МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

L. V. Melnyk

Анотація


У статті досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств.
Систематизовано методи оцінки ресурсного потенціалу. Охарактеризовано етапи оцінки ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері. Запропоновано систему показників оцінки ресурсного потенціалу іпотечного кредитування аграрної сфери. Визначено наслідки використання запропонованої методики.

Ключові слова


іпотечне кредитування; ресурсний потенціал; методи оцінки ресурсного потенціалу; показники оцінки ресурсного потенціалу

Повний текст:

PDF

Посилання


Бугара А. Н. Теоретические подходы к оценке ресурсного потенциала в сельскохозяйственных предприятиях. Международный научнопрактический журнал «Агропродовольственная экономика». URL: http://apej.ru/article/02-10-2017 (дата звернення : 01.10.2018).

Зав’ялова З. М., Выголова И. Н. Методические подходы к оценке ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий. Интеллект. Инновации. Инвестиции. № 3. 2011. С. 103–106.

Иванов М. А. Методы оценки ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий. Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. № 1. 2015. С. 22–23.

Кожевникова И. В. Региональные приоритеты формирования и использования производственного потенциала в сельском хозяйстве. Вестник Сев-КавГТУ. Экономика. № 1. 2004. С. 175–181.

Эльдиев М. Д., Эльдиева Т. М., Эпов И. О. Ресурсный потенциал как важный фактор сбалансированного развития

сельских территорий. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. № 2(192). 2014. С. 48–56.

Федоров М. Н., Волков А. Б. Ресурсный потенциал сельскохозяйственной организации как система. Научный

журнал «Евразийский союз учёных». Экономические науки. № 24. 2016. URL: http://euroasia-science.ru/ekonomicheskie-nauki/resursnyj-potencialselskoxozyajstvennoj-organizacii-kak-sistema/ (дата звернення : 08.10.2018).

REFERENCES :

Buhara A. N. Teoretycheskye podkhodы k otsenke resursnoho potentsyala v selskokhoziaistvennуkh predpryiatyiakh. Mezhdunarodnуi nauchnopraktycheskіi zhurnal «Ahroprodovolstvennaia еkonomyka». URL: http://apej.ru/article/02-10-2017 (data zvernennia : 01.10.2018).

Zavialova Z. M., Vуholova Y. N. Metodіcheskye podkhodу k otsenke resursnoho potentsyala selskokhoziaistvennуkh predprіiatіi. Іntellekt. Іnnovatsyі. Іnvesty-tsyі. № 3. 2011. S. 103–106.

Yvanov M. A. Metodы otsenky resursnoho potentsyala selskokhoziaistvennыkh predpryiatyi. Vestnіk Kurskoi hosudarstvennoi selskokhoziaistvennoi akademіі. № 1. 2015. S. 22–23.

Kozhevnіkova Y. V. Rehіonalnуe prіorіtetу formіrovanyia і іspolzovanіia proіzvodstvennoho potentsyala v selskom khoziaistve. Vestnіk Sev-KavHTU. Еkonomyka». № 1. 2004. S. 175–181.

Еldyev M. D., Еldyeva T. M., Еpov Y. O. Resursnуi potentsyal kak vazhnуi faktor sbalansіrovannoho razvіtіia selskіkh

terrіtorіi. Nauchno-tekhnіcheskye vedomostі SPbHPU. Еkonomіcheskіe naukі. № 2(192). 2014. S. 48–56.

Fedorov M. N., Volkov A. B. Resursnуi potentsyal selskokhoziaistvennoi orhanуzatsyу kak sіstema. Nauchnуi zhurnal

«Evrazіiskyi soiuz uchеnуkh». Еkonomіcheskіe naukі. № 24. 2016. URL: http://euroasia-science.ru/ekonomicheskie-nauki/resursnyj-potencialselskoxozyajstvennoj-organizacii-kak-sistema/ (data zvernennia : 08.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201817

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.