, and Sustainable Development. Environmental Conservation, 18/3. R. 201–208.

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2014 r. / za red. O. H. Osaulenka. Kyiv : Vydavnytstvo "Konsultant", 2015 r. S. 522.

Storony Kiotskoho protokolu zatverdyly druhyi period uhody. URL: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/storoni-kiotskogo-protokoluzatverdili-drugiy-period-ugodi (data zvernennia: 10.10.2018).

Proskuriakov O. Novu uhodu na zaminu Kiotskoho protokolu pidpyshut u 2015 rotsi. URL:

http://ua-energy.org/post/32004 (data zvernennia: 10.10.2018).

Kiotskyi protokol diiatyme do 2020 r. URL: http://ipress.ua /news/kiotskyy_protokol_diyatyme_do_2020_roku_12611.html (data zvernennia: 10.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201826

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.