СИСТЕМА НАССР ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ПРОСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ

O. V. Popko

Анотація


Обґрунтовано необхідність та пріоритетні напрямки запровадження
міжнародної системи управління якістю й безпечністю харчовою
продукції НАССР як дієвого механізму підвищення конкурентоспроможності та просування вітчизняної харчової продукції на міжнародні ринки збуту. Розглянуто історію створення системи НАССР. Окреслено переваги від запровадження в практику вітчизняних операторів ринку базових принципів системи НАССР.

Ключові слова


НАССР; система аналізу ризиків і критичних точок контролю; виробництво продуктів харчування; потенційні ризики; базові принципи HACCP

Повний текст:

PDF

Посилання


Вінокуров Я. В Україні почали діяти нові правила контролю за якістю харчових продуктів / HROMADSKE: сайт Громадське ТБ. URL:

https://hromadske.ua/posts/v-ukraini-pochaly-diiaty-novi-pravyla-kontroliuza-iakistiu-kharchovykh-produktiv (дата звернення: 06.10.2018).

Вимоги європейських торгових мереж до національної сільськогосподарської та харчової продукції, що імпортуються в ЄС. URL: http://cci.dp.ua/tl_files/data/study/FER(pdf)/Vimogi%20jevropejskix%20torgovix%20merezh%20do%20nacionalnoji%20silskogospodarskoji%20ta%20xarchovoji%20produkciji, %20scho%20importujetsja%20v%20JeS.pdf (дата звернення: 06.10.2018).

Головні положення розробки і впровадження системи HACCP. URL: http://market.avianua.com/?p=4100#error_haccp (дата звернення: 06.10.2018).

Державна служба України з питань безпечності харчової продукції та захисту прав споживачів: URL: http://www.consumer.gov.ua/.

Консультаційно-методичний центр по сертифікації в системах ISO: URL: http://iso.kiev.ua/ (дата звернення: 06.10.2018).

Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин : Закон України від 18.05.2017 р. № 2042-VIII / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19 (дата звернення: 06.10.2018).

HACCP. Questions & Answers / International HACCP Alliance. URL: http://www.haccpalliance.org/sub/qanda.html (дата звернення: 06.10.2018).

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР / ВР України. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/771/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 06.10.2018).

Про безпечність та якість харчових продуктів / НВП Поінт. URL: http://nvppoint.com/uk/pro-bezpechnist-ta-yakist-harchovihproduktiv/ (дата звернення: 06.10.2018).

REFERENCES :

Vinokurov Ya. V Ukraini pochaly diiaty novi pravyla kontroliu za yakistiu kharchovykh produktiv / HROMADSKE: sait Hromadske TB. URL: https://hromadske.ua/posts/v-ukraini-pochaly-diiaty-novi-pravyla-kontroliuza-iakistiu-kharchovykh-produktiv (data zvernennia: 06.10.2018).

Vymohy yevropeiskykh torhovykh merezh do natsionalnoi silskohospodarskoi ta kharchovoi produktsii, shcho importuiutsia v YeS. URL: http://cci.dp.ua/tl_files/data/study/FER(pdf)/Vimogi%20jevropejskix%20torgovix%20merezh%20do%20nacionalnoji%20silskogospodarskoji%20ta

%20xarchovoji%20produkciji,%20scho%20importujetsja%20v%20JeS.pdf (data zvernennia: 06.10.2018).

Holovni polozhennia rozrobky i vprovadzhennia systemy HACCP. URL: http://market.avianua.com/?p=4100#error_haccp (data zvernennia: 06.10.2018).

Derzhavna sluzhba Ukrainy z pytan bezpechnosti kharchovoi produktsii ta zakhystu prav spozhyvachiv: URL: http://www.consumer.gov.ua/

Konsultatsiino-metodychnyi tsentr po sertyfikatsii v systemakh ISO: URL: http://iso.kiev.ua/ (data zvernennia: 06.10.2018).

Pro derzhavnyi kontrol za dotrymanniam zakonodavstva pro kharchovi produkty, kormy, pobichni produkty tvarynnoho pokhodzhennia,zdorovia ta blahopoluchchia tvaryn : Zakon Ukrainy vid 18.05.2017 r. № 2042-VIII / VR Ukrainy. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19 (data zvernennia: 06.10.2018).

HACCP. Questions & Answers / International HACCP Alliance. URL: http://www.haccpalliance.org/sub/qanda.html (data zvernennia: 06.10.2018).

Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do bezpechnosti ta yakosti kharchovykh produktiv : Zakon Ukrainy vid 23.12.1997 r. № 771/97-VR / VR Ukrainy. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/771/97-%D0%B2%D1%80 (data zvernennia: 06.10.2018).

Pro bezpechnist ta yakist kharchovykh produktiv / NVP Point. URL: http://nvppoint.com/uk/probezpechnist-ta-yakist-harchovih-produktiv/ (data zvernennia: 06.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201820

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.