ІНФОРМАТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

S. O. Levytska, D. M. Sych

Анотація


Статтю присвячено вивченню питань практичного застосування інструментарію управлінського аналізу фінансових результатів діяльності виробничих підприємств України. Узагальнено методику та організацію зазначеного виду економічного аналізу за даними управлінського обліку. Розкрито фактори формування необхідного рівня деталізації та цільової направленості аналітичних процедур. Розглянуто міжнародну практику функціонування центрів  відповідальності за пріоритетними напрямками розвитку бізнесу, альтернативні методи калькуляції собівартості готової продукції. Формування виважених, оперативних та повних причинно-наслідкових тенденцій, установлених управлінським аналізом, дозволить сучасному менеджменту такого  підприємства передбачити та забезпечити результативні заходи щодо  збалансованого використання виробничих ресурсів.

Ключові слова


виробниче підприємство; управлінський облік; управлінський аналіз; менеджмент; збалансоване використання виробничих ресурсів

Повний текст:

PDF

Посилання


Ефективність аналітичної роботи. URL: https://studme.com.ua/1417012010019/ekonomika/rol_mesto_upravlenches

kogo _analiza_sisteme_upravleniya_predpriyatiem.htm (дата звернення : 03.10.2018).

Бартош О. М. Управлінський облік, як основа ефективної системи управління банком. Фінансовий простір. 2014. № 1(13). С. 36–42. URL: http://fp.cibs.ck.ua/files/1401/14bomuoj.pdf (дата звернення : 03.10.2018).

Білик М. Д., Білик Т. О. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування : монографія. Київ : ТОВ «ПанТот», 2012. 280 с.

Бутинець Ф. Ф., Чижевська Л. В., Герасимчук Н. В. Бухгалтерський управлінський облік : підручник. Житомир : ЖІТІ, 2000. 448 с.

Гоголь Т. А. Особливості методики фінансового аналізу підприємств малого бізнесу. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2013. № 2 (66). С. 391–398.

Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2011. 281 с.

Лисенко А. М., Недовоз Ю. Ю. Удосконалення методики проведення комплексного аналізу фінансової звітності малого підприємства URL: http://kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/23.pdf (дата звернення : 03.10.2018).

Олійник О. В. Системний підхід до управління витратами. Стратегія економічного розвитку України. 2013. № 33. С. 258–264.

Іванова Т. Методологічні засади оцінювання показників ефективності діяльності малого бізнесу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 134. С. 27–29.

Шевчук Н. А. Дослідження вітчизняних та зарубіжних методів управління собівартістю продукції. Сучасні проблеми економіки та підприємництво. 2011. Вип. 6. С. 219–223.

Neil’s Brock Copenhagen Business College. Kultorvet 2, Copenhagen K, Denmark, 2008. 250 р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджено наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 р., із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України № 1591 від 09.12.2011 р. URL: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/z0027-00 (дата звернення : 03.10.2018).

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373. URL: http://www.ukraine.uapravo.net /data2008/.../ukr21347 (дата звернення : 03.10.2018).

Михайлишин Н. П., Мельник Н. Г. Прогресивні калькуляційні системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 5. С. 1008–1012. 15. ABC-аналіз. Вікіпедія. URL: https://www.google.com.ua/search?ei (дата звернення : 03.10.2018).

REFERENCES :

Efektyvnist analitychnoi roboty. URL: https://studme.com.ua/1417012010019/ekonomika/rol_mesto_upravlenches

kogo _analiza_sisteme_upravleniya_predpriyatiem.htm (data zvernennia : 03.10.2018).

Bartosh O. M. Upravlinskyi oblik, yak osnova efektyvnoi systemy upravlinnia bankom. Finansovyi prostir. 2014. № 1(13). S. 36–42. URL: http://fp.cibs.ck.ua/files/1401/14bomuoj.pdf (data zvernennia : 03.10.2018).

Bilyk M. D., Bilyk T. O. Finansovi rezultaty diialnosti malykh pidpryiemstv: otsinka ta prohnozuvannia : monohrafiia. Kyiv : TOV «PanTot», 2012. 280 s.

Butynets F. F., Chyzhevska L. V., Herasymchuk N. V. Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik : pidruchnyk. Zhytomyr : ZhITI, 2000. 448 s.

Hohol T. A. Osoblyvosti metodyky finansovoho analizu pidpryiemstv maloho biznesu. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. 2013. № 2 (66). S. 391–398.

Hrabovetskyi B. Ye., Shvarts I. V. Finansovyi analiz ta zvitnist : navchalnyi posibnyk. Vinnytsia : VNTU, 2011. 281 s.

Lysenko A. M., Nedovoz Yu. Yu. Udoskonalennia metodyky provedennia kompleksnoho analizu finansovoi zvitnosti maloho pidpryiemstva URL: http://kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/23.pdf (data zvernennia : 03.10.2018).

Oliinyk O. V. Systemnyi pidkhid do upravlinnia vytratamy. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. 2013. № 33. S. 258–264.

Ivanova T. Metodolohichni zasady otsiniuvannia pokaznykiv efektyvnosti diialnosti maloho biznesu. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. 2013. № 134. S. 27–29.

Shevchuk N. A. Doslidzhennia vitchyznianykh ta zarubizhnykh metodiv upravlinnia sobivartistiu produktsii. Suchasni problemy ekonomiky ta pidpryiemnytstvo.2011. Vyp. 6. S. 219–223.

Neils Brock Copenhagen Business College. Kultorvet 2, Copenhagen K, Denmark, 2008. 250 r.

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 16 «Vytraty», zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy № 318 vid 31.12.1999 r., iz zminamy i dopovnenniamy, vnesenymy nakazamy Ministerstva finansiv Ukrainy № 1591 vid 09.12.2011 r. / Zakonodavstvo Ukrainy. URL: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/z0027-00 (data zvernennia : 03.10.2018).

Metodychni rekomendatsii z formuvannia sobivartosti produktsii (robit, posluh) u promyslovosti, zatverdzheni nakazom

Ministerstva promyslovoi polityky Ukrainy vid 09.07.2007 r. № 373. URL: http://www.ukraine.uapravo.net /data2008/.../ukr21347 (data zvernennia : 03.10.2018).

Mykhailyshyn N. P., Melnyk N. H. Prohresyvni kalkuliatsiini systemy. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2015. Vyp. 5. S. 1008–1012.

ABC-analiz. Vikipediia. URL: https://www.google.com.ua/search?ei (data zvernennia : 03.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve1201813

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.