ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

О. O. Oliinyk

Анотація


В статті досліджено складові та показники внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Проаналізовано підходи  до відображення в корпоративних документах соціально відповідальних принципів взаємодії з працівниками та реалізацію основних функцій управління персоналом. Розкрито сучасні інструменти комунікації керівництва з працівниками в провідних компаніях України.

Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність; діалог; взаємодія; персонал; управління персоналом

Повний текст:

PDF

Посилання


Грішнова О. А., Міщук Г. Ю., Олійник О. О. Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків : монографія. Рівне : НУВГП, 2014. 216 с.

Звіт з корпоративної соціальної відповідальності Інвестиційної групи VOLWEST GROUP за 2016 рік / ІГ VOLWEST GROUP.

URL: http://volwestgroup.com/wpontent/uploads/2017/04/Zvit_KSV_2016_pdf.pdf (дата звернення : 05.10.2018).

Звіт про сталий розвиток корпорації «ОБОЛОНЬ» за 2014 рік. / Корпорація «ОБОЛОНЬ». URL: http://obolon.ua

/ua/corporate-responsibility/socialreporting (дата звернення : 05.10.2018).

Нефінансовий звіт за 2016 ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» / ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ». URL: http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/sustainable_development/non_financial_reporting/52979-nefnansoviyi_zvt_naek_energoatom_za__rk/ (дата звернення : 05.10.2018).

Звіт з корпоративної соціальної відповідальності 1+1 медіа / Медіа група 1+1. URL: https://media.1plus1.ua/storage/CSRreport-2016-1516269221384.pdf (дата звернення : 05.10.2018).

Соціальний звіт компанії «Нова пошта» за 2015 рік / Соціально відповідальний бізнес. URL: http://svb.ua/sites/default/files/social_report_0.pdf (дата звернення : 05.10.2018).

Лагута Я. М. Внутрішня корпоративна соціальна відповідальність підприємств: основні теоретичні та практичні аспекти. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електонний науково-практичний журнал. 2017. № 3 (08). С. 153–157.

Социальная ответственность: кадры решают все / Центр «Розвиток КСВ» URL: http://csr-ukraine.org/wpcontent/uploads/2014/04/Guide_1.pdf (дата звернення : 05.10.2018).

Звіт зі сталого розвитку за 2016 рік Агропромхолдингу АСТАРТА-КИЇВ / Агропромхолдинг АСТАРТА-КИЇВ. URL:

http://www.astartaholding.com/modules/pages/upload/file/2017/astarta_zvit_web.pdf (дата звернення : 05.10.2018).

Кадрова політика ПАТ «Миронівський хлібопродукт» / Агропромхолдинг ПАТ «Миронівський хлібопродукт». URL: https://www.mhp.com.ua/library/file/kadrovaja-ukr.PDF (дата звернення : 05.10.2018).

План взаємодії із зацікавленими сторонами ПАТ «Миронівський хлібопродукт» / ПАТ «Миронівський хлібопродукт».

URL: https://www.mhp.com.ua/uk/responsibility/communication/planvzajemodii-iz-zatsikavlenimi-storonami (дата звернення : 05.10.2018).

Звіт про діяльність компанії EY в Україні в галузі сталого розвитку за 2015–2016 роки «Удосконалюючи бізнес, змінюємо світ на краще» / Компанія EY в Україні. URL: https://www.ey.com/ua/uk/about-us/corporateresponsibility/ey-ukraine-sustainability-report-2015-2016#section5 (дата звернення : 05.10.2018).

REFERENCES :

Hrishnova O. A., Mishchuk H. Yu., Oliinyk O. O. Sotsialna vidpovidalnist u trudovykh vidnosynakh: teoriia, praktyka, rehuliuvannia ryzykiv : monohrafiia. Rivne : NUVHP, 2014. 216 s.

Zvit z korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti Investytsiinoi hrupy VOLWEST GROUP za 2016 rik / IH VOLWEST GROUP. URL:

http://volwestgroup.com/wp-ontent/uploads/2017/04/Zvit_KSV_2016_pdf.pdf (data zvernennia : 05.10.2018).

Zvit pro stalyi rozvytok korporatsii «OBOLON» za 2014 rik. / Korporatsiia «OBOLON» / Sotsialna zvitnist. URL:

http://obolon.ua/ua/corporate-responsibility/social-reporting (data zvernennia : 05.10.2018).

Nefinansovyi zvit za 2016 DP «NAEK «ENERHOATOM» / DP «NAEK «ENERHOATOM». URL: http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/sustainable_development/non_financial_reporting/52979-nefnansoviyi_zvt_naek_energoatom_za__rk/ (data

zvernennia : 05.10.2018).

Zvit z korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti 1+1 media / Media hrupa 1+1. URL: https://media.1plus1.ua/storage/CSR-report-2016-1516269221384.pdf (data zvernennia : 05.10.2018).

Sotsialnyi zvit kompanii «Nova poshta» za 2015 rik / Sotsialno vidpovidalnyi biznes. URL:http://svb.ua/sites/default/files/social_report_0.pdf (data zvernennia :05.10.2018).

Lahuta Ya. M. Vnutrishnia korporatyvna sotsialna vidpovidalnist pidpryiemstv: osnovni teoretychni ta praktychni aspekty. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. Elektonnyi naukovo-praktychnyi zhurnal. 2017. № 3 (08). S. 153–157.

Sotsyalnaia otvetstvennost: kadrы reshaiut vse / Tsentr «Rozvytok KSV» URL: http://csr-ukraine.org/wpcontent/uploads/2014/04/Guide_1.pdf (data zvernennia : 05.10.2018).

Zvit zi staloho rozvytku za 2016 rik Ahropromkholdynhu ASTARTA-KYIV /Ahropromkholdynh ASTARTA-KYIV. URL:

http://www.astartaholding.com/modules/pages/upload/file/2017/astarta_zvit_web.pdf (data zvernennia : 05.10.2018).

Kadrova polityka PAT «Myronivskyi khliboprodukt» / Ahropromkholdynh PAT «Myronivskyi khliboprodukt». URL: https://www.mhp.com.ua/library/file/kadrovaja-ukr.PDF (data zvernennia : 05.10.2018).

Plan vzaiemodii iz zatsikavlenymy storonamy PAT «Myronivskyi khliboprodukt» / PAT «Myronivskyi khliboprodukt». URL:

https://www.mhp.com.ua/uk/responsibility/communication/plan-vzajemodiiiz-zatsikavlenimi-storonami (data zvernennia : 05.10.2018).

Zvit pro diialnist kompanii EY v Ukraini v haluzi staloho rozvytku za 2015-2016 roky «Udoskonaliuiuchy biznes, zminiuiemo svit na krashche» / Kompaniia EY v Ukraini. URL: https://www.ey.com/ua/uk/about-us/corporateresponsibility/ey-ukraine-sustainability-report-2015-2016#section5 (data zvernennia : 05.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201815

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.