УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Slobodіanіuk, M. S. Yakobchuk, N. S. Kovtunova

Анотація


Досліджено теоретичні питання управління активами підприємства. Проаналізовано наявність власних оборотних коштів підприємства. Розглянуто дебіторську та кредиторську заборгованість на підприємстві.

Ключові слова


оборотні активи; підприємство; оборотний капітал; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість

Повний текст:

PDF

Посилання


Нагорний Є. О. Система управління активами як релевантний чинник ефективного розвитку підприємства. Економічні науки. Економіка та менеджмент. 2014. Вип. 11. С. 223–233. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2014_11_25 (дата звернення: 10.10.2018).

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2010. 304 с.

Фінанси підприємств : навч. посіб. / Квач Я. П. та ін. ; за ред. О. С. Редькіна; М-во фінансів України, Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. Одеса : СМИЛ, 2008. 254 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 10.10.2018).

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 10.10.2018).

Фінансова звітність ПП «ПЛАЗА керамика» за 2013–2017 роки.

Облікова політика підприємства : навч. посіб. / Верига Ю. А. та ін. К. : Центр учбової літератури, 2015. 312 с.

Показники фінансової стійкості підприємства. URL: http://lubbook.org/book_281_glava_56_Tema_12.2._Absoljutn%D1%96_ta_v%D1%9

d.html (дата звернення: 10.10.2018).

Васільєва Л. М., Трайно О. В. Організація обліку дебіторської заборгованості та шляхи її удосконалення. Молодий вчений. 2017. № 10 (50). С. 820–823.

Кірейцев Г. Г. Фінансова звітність підприємств та її аналіз. К. : ЦУЛ, 2002. 452 с.

Лищенко О. Г., Бескота Г. М. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством. Держава і регіони. 2009. № 1. С. 114–117.

Кияшко О. М. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.09. Київ, 2011. 21 с.

Томчук О. Ф. Аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Економічні науки. 2016. Т. 18, № 2. С. 160–164. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2016_18_2_33 (дата звернення: 10.10.2018).

REFERENCES :

Nahornyi Ye. O. Systema upravlinnia aktyvamy yak relevantnyi chynnyk efektyvnoho rozvytku pidpryiemstva. Ekonomichni nauky. Ekonomika ta menedzhment. 2014. Vyp. 11. S. 223–233. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2014_11_25 (data zvernennia: 10.10.2018).

Hrynchutskyi V. I., Karapetian E. T., Pohrishchuk B. V. Ekonomika pidpryiemstva : navch. posib. K. : Tsentr uchbovoi literatury, 2010. 304 s.

Finansy pidpryiemstv : navch. posib. / Kvach Ya. P. ta in. ; za red. O. S. Redkina; M-vo finansiv Ukrainy, Ukr. derzh. un-t fin. ta mizhnar. torhivli. Odesa : SMYL, 2008. 254 s.

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini : Zakon Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (data zvernennia:

10.2018).

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti» : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (data zvernennia: 10.10.2018).

Finansova zvitnist PP «PLAZA keramika» za 2013–2017 roky.

Oblikova polityka pidpryiemstva : navch. posib. / Veryha Yu. A. ta in. K. : Tsentr uchbovoi literatury, 2015. 312 s.

Pokaznyky finansovoi stiikosti pidpryiemstva. URL: http://lubbook.org/book_281_glava_56_Tema_12.2._Absoljutn%D1%96_ta_v%

D1%96d.html (data zvernennia: 10.10.2018).

Vasilieva L. M., Traino O. V. Orhanizatsiia obliku debitorskoi zaborhovanosti ta shliakhy yii udoskonalennia. Molodyi vchenyi. 2017. № 10 (50). S. 820–823.

Kireitsev H. H. Finansova zvitnist pidpryiemstv ta yii analiz. K. : TsUL, 2002. 452 s.

Lyshchenko O. H., Beskota H. M. Analiz debitorskoi zaborhovanosti v systemi upravlinnia pidpryiemstvom. Derzhava i rehiony. 2009. № 1. S. 114–117.

Kyiashko O. M. Oblik ta analiz debitorskoi zaborhovanosti v systemi upravlinnia pidpryiemstvom : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk : 08.00.09. Kyiv, 2011. 21 s.

Tomchuk O. F. Analitychne zabezpechennia upravlinnia kredytorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstva. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho. Ekonomichni nauky. 2016. T. 18, № 2. S.

–164. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2016_18_2_33 (data zvernennia: 10.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201823

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.