ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

V. A. Stukalenko, M. I. Bashynska, M. K. Svorska, A. Y. Kabanova

Анотація


У статті досліджено сучасні теоретичні підходи до визначення поняття «податкова політика». З’ясовано сутність і роль податкової політики в сучасних умовах та розглянуто податкову політику як засіб впливу на розвиток держави. Проаналізовано структуру доходів державного бюджету України з 2014 року по 2017 рік і визначено основні тенденції у формуванні доходів бюджету. Зазначено, що сьогодні серед науковців та практиків немає єдиного бачення
ролі у формуванні доходів та видатків Державного бюджету України за допомогою податкової політики, що суттєво ускладнює розробку дієвих  механізмів формування доходів Державного бюджету України. Наукова невизначеність поняття «податкова політика» ускладнює виконання державою своїх завдань, функцій, регулювання соціально-економічного розвитку суспільства та створення оптимальних умов для розвитку ефективного економічного середовища.

Ключові слова


податкова політика; Державний бюджет; доходи; податкові надходження

Повний текст:

PDF

Посилання


Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24549/1/Теоретикоорганізаційні%20домінанти.pdf (дата звернення: 10.10.2018).

Загородній О. М., Петришина О. В. Теоретичні аспекти поняття «податкова політика» та принципи її ефективного впровадження. URL: http://intkonf.org/zagorodniy-om-petrishina-ov-teoretichni-aspektiponyattya-podatkova-politika-ta-printsipi-yiyi-efektivnogo-vprovadzhennya

(дата звернення: 10.10.2018).

Податкова система України : підручник / Федосов В. М. та ін. URL: https: // http://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_schools/spf/spf_praci/spf_prazi/podsysukr (дата звернення: 10.10.2018).

Веремчук Д. В. Трансформація податкової політики України в умовах інтеграційних процесів. URL: http://uabs.edu.ua/images/stories/sc_autoref/2012/2012_03_ken.pdf (дата

звернення: 10.10.2018).

Веремчук Д. В. Сутність податкової політики та її роль у державному регулюванні економіки. URL: // http: //essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/54389/5/Veremchuk_Sutnist.pd

f (дата звернення: 10.10.2018).

Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій. URL: https://pns.hneu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=61100 (дата звернення: 10.10.2018).

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23.03.2000 р. № 1602-ІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14 (дата звернення: 10.10.2018).

Держбюджет-2017 виконано за доходами на 100%. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/474484.html (дата звернення: 10.10.2018).

Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : НІСД, 2003. 368 с. URL: http:// politics.ellib.org.ua/pages-4011.html (дата звернення: 10.10.2018).

Доходи бюджету. URL: http://cost.ua/budget/revenue/ (дата звернення: 10.10.2018).

REFERENCES :

Krysovatyi A. I. Teoretyko-orhanizatsiini dominanty ta praktyka realizatsii podatkovoi polityky v Ukraini. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/ bitstream/316497/24549/1/Teoretyko-orhanizatsiini%20dominanty.pdf (data zvernennia: 10.10.2018).

Zahorodnii O. M., Petryshyna O. V. Teoretychni aspekty poniattia «podatkova polityka» ta pryntsypy yii efektyvnoho vprovadzhennia. URL: http://intkonf.org/zagorodniy-om-petrishina-ovteoretichni-aspekti-ponyattya-podatkova-politika-ta-printsipi-yiyi-efektivnogo vprovadzhennya (data zvernennia: 10.10.2018).

Podatkova systema Ukrainy : pidruchnyk / Fedosov V. M. ta in. URL: https: // http://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_schools/spf/spf_praci/spf_pra zi/podsysukr (data zvernennia: 10.10.2018).

Veremchuk D. V. Transformatsiia podatkovoi polityky Ukrainy v umovakh intehratsiinykh

protsesiv. URL: http://uabs.edu.ua/images/stories/sc_autoref/2012/2012_03_ken.pdf (data

zvernennia: 10.10.2018).

Veremchuk D. V. Sutnist podatkovoi polityky ta yii rol u derzhavnomu rehuliuvanni ekonomiky. URL: // http: //essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/54389/5/Veremchuk_Sutnist.pd

f (data zvernennia: 10.10.2018).

Podatkova polityka: teoriia, metodolohiia, instrumentarii. URL: https://pns.hneu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=61100 (data zvernennia: 10.10.2018).

Pro derzhavne prohnozuvannia ta rozroblennia prohram ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 23.03.2000 r. № 1602-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14 (data zvernennia: 10.10.2018).

Derzhbiudzhet-2017 vykonano za dokhodamy na 100%. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/474484.html (data zvernennia: 10.10.2018).

Zhalilo Ya. A. Ekonomichna stratehiia derzhavy: teoriia, metodolohiia, praktyka : monohrafiia. Kyiv : NISD, 2003. 368 s. URL: http:// politics.ellib.org.ua/pages-4011.html (data zvernennia: 10.10.2018).

Dokhody biudzhetu. URL: http://cost.ua/budget/revenue/ (data zvernennia : 10.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201824

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.