ПРОБЛЕМИ, НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ

О. М. Kuzmak, О. І. Kuzmak

Анотація


В статті досліджено сутність туристичних послуг та їх особливості.
Визначено критерії оцінки якості туристичних послуг. Обґрунтовано можливість застосування моделі розривів між очікуваннями споживачів та сприйняттям рівня послуг. Доведено, що дослідження суперечностей, які зумовлюють незадоволення споживачів, сприятимуть прийняттю ефективних управлінських рішень щодо підвищення якості послуг. Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення якості туристичних послуг та зниження ресурсоємності, задля чого необхідними є впровадження (інтеграція) процесів менеджменту якості в стратегічний менеджмент підприємства з обов’язковим залученням усіх працівників підприємства та їх підтримки.

Ключові слова


управління; якість; туристична послуга; якість туристичних послуг; очікування споживача; задоволеність споживача

Повний текст:

PDF

Посилання


Котлеp Ф. Оcновы мapкетингa. Кpaткий курс. М., 2007. 656 c.

Aндpушкiв Б. М. Економiчнa тa мaйновa безпекa пiдпpиємcтвa i пiдпpиємництвa. Aнтиpейдеpcтво. Теpнопiль : Теpно-гpaф, 2008. 424 c.

Руденко Л. Л. Сервисная деятельность. М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. 208 с.

Parasuraman A. A., Valarie A. Zeithaml, Leonard L. Berry. Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research.

Journal of Marketing. 1985. Vol. 49 (4). P. 41–50.

Шимко I. A. Aлгоpитм пpийняття упpaвлiнcьких piшень в умовaх pизику (невизнaченоcтi). Упpaвлiння pозвитком. 2011. № 20. C. 149–151.

Никифоров А. Д., Схиртладзе А. Г. Управление качеством. М. : Студент, 2011. 717 с.

Василькевич Л. О., Кузьмак О. І. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності діяльності туристичних підприємств на основі дослідження моделей поведінки споживачів : монографія. Тернопіль : Терно-граф, 2014. 207 с.

Kotler F. Ocnovy marketinha. Kratkiy kurs. M., 2007. 656 s.

Andrushkiv B. M. Ekonomichna ta mainova bezpeka pidpryiemstva i pidpryiemnytstva. Antyreiderctvo. Tepnopil : Terno-hraf, 2008 [in Ukrainian]. 424 c.

Rudenko L. L. Servysnaia deiatelnost. M. : Izdatelsko-torhovaia korporatsyia «Dashkov y K», 2012. 208 s.

Parasuraman A. A., Valarie A. Zeithaml, Leonard L. Berry. Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing. 1985. Vol. 49 (4). P. 41–50.

Shymko I. A. Alhorytm pryiniattia upravlinckykh rishen v umovakh ryzyku (nevyznachenocti). Upravlinnia rozvytkom. 2011. № 20 [in Ukrainian].

Nikiforov A. D., Skhirtladze A. H. Upravlenye kachestvom. M. : Student, 2011. 717 s.

Vasylkevych L. O., Kuzmak O. I. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti turystychnykh pidpryiemstv

na osnovi doslidzhennia modelei povedinky spozhyvachiv : monohrafiia. Ternopil : Terno-hraf, 2014 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve120182

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.