ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ»: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ВИМІР

T. O. Rovenets

Анотація


У статті проведено ретроспективний аналіз ідентифікації поняття «соціальні витрати», на основі якого визначено сучасний підхід до його розуміння.

Ключові слова


соціальні витрати; вартість робочої сили; витрати на відтворення робочої сили; оплата праці; заробітна плата; соціальні виплати

Повний текст:

PDF

Посилання


Мочерний С. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. К. : Видавничий центр «Академія», 1998. 464 с.

Смитт А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М. : Прогресс, 1978. – 494 с.

Рикардо Д. Сочинения. Т. 1. М., 1955. 468 с.

Базилевич В. Д. Історія економічних учень : підручник. У 2 ч. 2-е вид., випр. К. : Знання, 2005. Ч. 1. 567 с.

Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. М. : Изд-во «Контроллинг», 1992. – 137 с.

Кларк Дж. Б. Распредиление богатства. М. : Соцэкгиз, 1934. 225 с.

Пацула О. Соціальні витрати підприємства та їхня класифікація. Вісник КНТЕУ. 2006. № 3.

Макконел К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и політика : в 2-х томах. Пер. с англ. М. : Республика, 1992. Т. 1, 399 с. Т. 2, 400 с.

Савченко В. А. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2002. 351 с.

REFERENCES :

Mochernyi S. V. Osnovy ekonomichnoi teorii : navch. posib. K. : Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 1998. 464 s.

Smіtt A. Іssledovanye o pryrode y prіchynakh bоhatstva narodov. M. : Prohress, 1978. – 494 s.

Rіkardo D. Sochіnenіia. T. 1. M., 1955. 468 s.

Bazylevych V. D. Istoriia ekonomichnykh uchen : pidruchnyk. U 2 ch. 2-e vyd., vypr. K. : Znannia, 2005. Ch. 1. 567 s.

Teilor F. Prіntsіpу nauchnoho menedzhmenta. M. : Іzd-vo «Kontrollіnh», 1992. – 137 s.

Klark Dzh. B. Raspredylenye bohatstva. M. : Sotsэkhyz, 1934. 225 s.

Patsula O. Sotsialni vytraty pidpryiemstva ta yikhnia klasyfikatsiia. Visnyk KNTEU. 2006. № 3.

Makkonel K., Briu S. Еkonomіks: prіntsypу, problemу і politіka : v 2-kh tomakh. Per. s anhl. M. : Respublіka, 1992. T. 1, 399 s. T. 2, 400 s.

Savchenko V. A. Upravlinnia rozvytkom personalu : navch. posib. K. : KNEU, 2002. 351 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201819

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.