ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ ДО ЗМІНИ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ

L. D. Bachyshyna

Анотація


Виконано аналіз динаміки стану ґрунтів України. Встановлено, що розораність земель є найвищою у світі, що порушує екологічну стійкість агроландшафтів і негативно впливає на зерновиробництво. Незадовільний стан ґрунтів та зміни клімату потребують трансформації зерновиробництва. Інструментами забезпечення адаптації зерновиробництва до нових природно-кліматичних умов є впровадження екологічних технологій обробітку землі та захисту посівів, нових сортів зерна, надійне прогнозування основних показників  зернової галузі.

Ключові слова


зміна клімату; трансформація зерновиробництва; ґрунти; родючість; деградація; органічне землеробство

Повний текст:

PDF

Посилання


Грабинський І. М. Сучасні економічні системи : навчальний посібник. Львів : Інтереко, 1997. 176 с.

Булигін С. Ю., Барвінський А. В., Ачасова А. О. Оцінка і прогноз якості земель : навчальний посібник. Харків : Харківський національний аграрний університет, 2006. 262 с.

Крупеников И. А. Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения : монография. Кишинэу : Pontos, 2008. 288 с.

Наказ КМ України «Про стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення :09.10.2018).

Загвойська Л. Д., Шведюк Ю. В. Оцінювання еколого-економічної ефективності заходів з лісовідновлення. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.1. С. 123–130.

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення : 09.10.2018).

URL: http://agravery.com/uk/posts/show/zoloti-bobi-comu-roste-virobnictvo-gorohu-nutu-ta-socevici (дата звернення : 09.10.2018).

REFERENCES :

Hrabynskyi I. M. Suchasni ekonomichni systemy : navchalnyi posibnyk. Lviv : Intereko, 1997. 176 s.

Bulyhin S. Yu., Barvinskyi A. V., Achasova A. O. Otsinka i prohnoz yakosti zemel : navchalnyi posibnyk. Kharkiv : Kharkivskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet, 2006. 262 s.

Krupenіkov Y. A. Chernozemу. Voznіknovenііe, sovershenstvo, trahedіia dehradatsyі, putі okhrany і vozrozhdenіia : monohrafіia. Kyshynеu : Pontos, 2008. 288 s.

Nakaz KM Ukrainy «Pro stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina – 2020». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (data zvernennia : 09.10.2018).

Zahvoiska L. D., Shvediuk Yu. V. Otsiniuvannia ekoloho-ekonomichnoi efektyvnosti zakhodiv z lisovidnovlennia. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2015.

Vyp. 25.1. S. 123–130.

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia : 09.10.2018).

URL: http://agravery.com/uk/posts/show/zoloti-bobi-comu-roste-virobnictvo-gorohu-nutu-ta-socevici (data zvernennia : 09.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201821

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.